Search result for

wrongly

(35 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongly-, *wrongly*, wrong
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrongly[ADV] อย่างผิดพลาด, Syn. unfairly, wrongfully, badly, unjustifiably

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was reported wrongly right?มันแค่รายงานผิดใช่มั้ย? Episode #1.6 (2009)
Gemma was wrongly charged.เจมม่าถูกใส่ร้าย June Wedding (2010)
Maybey've wrongly assumedอาจเพราะยอมรับอย่างผิดๆ Point of No Return (2010)
Hannibal what is this guy talking about? We were wrongly convicted but it's still illegal to break out of jail.เราถูกปรักปรำให้ติดคุก แต่เราก็ยังกลายเป็นผู้ผิดกฎหมาย The A-Team (2010)
At first I felt that I was wrongly fired, but after a few days I realized that your reasons were all valid.ตอนแรกคิดว่านั้นเป็นความผิดให้โดนไล่ออก แต่หลายวันต่อมาก็ได้รู้เหตุผลที่แท้จริงที่สมเหตุสมผล Episode #1.11 (2010)
You knowing that I feel sorry for my actions versus thinking that I feel that I was wrongly fired are clearly different.เจ้านายรู้นี่ว่า ฉันรู้สึกเสียใจกับการกระทำของฉัน ตรงกันข้ามกับความคิดที่ฉันรู้สึกผิดที่โดนไล่ออกแต่มันต่างออกไปนะ Episode #1.11 (2010)
Why do you think that I chose wrongly?ทำไมเธอถึงคิดว่าฉันเลือกผิดล่ะ Dream High (2011)
I wrongly believed that a job might help him turn his life around.ผมคิดผิดว่างาน จะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้น What We Have Is Worth the Pain (2012)
And as a man wrongly accused of a crime yourself, this benefit is the perfect venue for you to begin rehabilitating your image.และคนที่ถุกกล่าวหา ในคดีฆาตกรรม ซึ่งงานนี้ จัดว่าเป็นงานที่เหมาะที่สุด ที่คุณจะเริ่มต้น กู้ชื่อเสียงขึ้นมาได้อีกครั้ง Power (2013)
Did Saynay ever give you a sense that he felt wrongly accused or set up?เซย์เนย์เคยเคยประมาณว่าเค้าโดน ปรักปรำหรือจัดฉากไหม Red and Itchy (2013)
This gentleman chose wrongly.สุภาพบุรุษท่านนี้เลือกผิด Restoration (2015)
Is it your feeling, Corporal Clark that you are wrongly brought to trial by the U.S. Government?งั้นคุณคงคิดว่า.. คุณถูกนำตัวขึ้นศาลอย่างผิดๆ โดยรัฐบาลสหรัฐล่ะสิ Casualties of War (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wronglyHaving been wrongly addressed, the letter never reached him.
wronglyHer name was wrongly spelled.
wronglyIf it is wrongly used, the medicine will be a poison.
wronglyI'm afraid I have addressed the parcel wrongly.
wronglyOn the other hand, when public officials act wrongly, Americans feel a responsibility to protest.
wronglyThat woman has wrongly accused me.
wronglyThe letter was wrongly addressed.
wronglyThe words were wrongly spelled.
wronglyThis letter is wrongly addressed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ในทางที่ผิด[v. exp.] (chai nai thāng thī phit) EN: use wrongly ; abuse   
มิชอบ[adv.] (michøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably   FR: malhonnêtement
ถูกใส่ความ[v. exp.] (thūk saikhwām) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled   FR: être dénigré

CMU English Pronouncing Dictionary
WRONGLY    R AO1 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrongly    (a) (r o1 ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
数え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages) [Add to Longdo]
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp,adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly [Add to Longdo]
読み誤る;読み誤まる[よみあやまる, yomiayamaru] (v5r,vt) (1) to mispronounce; (2) to misread; to misinterpret; to read wrongly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ, ] wrongly written and mispronounced character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrongly \Wrong"ly\, adv.
   In a wrong manner; unjustly; erroneously; wrong; amiss; as,
   he judges wrongly of my motives. "And yet wouldst wrongly
   win." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrongly
   adv 1: without justice or fairness; "wouldst not play false and
       yet would wrongly win"- Shakespeare
   2: in an inaccurate manner; "he decided to reveal the details
     only after other sources had reported them incorrectly"; "she
     guessed wrong" [syn: {incorrectly}, {wrongly}, {wrong}] [ant:
     {aright}, {correctly}, {right}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top