Search result for

youngster

(46 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -youngster-, *youngster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
youngster[N] คนหนุ่มคนสาว, See also: เด็ก
youngster[N] ลูกม้า
youngster[N] นักเรียนนายเรือปีที่ 2 ของอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
youngster(ยัง'สเทอะ) n. คนหนุ่มคนสาว,ลูกสัตว์,สัตว์ที่ยังมีอายุน้อย, Syn. child,fledgling,minor

English-Thai: Nontri Dictionary
youngster(n) เด็กหนุ่มสาว,ลูกสัตว์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, youngsters do it All the time.เราคงต้องไปเจอคนที่ ไม่อยู่ในรายชื่อแขกอีกหลายร้อยคน Conflicted (2009)
As far as the eye can see, excited youngsters from all over the region are on hand for the return of Elvis Presley to Tupelo, Mississippi, the town where he was born.เท่าที่เราสังเกตดุ วัยรุ่นท้องถิ่นบริเวณนี้ ต่างตื่นเต้น เตรียมต้อนรับการกลับมา ของ เอลวิส เพรสลี่ย์ Nowhere Boy (2009)
...local youngsters performing for the very first time....เด็กๆบ้านเราเอง จะมาแสดงเป็นครั้งแรก Nowhere Boy (2009)
You already know who this is, right? [World's Richest Youngsters]คนนี้พี่รู้จักว่าเขาเป็นใครแล้วใช่มั๊ย Episode #1.1 (2009)
Youngsters go to bed early.เด็กๆมักจะนอนเร็ว Arrietty (2010)
- It's not exactly a mutation that would get you into Xavier's School for Gifted Youngsters but go on.นั่นไม่ใช่เชิงเป็นพลังกลายพันธ ที่ทำให้คุณ เข้า ร.ร.ของเอ็กซ์เซเวียร์ ของเด็มีพรสวรรค์ได้ แต่ว่าต่อ The Pants Alternative (2010)
As a youngster, I read a lot of science fiction, which opened my mind to the possibility of life on other worlds.แต่วันนี้เราอยู่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา การทางวิทยาศาสตร์ ยุคทองของเทคโนโลยี Are We Alone? (2010)
He was born a jerk AND he brags like a youngster, too?ฉันดูแลตัวเองดีแค่ไหน เธอรู้ไหม? Episode #1.18 (2010)
I heard that the youngsters are very interested in this subject.พวกคนรุ่นใหม่หันมาสนใจกันยกใหญ่ Episode #1.13 (2010)
I'm not one to talk about others when they can hear me, but I don't like how youngsters these days show their love too freely.ปกติแล้วผมไม่ชอบพูดถึงคนอื่นต่อหน้าพวกเขาครับ แต่เห็นหนุ่มสาวใกล้ชิดกันในที่สาธารณะแบบนี้แล้ว Episode #1.13 (2010)
You are not youngster anymore, what are you doing.เธอไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะ เธอกำลังทำอะไรเนี่ย Episode #1.7 (2010)
'All the youngsters on the Kop will have had to hear all about it' 'from their fathers and grandfathers'.บรรดาเดอะค๊อปรุ่นใหม่ จะได้รับรู้เรื่องทั้งหมดนี้ จากพ่อของพวกเขา และปู่ของพวกเขา Will (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
youngsterI began to sing when I was a youngster.
youngsterThe movie is being popular among the youngsters.
youngsterThe youngster resented being treated as a coward.
youngsterThe youngster was arrested for being involved in the riot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดรุณ[N] boy, See also: youngster, Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย, Ant. ดรุณี, Example: สองดรุณนั่งเงียบเป็นเพื่อนกันชมแสงจันทร์และรับลมเย็น, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ดรุณ[N] boy, See also: youngster, Syn. เด็กหนุ่ม, เด็กรุ่น, เด็กชาย, หนุ่มน้อย, Ant. ดรุณี, Example: สองดรุณนั่งเงียบเป็นเพื่อนกันชมแสงจันทร์และรับลมเย็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles   FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
พ่อหนุ่ม [n.] (phønum) EN: young chap ; youngster ; lad   FR: jeune gars [m]
ผู้เยาว์[n.] (phūyao) EN: minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster   FR: mineur [m]
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile   FR: adolescent [m] ; jeune [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YOUNGSTER    Y AH1 NG S T ER0
YOUNGSTERS    Y AH1 NG S T ER0 Z
YOUNGSTER'S    Y AH1 NG S T ER0 Z
YOUNGSTERS'    Y AH1 NG S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
youngster    (n) (y uh1 ng s t @ r)
youngsters    (n) (y uh1 ng s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Youngster {m}youngster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツッパリ[, tsuppari] (n) delinquent youth; delinquent youngster [Add to Longdo]
ヤングスター;ヤングスタ[, yangusuta-; yangusuta] (n) youngster [Add to Longdo]
若僧[わかぞう, wakazou] (n) youngster; neophyte [Add to Longdo]
若造[わかぞう, wakazou] (n) greenhorn; youngster [Add to Longdo]
弱年者;若年者[じゃくねんしゃ;じゃくねんもの, jakunensha ; jakunenmono] (n) youngster; young and immature person [Add to Longdo]
小僧[こぞう, kozou] (n) (1) youngster; (2) young Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
親の顔が見たい[おやのかおがみたい, oyanokaogamitai] (exp) expresses shock at misbehaviour of a youngster; what must his parents be like?; I'd like to see his parents' faces [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头角[tóu jiǎo, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] youngster's talent; brilliance of youth, #76,003 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Youngster \Young"ster\, n.
   A young person; a youngling; a lad. [Colloq.] "He felt
   himself quite a youngster, with a long life before him." --G.
   Eliot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 youngster
   n 1: a young person of either sex; "she writes books for
      children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British
      term for youngster" [syn: {child}, {kid}, {youngster},
      {minor}, {shaver}, {nipper}, {small fry}, {tiddler},
      {tike}, {tyke}, {fry}, {nestling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top