Search result for

youngest

(43 entries)
(0.0879 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -youngest-, *youngest*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My youngest son was forced to leave this country because of this Sollozzo business.My youngest son was forced to leave this country because of this Sollozzo business. The Godfather (1972)
I am the youngest here?ฉันอายุน้อยที่สุดที่นี่? Idemo dalje (1982)
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี Mannequin (1987)
You're the world's youngest stuffy old fart.นายเป็นคนหนุ่มที่เหมือนคนแก่ที่สุด . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
All except one. My youngest sister is at Brighton.อยู่ค่ะ ยกเว้นคนนึง น้องสาวคนเล็กสุดอยู่ที่ไบรตันค่ะ Episode #1.5 (1995)
My youngest sister has left all her friends, has eloped,น้องสาวคนเล็กของฉันหนีจากเพื่อนๆ ของหล่อน หนีตามผู้ชายไป Episode #1.5 (1995)
And I the youngest of them all!และฉันก็เป็นน้องคนเล็กสุดของพวกหล่อนซะด้วย Episode #1.5 (1995)
Dear Mrs Bennet, I'm sure our youngest daughter will find friends as silly as she in Newcastle.คุณนายเบนเน็ตที่รัก ผมแน่ใจว่าลูกสาวคนเล็กของเรา คงจะหาเพื่อนโง่ๆ ได้ไม่ยากเมื่อหล่อนอยู่ในนิวคาสเซิล Episode #1.6 (1995)
Yes, ma'am. She is my youngest girl but one. My youngest of all is lately married.ใช่ค่ะคุณผู้หญิง หล่อนเป็นลูกสาวแต่ไม่ใช่คนเล็ก ลูกคนเล็กสุดเพิ่งแต่งงานไป Episode #1.6 (1995)
Your youngest sister's infamous elopement. I know it all!น้องสาวคนเล็กของเธอหนีตามผู้ชายไป ฉันรู้เรื่องหมดแล้ว Episode #1.6 (1995)
And, that night, no star burned brighter than that of our sweet Anastasia, my youngest granddaughter.และคืนนั้น ไม่มีดาวดวงใดสว่างสดใส เท่าอนาสเตเชีย หลานสาวคนสุดท้องของฉัน Anastasia (1997)
Ruth saw some of my designs in La Mode Illustrée... they were for the trousseau... of the Duchess of Marlborough's youngest daughter.ถ้ารูธเห็นดีไซน์ของฉันในหนังสือ ที่ออกแบบให้ลูกสาวดัชเชสแห่งมัลโบโร่ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
youngestHer youngest child is five years old.
youngestHis mother had three sons, of whom he was the youngest.
youngestHow tall is your youngest brother?
youngestI am the 5th youngest child.
youngestI'm the youngest in the family.
youngestIt mightn't have been my youngest brother's fault, but it wasn't mine either.
youngestIt was the poor who died youngest.
youngestI was beside myself with jealousy when my youngest sister rose in the world.
youngestJohn, who is the youngest in a family of seven, is the apple of his parent's eye.
youngestKen is the youngest of the four.
youngestMike is the youngest in his family.
youngestMy youngest brother was brought up by our grandmother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดท้อง[ADJ] youngest
สุดท้อง[ADJ] youngest, See also: last-born, Syn. สุดท้าย, Example: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้, Thai definition: เกิดทีหลังเพื่อน, เกิดสุดท้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุดท้อง[adj.] (sutthøng) EN: youngest ; last-born   FR: cadet [m] ; dernier-né [m] ; benjamin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YOUNGEST    Y AH1 NG G AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
youngest    (j) (y uh1 ng g i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweitjüngstyoungest but one [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙姫;弟姫[おとひめ, otohime] (n) youngest princess [Add to Longdo]
最年少[さいねんしょう, sainenshou] (adj-no) youngest; (P) [Add to Longdo]
順縁[じゅんえん, jun'en] (n) (1) {Buddh} favorable condition (for entering the priesthood); (2) dying in order (from oldest to youngest) [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P) [Add to Longdo]
末っ子(P);末子[すえっこ(P);すえこ(末子);ばっし(末子);まっし(末子), suekko (P); sueko ( masshi ); basshi ( masshi ); masshi ( masshi )] (n) youngest child; (P) [Add to Longdo]
末女[まつじょ, matsujo] (n) youngest daughter [Add to Longdo]
末男[ばつなん, batsunan] (n) youngest son [Add to Longdo]
末弟[ばってい;まってい, battei ; mattei] (n) (1) youngest brother; (2) last disciple [Add to Longdo]
末娘[すえむすめ, suemusume] (n) the youngest daughter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
季子[jì zǐ, ㄐㄧˋ ㄗˇ, ] youngest brother; a period of two or three months [Add to Longdo]
季父[jì fù, ㄐㄧˋ ㄈㄨˋ, ] youngest uncle; fourth uncle [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] youngest; most junior; tiny; one (unambiguous spoken form when spelling out numbers, esp. on telephone or in military); one or ace on dice or dominoes; variant of 吆, to shout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Young \Young\ (y[u^]ng), a. [Compar. {Younger}
   (y[u^][ng]"g[~e]r); superl. {Youngest} (-g[e^]st).] [OE.
   yung, yong, [yogh]ong, [yogh]ung, AS. geong; akin to OFries.
   iung, iong, D. joing, OS., OHG., & G. jung, Icel. ungr, Sw. &
   Dan. ung, Goth. juggs, Lith. jaunas, Russ. iunuii, L.
   juvencus, juvenis, Skr. juva[,c]a, juvan. [root]281. Cf.
   {Junior}, {Juniper}, {Juvenile}, {Younker}, {Youth}.]
   [1913 Webster]
   1. Not long born; still in the first part of life; not yet
    arrived at adolescence, maturity, or age; not old;
    juvenile; -- said of animals; as, a young child; a young
    man; a young fawn.
    [1913 Webster]
 
       For he so young and tender was of age. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       "Whom the gods love, die young," has been too long
       carelessly said; . . . whom the gods love, live
       young forever.            --Mrs. H. H.
                          Jackson.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in the first part, pr period, of growth; as, a young
    plant; a young tree.
    [1913 Webster]
 
       While the fears of the people were young. --De Foe.
    [1913 Webster]
 
   3. Having little experience; inexperienced; unpracticed;
    ignorant; weak.
    [1913 Webster]
 
       Come, come, elder brother, you are too young in
       this.                 --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top