หรือคุณหมายถึง wrongneß?
Search result for

wrongness

(7 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongness-, *wrongness*, wrongnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrongness[N] ความผิดพลาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Half sick with the thrill of complete wrongness.ปนกับความตื่นเต้นจนอยากอาเจียร ความผิดอย่างสมบูรณ์ An Inconvenient Lie (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่ถูกต้อง[N] incorrectness, See also: wrongness, inaccuracy, faulty, Ant. ความถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดพลาด[n.] (khwām phitphlāt) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness   FR: erreur [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横道[よこみち, yokomichi] (n) wickedness; evil; iniquity; wrongness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrongness \Wrong"ness\, n.
   The quality or state of being wrong; wrongfulness; error;
   fault.
   [1913 Webster]
 
      The best great wrongnesses within themselves. --Bp.
                          Butler.
   [1913 Webster]
 
      The rightness or wrongness of this view. --Latham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrongness
   n 1: inappropriate conduct [syn: {inappropriateness},
      {wrongness}] [ant: {appropriateness}, {rightness}]
   2: contrary to conscience or morality [ant: {rightness}]
   3: the quality of not conforming to fact or truth [syn:
     {incorrectness}, {wrongness}] [ant: {correctness},
     {rightness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top