Search result for

zufolge

(57 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zufolge-, *zufolge*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zufolge มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zufolge*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the latest news, the situation here in New York City since the discovery of the first zombie is getting worse by the hour. There's chaos in the streets.Den neuesten Meldungen zufolge, verschlimmert sich die Situation in New York zusehends, seitdem der erste Zombie entdeckt wurde. Zombie (1979)
The last transmission said it wasn't gonna be an ordinary rescue team.Der letzten Meldung zufolge wird es keine normale Rettungsmannschaft sein. The Super Scouts: Part 2 (1980)
The patient broke all social and emotional taboos... and is now a potential suicide case himself. He is subject to the same rule that I just enumerated:Der Patient hat die sozialen und emotionalen Barrieren durchbrochen und ist daher ein potentieller Selbstmörder der gleichen Norm zufolge, die ich gerade formuliert habe. From the Life of the Marionettes (1980)
With the booking we´ve got, the play´s a winner.Den Reservierungen zufolge ist das Stück schon gerettet. The Last Metro (1980)
The word's around you've been doing a lot of shooting.Den Gerüchten zufolge hast du oft geschossen. Gloria (1980)
According to our spy, there is a rumour that he was shot.Unserem Spion zufolge kursieren Gerüchte, er sei erschossen worden. Kagemusha (1980)
These two seniors were selected by their fellow students as the most popular boy and girl in the class. Bull.Der Tradition zufolge sind es die Schüler mit den besten Lernergebnissen des laufenden Schuljahres. Prom Night (1980)
According to my calculations... he should land somehwere... in north coast of Italy.Meinen Berechnungen zufolge wird er irgendwo an der Nordküste Italiens landen. Condorman (1981)
According to all those books I should fall in love with you but you leave me cold.Den Büchern zufolge, müsste ich mich jetzt in Sie verlieben. The Woman Next Door (1981)
The latest information, as gathered by the Interpol computer bank, supports this.Den neuesten Informationen aus der Interpol-Datenbank zufolge ja. Nighthawks (1981)
Jane, according to my information, you went to Stanford University.Jane, meinen Informationen zufolge waren Sie auf der Universität von Stanford. Just My Bill (1982)
Figures I have here say that your department's staff has risen by 10%.Meinen Zahlen zufolge stieg das Personal in Ihrem Ministerium um zehn Prozent. The Challenge (1982)
"Evidence suggests there may be a case for further investigationPrima-Facie-Beweisen zufolge müßte weiter nachgeforscht werden. The Whisky Priest (1982)
A police spokesman told "eyeon News"Einem Polizeisprecher zufolge wird das Gelände seit Tagesanbruch durchkämmt. Friday the 13th Part III (1982)
He reported that he has been writing his memoirs which have been purchased by a leading New York publishing house for in excess of $1 million.Seinen Angaben zufolge schreibt er an seinen Memoiren. Ein führender New Yorker Verlag hat die Rechte für über eine Million Dollar erworben. The King of Comedy (1982)
According to David, she had endless male friends... And often trusted him with passionate, or complaintive, letters to post to those men.David zufolge, hatte sie unzählige Männer als Freunde... und vertraute ihm leidenschaftliche Briefe zum Abschicken an. The Man Who Loved Women (1983)
Your data indicates They're very high level,Hochrangige Leute, lhren Angaben zufolgeThe Osterman Weekend (1983)
He went on to say that this is not the first time... the utilities commission has come up with a site... that it insisted was the only suitable place.Ihm zufolge war es nicht das erste Mal, dass die Kommission auf einem Standort bestand. The Star Chamber (1983)
Ballistics confirmed that both murder victims were killed by that gun.Ballistiktests zufolge wurden beide Opfer mit der Waffe getötet. The Star Chamber (1983)
(Narrator) Rumour has it the Norwegian Professor Olav Gunström succeeded in developing a formula that alters the genetics of plants.(Erzähler) Gerüchten zufolge gelang es dem norwegischen Professor Olav Gunström, eine Formel zu entwickeln, die Erbanlagen von Pflanzen verändert. Teil 2 (1984)
He said that from the degree of rigidity...Er sagt, dem Grad der Verwesung zufolge... The Artful Dodger (1984)
Lee, the latest intel has the Artful Dodger in Cairo or maybe Iran.Lee, den neuesten Infos zufolge ist der Dodger in Kairo oder Iran. The Artful Dodger (1984)
However, from the description... it is possible to believe he was Nathan Bates' son.Der Beschreibung zufolge könnte er gut Nathan Bates Sohn sein. The Deception (1984)
According to the WLF... her appetite is exceeded by that only of her mentor. Who's her mentor?Dem Widerstand zufolge wird ihr Appetit nur von dem ihrer Mentorin übertroffen. Visitor's Choice (1984)
"Rumoured to be in the house with the Randalls was Dwight Fairchild, "Chairman of the Board, Fairchild department stores."Gerüchten zufolge war im Haus der Randalls auch Dwight Fairchild zugegen Aufsichtsratsvorsitzender der Fairchild Warenhäuser. The Initiation (1984)
Unconfirmed reports say the Khmer Rouge are demanding that any officials of the defeated Lon Nol government especially the so-called Six Traitors of the Cabinet be handed over to them.Unbestätigten Berichten zufolge fordern die Roten Khmer, dass ihnen alle Beamten der besiegten Lon-Nol-Regierung, besonders die so genannten "sechs Verräter des Kabinetts", ausgeliefert werden. The Killing Fields (1984)
According to records, mayor, your son is a prominent student leader.Den Aufzeichnungen zufolge ist Ihr Sohn ein bekannter Studentenanführer. Red Dawn (1984)
Maybe a raging fire's just what we need to get people like you to join our fight.Eine Staatentrennung kann nur den Untergang des Südens zufolge haben. Episode #1.5 (1985)
According to that report, we've been dumping hazardous chemicals right into the sewer system, they may be coming to the surface.Diesem Bericht zufolge haben wir gefährliche Chemikalien direkt in die Kanalisation geleitet. Sie könnten an die Oberfläche kommen. Birds of a Feather (1985)
According to Bonnie... My new Super Pursuit Mode and E.B. S...- Bonnie zufolge verändert der Super Pursuit Mode und E.B.S. Knight of the Juggernaut (1985)
No, Michael. According to my geological analyzer... the earth around here hasn't been disturbed for at least six months.Meiner Analyse zufolge wurde der Boden seit sechs Monaten nicht mehr aufgegraben. The Nineteenth Hole (1985)
Swiss sources indicate banking activity by Brackin on three separate occasions recently.Quellen aus der Schweiz zufolge gab es von Brackin 3 unabhängige Transaktionen. Burn Out (1985)
But according to him, Marvelous Marvin stiffed him, no glory, no money, zip.Aber ihm zufolge, hat ihn der Magische Marvin abgezockt. Kein Ruhm, kein Geld, null. Fast Food for Thought (1985)
Records ID'd the owners of the Sea Chance as David and Diane Cummings.Den Unterlagen zufolge, sind die Besitzer der Sea Chance David und Diane Cummings. Flight to Freedom (1985)
Recently discovered FBI reports suggest midshipmen and their dates sailed nude up the Potomac during the 1966 incident that was apparently hushed up.Kürzlich entdeckten FBI-Berichten zufolge, hatten Seekadetten und ihre weiblichen Begleiterinnen 1966 nackt auf dem Potomac gesegelt, der Vorfall wurde jedoch vertuscht. J. Edgar's Ghost (1985)
Look, his files read he's a man living beyond his means with a compulsion to play the ponies.Seinen Akten zufolge lebt er über seine Verhältnisse und hat ein Faible für Pferdewetten. Vigilante Mothers (1985)
Right now, my orders say he kicks things off.Aber meinen Befehlen zufolge ist er der 1. The Hero (1985)
- According to Robert, it is just ahead.- Robert zufolge ist es gleich da vorn. The Littlest Dragon (1985)
Studies show that sanctioned violence has a detrimental effect on young people.Studien zufolge hat die Gewalt schädliche Auswirkungen auf Jugendliche. Brewster's Millions (1985)
- I'm sorry, Roundfield,... ..but our records indicate Brewster still has a substantial amount of money.- Tut mir Leid, Roundfield, aber den Büchern zufolge verfügt Brewster noch über einen beträchtlichen Geldbetrag. Brewster's Millions (1985)
My sources say you have returned from Bangkok.Meinen Quellen zufolge waren Sie gerade in Bangkok. Year of the Dragon (1985)
In their eyes, you've committed the worst crime imaginable.Ihnen zufolge haben Sie die übelste Untat begangen. Young Sherlock Holmes (1985)
According to my memory banks... FLAG has an account at this bank.- Meiner Datenbank zufolge ... hat die Foundation bei der Bank ein Konto. Hills of Fire (1986)
According to the ticket, the log was cut from the Castleberry Grove. That's a legal cutting area according to the data Bonnie gave me.Dem Ticket zufolge wurde der Baum im Castleberry Grove gefällt, den Daten nach in einem legalen Rodungsgebiet. Out of the Woods (1986)
Now, according to Falcon's budget he uses most of his money for research and development.Falcons Budget zufolge geht das meiste Geld in die Forschung und Entwicklung. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
I mean, there's one theory that says that, uh, ASA decreases the synthesis of prostaglandins, lipoperoxidases but I don't think anybody really knows.Einer Theorie zufolge mindert ASS die Synthese von Prostaglandinen, aber so genau weiß das keiner. Unfinished Business (1986)
The lifeboat's flight recorder corroborates some of your account, in that, for reasons unknown, the Nostromo set down on LV-426, an unsurveyed planet at that time.Der Flugschreiber des Shuttles bestätigt einige Ihrer Aussagen. Demzufolge landete die Nostromo aus unbekannten Gründen auf LV-426, einem damals noch unerforschten Planeten. Aliens (1986)
Ayla had used the sling. And the memory said she should be cursed with a silent death forever.Ayla hatte die Schleuder benutzt, und den Erinnerungen zufolge musste sie mit einem stillen Tod auf ewige Zeit bestraft werden. The Clan of the Cave Bear (1986)
Preliminary sources indicated that Mr.Stone was contacted late this afternoon... and that a ransom demand has been made. Police officials-- ...kill Mrs.Stone if demands were not met.Ersten Berichten zufolge erhielt Mr Stone heute Nachmittag einen Anruf, in dem man ein Lösegeld forderte Mrs Stone zu töten... Ruthless People (1986)
According to the truck guards, the two bandits acted with such speed and agility, police now believe they were young men disguised as senior citizens.Den Wachmännern zufolge handelten die Banditen so schnell, dass die Polizei glaubt, es waren junge, verkleidete Männer. Tough Guys (1986)

German-Thai: Longdo Dictionary
zufolgeเป็นผลจาก, ตามที่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
demzufolgeas a result [Add to Longdo]
infolge; zufolgeas a result of [Add to Longdo]
zufolge {prp; Dativ+} | dem Bericht zufolgeaccording to | according to the report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  zufolge [tsuːfɔlgə]
     as a result of
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top