Search result for

zur verfügung stehen

(53 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zur verfügung stehen-, *zur verfügung stehen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zur verfügung stehen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zur verfügung stehen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Governing Committee has unanimously voted that you should be provided with these rooms on a permanent basis.Das Komitee hat heute einstimmig beschlossen, dass Ihnen diese Räumlichkeiten unbefristet zur Verfügung stehenThe Elephant Man (1980)
I would just like to mention that the Clinic's facilities for check-ups are available to anyone who would like to take advantage of them.Ich möchte betonen, dass die Untersuchungseinrichtungen der Klinik für jeden zur Verfügung stehen, der sie nutzen möchte. Patrick Still Lives (1980)
Stop them by every means in my power!Stoppt sie! Mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehenTime Bandits (1981)
Because otherwise" I don't like to say it like this.... Jerry's gonna be unavailable.Denn sonst - ich sage das wirklich nicht gern - wird Jerry nicht zur Verfügung stehenThe King of Comedy (1982)
[ Beeping ] What is the readout on Mrs. Matusik? Blood pressure 126 over 84...Und wir... setzen alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ein, um ihn zu retten! Dreamscape (1984)
I don't understand what you see in that boy... when there are so many men available.Ich versteh nicht, was du an ihm findest, wenn doch so viele Männer zur Verfügung stehenEpisode #1.4 (1985)
I work out of my house. You must be available 24 hours a day. Complete discretion and loyalty.Sie müssen 24 Stunden pro Tag zur Verfügung stehen und diskret und loyal sein. St. Elmo's Fire (1985)
So did I. I personally, personally... ordered Colonel Peralta to dispatch every available vehicle... to the towns most heavily hit... [guns firing]- Das dachte ich auch. Ich persönlich gab gestern Colonel Peralta Order, jedes uns zur Verfügung stehende Fahrzeug in das Katastrophengebiet zu schicken. Knight Flight to Freedom (1986)
I've tried cross-Referencing every combination I can think of.Ich bin jetzt alle zur Verfügung stehenden Kombinationen durchgegangen. Knight of a Thousand Devils (1986)
The prosecution stipulates the witness is currently under indictment. I'm sure I don't have to remind the court that clergymen and bankers are seldom witnesses at criminal trials.Ich muss das Gericht nicht erst darauf aufmerksam machen, dass Geschäftsleute selten als Zeuge zur Verfügung stehenThe Big Easy (1986)
Unfortunately, with Chase and Vernon out of commission...Da Chase und Vernon leider nicht mehr zur Verfügung stehen, muss ich A Matter of Choice (1987)
I don't understand how Karnas knew that you were still... available.Woher wusste Karnas, dass Sie immer noch... zur Verfügung stehenToo Short a Season (1988)
The only words that fit are too pale because the images are so vibrant.Die Worte, die uns zur Verfügung stehen, sind nicht ausreichend. We'll Always Have Paris (1988)
I just want to say, sir, that I am very excited about this assignment and I promise to serve you and my ship, your ship, this ship, to the best of my ability.Ich möchte nur noch sagen, Sir, ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil ich zu Ihrer Besatzung gehöre, und ich möchte meinem Schiff ..Ihrem Schiff... voll und ganz zur Verfügung stehenQ Who (1989)
In less than 24 hours, this armada will hit that Borg vessel with everything we can muster.In weniger als 24 Stunden wird unsere Armada das Borgschiff mit allen zur Verfügung stehenden Waffen angreifen. The Best of Both Worlds: Part II (1990)
At the same time, I want a 747 cargo conversion fully fuelled and placed at my disposal.Außerdem wird mir ein Frachtflugzeug des Typs 747 voll getankt zur Verfügung stehenDie Hard 2 (1990)
Bolt has announced he intends to clean up... the slum area he now owns and allow it to remain... for the homeless who live there.Bolt plant nun, das neu erworbene Elendsviertel zu sanieren. Es soll weiterhin den Armen zur Verfügung stehenLife Stinks (1991)
Thank you, gentlemen, for making yourselves available on such short notice.Danke, meine Herren, dass Sie so kurzfristig zur Verfügung stehenHard Target (1993)
Our job now is to find the traitors among us using whatever means we think are appropriate whoever they are and wherever they are.Wir müssen die Verräter unter uns finden, mit den uns zur Verfügung stehenden mitteln, wer sie auch sind und wo sie auch sind. Point of No Return (1996)
What we will not provide is any of our technology or weaponry.Nicht zur Verfügung stehen Ihnen unsere Technologie und unsere Waffen. Alliances (1996)
I want you to make yourselves available tomorrow.Ich möchte, dass Sie uns morgen zur Verfügung stehenAvatar (1996)
Um, but he will be available, huh, maybe later this morning?Aber er wird uns doch zur Verfügung stehen, vielleicht am Vormittag? Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
He will attack for no reason, with every weapon at his command...Er greift ohne jeden Grund sofort an, mit allen zur Verfügung stehenden Waffen. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
If you're not available tonight, I'll assume you're trying to flee.Falls Sie heute Abend nicht zur Verfügung stehen, kann ich nur annehmen, dass Sie versuchen, sich der Verantwortung zu entziehen. Knock Off (1998)
All right, starting next month, the librarian will be available in the library from 1 to 5 pm Monday to Friday only.Also gut, ab nächsten Monat wird die Bibliothekarin in der Bücherei nur noch von Montags bis Freitags zwischen 13:00 und 17:00 Uhr zur Verfügung stehenAncient Tribes (1998)
We will send what pilots we have... to knock out the droid control ship orbiting the planet.Alle Piloten, die uns zur Verfügung stehen... werden angewiesen, das Kontrollschiff der Droiden zu zerstören. Star Wars: The Phantom Menace (1999)
All land, air, and sea units are to join and meet the attack!Statt gegen Gamera kämpfen wir jetzt mit allen uns zur Verfügung stehenden Einheiten gegen die Gyaos! Und zwar ab sofort. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
I give myself to the Prophets in all things.Ich werde den Propheten in jeder Hinsicht zur Verfügung stehenStrange Bedfellows (1999)
Frank Feeley won't be running for re-election as lieutenant governor.Frank Feeley wird nicht mehr für eine Wiederwahl als Vizegouverneur zur Verfügung stehenA Cock and Balls Story (2000)
We've got leads we're following up on... we've got a lot of things to do before we wrap this up... and we're doing the best we can with the resources that we have.Es gibt Spuren, denen wir nachgehen, wir haben noch viel zu tun. Wir tun unser Bestes mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. In the Bedroom (2001)
With the utmost secrecy, you will use all the information and techniques at your command.Dies tust du still und leise... und mit Hilfe aller Informationen, die dir zur Verfügung stehenThe Curse of the Jade Scorpion (2001)
The resources that the Watchers' Council have at its disposal...Die Mittel, die dem Rat der Wächter zur Verfügung stehen... Triangle (2001)
There are more people here than there are rooms to put them in.Nun wir haben mehr Gäste hier, als Zimmer zur Verfügung stehenDouble Date (2001)
I have 55 bedrooms to crash in but for you, I have special one.Ich habe 55 Schlafzimmer, die zur Verfügung stehen... aber für dich habe ich was Besonderes. xXx (2002)
But now that it is, as you yourself have said... a triumph of science... over God... it must now serve my purpose.Aber nun, da es ein, wie Sie selbst sagten, ein Triumph der Wissenschaft ist... über Gott, wird er für meine Zwecke zur Verfügung stehen müssen. Van Helsing (2004)
Please wait a minute while we prepare your tableBitte warten Sie kurz, bis ihre Plätze zur Verfügung stehenTony Takitani (2004)
They will be available shortly.Sie werden in Kürze zur Verfügung stehenDay 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2004)
I've calculated the rate of consumption regarding basic foodstuffs... for the civilian population. This is based on information available to me at the time.Ich habe den Verbrauch an Grundnahrungsmitteln berechnet, basierend auf den mir zur Verfügung stehenden Informationen. Water (2004)
They got me hopping through hoops, you know?Ich sag dir, Mann, ich muss dauernd zur Verfügung stehenHarsh Times (2005)
Shall I just explain to the rest of the Wraith left on the base, that you're unavailable to fight?Soll ich den übrigen Wraith auf der Basis sagen... dass Sie nicht zum Kampf zur Verfügung stehenThe Siege: Part 3 (2005)
But in a multi-billion-dollar-a-year industry that means hundreds of millions of dollars are available for weapons in these conflict zones.Aber bei mehreren Milliarden Dollar jährlich bedeutet das zusätzliche Millionen Dollar, die für Waffenkäufe für die Konfliktgebiete zur Verfügung stehenBlood Diamond (2006)
You will be at Master Muharrem's disposal all day except prayer times.Du wist ihm jede Minute zur Verfügung stehen, außer zu den Gebetszeiten. Takva: A Man's Fear of God (2006)
I'm on my way, but it could take 20 to 30 minutes to gather all the CRT personnel you'll need.Ich bin unterwegs, aber es könnte 20 bis 30 Minuten dauern, bis alle CRT-Einheiten für Sie zur Verfügung stehenDay 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2006)
By tomorrow we'll have it in a variety of colors for you, Dr. Stark.Zu morgen wird er Ihnen in verschiedenen Farben zur Verfügung stehen, Dr. Stark. Blink (2006)
Only that, in spite of his shortcomings, you're going to have a highly sophisticated, anti-missile prototype to test tomorrow.Nur, dass trotz seiner Unzulänglichkeit, Ihnen morgen ein hochentwickelter Raketenabwehr- Prototyp zu Testzwecken zur Verfügung stehen wird. Blink (2006)
Well , with all the resources at your disposal. .. ...I have confidence you'll rise to the occasion.Na ja, bei den ganzen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen, bin ich sicher, dass Sie das schaffen werden. Wrath (2007)
With only 8 available fighter aircrafts, and that have to be dispatched in pairs, they were dealing with as many as 22 possible hijacks on the day of 9/11 and they couldn't separate the war game exercises from the actual hijacks.Mit nur 8 zur Verfügung stehenden Düsenjägern, die in Paaren losgeschickt werden müssen, haben sie mit bis zu 22 möglichen Flugzeugentführungen am Tag des 11.9. fertig werden müssen und sie konnten die Wehrübungen nicht von den wirklichen Entführungen unterscheiden. Zeitgeist (2007)
It's already quite serious.Jeder Mann sollte zur Verfügung stehenOur Town (2007)
And well, frankly, I'm a little bored with the selection of available fuck sticks around here, okay?Ich war gelangweilt von der Auswahl der zur Verfügung stehenden Schwänze, okay? After Sex (2007)
I have access to knowledge unavailable to mankind. Powers I don't fully understand.Ich habe Zugriff auf Kenntnisse... die der Menschheit nicht zur Verfügung stehen... auf Kräfte, die ich selbst nicht ganz verstehe. Youth Without Youth (2007)

German-Thai: Longdo Dictionary
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abruf {m} | auf Abruf zur Verfügung stehenfetch; calling up | to be available on call [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top