Search result for

zum

(63 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zum-, *zum*
Possible hiragana form: ずん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mazuma(มะซู'มะ) n. เงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, that and--and "geh zum teufel,"นั่น และ และ"geh zum teufel," You've Got Yale! (2009)
Everyone can geh zum teufel. I just want to do right by her.ทุกคน geh zum teufel ได้ ฉันอยากทำให้ถูกข้างเธอ You've Got Yale! (2009)
Geiss kan erde mak harden ob Stein, geiss kan lewf mak krig ob blitz, geiss kan pire mak blud loge raga, geiss kan vass byn skol zum Asajj!. . . Monster (2011)
Erde-blitz-raga-byn, erde-blitz-raga-byn, erde-blitz-raga-byn, zum Asajj!. . Monster (2011)
I do yoga and zumba and kickboxing.ฉันเล่นโยคะ zumba แล้วก็มวย Making the Connection (2011)
Ich fordere Dich zum Schaukampf, Bruder!ไอซี fordere Dich zum Schaukampf, Bruder! Sacramentum (2012)
Dies ist keine Nacht zum Wasser trinken.Dies ist keine Nacht zum Wasser trinken Sacramentum (2012)
He has Zumba class on Tuesday.วันอังคารเขาต้องไปเรียนซัมบ้า Proceed with Caution (2012)
They confirmed you were at the 8:15 Zumba class the night Gemma was murdered.พวกเขายืนยันว่าตอน 8: 15 คุณอยู่ที่ซัมบา คลาส -ในคืนที่เจมม่าถูกฆาตกรรม Proceed with Caution (2012)
Turns out they do Zumba Jesus on Tuesday nights.เห็นว่าพวกเขาจะทำ พิธีซุมบ้าพระเยซูคืนวันอังคาร Twenty Years (2012)
I'm really late for my Zumba class.สายมากแล้วเนี่ย ฉันมีเรียน... เต้นซุมบา Max Steel (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZUMEL    Z UW2 M EH1 L
ZUMMO    Z UW1 M OW0
ZUMBRO    Z AH1 M B R OW0
ZUMBRUN    Z AH1 M B R AH0 N
ZUMPANO    Z UW0 M P AA1 N OW0
ZUMWALT    Z AH1 M W AH0 L T
ZUMSTEIN    Z AH1 M S T IY2 N
ZUMSTEIN    Z AH1 M S T AY2 N

German-Thai: Longdo Dictionary
zumไปสู่, เพื่อ, See also: zu
zum Beispielตัวอย่างเช่น
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
zum Friseur gehenไปร้านตัดผม
zum Glück(adj) เป็นที่โชดดี เช่น Ich habe mein Geldbeutel vergessen. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. ฉันลืมกระเป๋าเงิน โชคดีที่เธอมาทันเวลา, See also: A. leider,
zumindestอย่างน้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zum Abschlussfinally [Add to Longdo]
zum Abschluss bringen; perfekt machento clinch [Add to Longdo]
zum Äußersten treibento carry to an extreme [Add to Longdo]
zum Ausklang der Saisonto end the season [Add to Longdo]
zum Ausklang des Festesto close the festival [Add to Longdo]
zum Dank füras a reward for [Add to Longdo]
zum Einsatz kommento go into action [Add to Longdo]
zum alten Eisen gehören [übtr.]to be on the shelf [Add to Longdo]
zum Greifen geeignetprehensile [Add to Longdo]
zum Halten bringento bring to a stop [Add to Longdo]
zum Letzten treibento carry to an extreme [Add to Longdo]
zum eigenen Nutzenfor one's own end [Add to Longdo]
Zum-Opfer-Werden {n}victimization [Add to Longdo]
zum Scheinfeignedly [Add to Longdo]
zum Schweigen bringen | zum Schweigen gebrachtto silence | silenced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
うずまき線;渦巻き線;渦巻線[うずまきせん, uzumakisen] (n) spiral [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear) [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
ならず者国家[ならずものこっか, narazumonokokka] (n) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
むずむず足症候群;むずむず脚症候群[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
シグナリングメカニズム[しぐなりんぐめかにずむ, shigunaringumekanizumu] signalling mechanism [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
プラズマディスプレイ[ぷらずまでいすぷれい, purazumadeisupurei] plasma display [Add to Longdo]
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
ページ置換アルゴリズム[ページちかんアルゴリズム, pe-ji chikan arugorizumu] page replacement algorithm [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
沸かす[わかす, wakasu] zum_Kochen_bringen, zum_Sieden_bringen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  zum [tsum]
     to the
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top