Search result for

zusammenpassen

(60 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zusammenpassen-, *zusammenpassen*
Possible hiragana form: ずさんめんぱっせん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zusammenpassen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zusammenpassen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And from the serrations, the width of the cut, the depth approximately 3 inches into the flesh I'd say it matches the other killing pretty close. Close enough.Und nach der Verzahnung, der Breite und der Tiefe, etwa 8 cm, der Wunden zu urteilen, würde ich sagen, dass die beiden Morde so ziemlich zusammenpassenCruising (1980)
Cindy, I know you wanna find your mother real bad but you may be putting things together like a name here and a dream there, and they just don't fit.Cindy, ich weiß, du willst deine Mutter unbedingt finden, aber vielleicht kombinierst du Dinge, wie ein Name hier und einen Traum dort, die einfach nicht zusammenpassenThe Carousel (1981)
Apple flan and Coupe Jacques might go well together.Apfelkuchen und Coupe Jacques dürften gut zusammenpassenVictor Victoria (1982)
You know, I think Aleksei was right when he said that we were incompatible.Weißt du, Aleksei hatte wohl recht, als er sagte, dass wir nicht zusammenpassenThe ACM Kid (1983)
When couples are well-matched... then it's OK.Wenn zwei Leute gut zusammenpassen, ist es okay. Pauline at the Beach (1983)
Well, I don't have the answers... and I certainly don't know how all the pieces fit together. But there's clearly something wrong here.Ich habe keine Antworten, und ich weiß nicht, wie die Teile zusammenpassen, aber das hier ist nicht richtig. The Star Chamber (1983)
I think you'll find they match up perfectly.Sie werden feststellen, dass sie zusammenpassenSudden Impact (1983)
I had a feeling it wouldn't be much of a match.Ich hatte schon das Gefühl, dass wir nicht gut zusammenpassenKnight of the Drones (1984)
[ Rattling ] What's that?Ich hab die Brillen, die zusammenpassen Cool Runnin' (1984)
Guess he found out the two don't mix, didn't he?Zwei Leidenschaften, die nicht zusammenpassenAgainst All Odds (1984)
We've spent enough time together to know that we're well-suited.Wir kennen uns lang genug, um zu wissen, dass wir zusammenpassenGreystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Do you think anyone will notice that they match?Bemerkt jemand, ob sie zusammenpassenVoo Doo Knight (1986)
That would be another reason why we'd be good together.Noch ein Grund, warum wir so gut zusammenpassenSanta Claus Is Coming to Steele (1986)
We have a train, we have the moon, we have compatible body parts.Wir haben einen Zug und den Mond. Und zusammenpassende Körperteile. Throw Momma from the Train (1987)
If they match, don't you get something?Wenn sie zusammenpassen, kriegt man doch was? Arthur 2: On the Rocks (1988)
Well, see this part, this makes perfect sense because the cabinets and the drawers have to match.Das hier ist jetzt vollkommen logisch, denn die Schränke und die Schubladen müssen zusammenpassenGoodbye, Mr. Bear (1989)
You don't think we'd fit, do you?Du glaubst nicht, dass wir zusammenpassenFrankie and Johnny (1991)
Do they mix?Das soll zusammenpassenFlaming Moe's (1991)
All I said was that you and Davis are obviously well suited for each other.Ich sagte nur, dass Davis und du gut zusammenpassenHouseSitter (1992)
But conclusions which do not yet fit together, unfortunately.Schlussfolgerungen, die leider noch nicht zusammenpassenDeath in the Clouds (1992)
Fate is two neuroses knowing they're a perfect match.Schicksal sind zwei Neurosen. Die perfekt zusammenpassenSleepless in Seattle (1993)
I really don't think they would go well together.- Das würde nicht zusammenpassenImprobable Cause (1995)
How's it feel, after years of sainthood, to find us a perfect match?Wie ist's, nach Jahren als Heilige festzustellen, dass wir zusammenpassenDiabolique (1996)
What is it about the chocolate and the mint that makes it go so well together?Was ist nur an Schokolade und Minze... dass sie so gut zusammenpassenThe Wait Out (1996)
But the thought of you and I togetherjust makes sense.Aber wir würden zu gut zusammenpassen, um es nicht zu versuchen. Liar Liar (1997)
They're cut and matched perfect to fit together.So geschnitten und gefräst, dass sie perfekt zusammenpassenHope Floats (1998)
There's some things that don't fit.Es gibt einige Dinge, die nicht zusammenpassenAmerican History X (1998)
- We got to run it to the lab, see if it matches.- Das Labor prüft, ob sie zusammenpassenThe Siege (1998)
Whether you and I are a match, who knows?Ob du und ich nun zusammenpassen, wer weiß? You Never Can Tell (1998)
We felt the imprisonment of being a girl. How it made your mind active and dreamy. And how you learnt what colors went together.Wir fühlten, wie einengend es ist, ein Mädchen zu sein, wie diese Tatsache die Phantasie anregt und wie man schließlich rauskriegt, welche Farben zusammenpassenThe Virgin Suicides (1999)
You'll know if Greg is right when you know if you're sexually compatible.Sie müssen erst wissen, ob Sie und Greg sexuell zusammenpassenSideshow (1999)
He said I had a lot of symptoms that didn't connect.Zu viele Symptome, die nicht zusammenpassenPangs (1999)
- Okay, now, before I make my decision I just wanna make sure that our personalities match, okay?Aber ich will erst mal sehen, ob unsere Persönlichkeiten zusammenpassenThe One with Ross's Denial (1999)
That is a powerful index of incompatibility.Das zeigt deutlich das Nicht-Zusammenpassen an. The Beach (2000)
- You guys would make a great couple.Ihr würdet gut zusammenpassenCruel Intentions 2 (2000)
Do you think they make a good couple?Findest du, dass die zusammenpassenDetector (2000)
Do you think we make a good couple?Findest du, dass wir zusammenpassenDetector (2000)
I even made a chart! -I'm sure you did. -It proved how perfect we were.Sogar mein Diagramm bestätigt, dass wir zusammenpassenBoys and Girls (2000)
You have to be consistent.Das soll doch alles schön zusammenpassenThe Taste of Others (2000)
I'm telling you, it's difficult to have a rehearsed routine to fit in with broken rhythm.Es ist schwierig, wenn man ein eingeübtes Programm hat, und das dann mit etwas zusammenpassen soll, das einen ungleichmäßigen Rhythmus hat. Bruce Lee: A Warrior's Journey (2000)
Well ...Na ja, ich weiß halt nur nicht... ob wir so gut zusammenpassen würden. Do You Wanna Dance? (2000)
The truth is, the mystical and the medical aren't meant to mix, Buffy.Die Wahrheit ist, äh,... dass die Magie und die Medizin nicht zusammenpassenShadow (2000)
conflicting with one another... and yet interesting and important.die nicht zusammenpassen und die dennoch interessant und wichtig sind. La sociologie est un sport de combat (2001)
And I know we're not right for each other.Ich weiß, dass wir nicht zusammenpassenJudge Ling (2001)
The two of you would never work.Ihr beide würdet nicht zusammenpassenGill Girl (2001)
Doesn't that show potential?Das beweist, dass wir zusammenpassenChristopher Returns (2001)
Maybe she keeps it in a secret room... with the paper napkins and the mismatched sheets.Sie versteckt ihn wohl in der Geheimkammer mit den Papierservietten und nicht zusammenpassenden Laken. Like Mother, Like Daughter (2001)
'Cause your dayjob and their dayjob brings you into conflictWeil deine Arbeit und deren Arbeit nicht zusammenpassenRiders (2002)
why don't we just go together?warum wir nicht einfach zusammenpassenThe One with the Cooking Class (2002)
- Plus, the rock and roll highway is littered with casualties of band members who have dated and broken the band apart.Außerdem ist der Rock-'n' -Roll-Highway voller zerstörter Bands, weil Beruf und Liebe nicht zusammenpassenOne's Got Class and the Other One Dyes (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zueinander passen; zusammenpassen; vereinbar seinto be compatible [Add to Longdo]
schlecht zusammenpassendill-assorted [Add to Longdo]
übereinstimmen; zusammenpassen; sich vereinbaren (mit)to square (with) [Add to Longdo]
übereinstimmen; zusammenpassen; sich deckento jibe [Am.] [Add to Longdo]
zusammengehören; zusammenpassento mate [Add to Longdo]
zusammenpassen | zusammenpassend | zusammenpassendes Paar | gut zusammenpassento match | matching | match | to be a good match [Add to Longdo]
nicht zusammenpassendill-matched; ill-suited [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
似合う[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  zusammenpassen [tsuːzamənpasən]
     mate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top