Search result for

wretch

(51 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wretch-, *wretch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wretch[N] ผู้เคราะห์ร้าย, See also: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย, Syn. victim
wretched[ADJ] เคราะห์ร้าย, Syn. miserable
wretchedly[ADV] อย่างเคราะห์ร้าย
wretchedness[N] ความเคราะห์ร้าย, Syn. miserableness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor

English-Thai: Nontri Dictionary
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You, wretch!งานเข้าแล้วเอ็ง Portrait of a Beauty (2008)
That clueless wretch!ยังจะปากกล้าอยู่อีกเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
- Seriously, we were wretched.- จริงๆนะ พวกเราเห่ยมาก The House Bunny (2008)
Wretchไอ้บ้า Three Kingdoms (2008)
I would've died as a wretched peasant.เพราะได้เค้าส่งเสริมข้า Goemon (2009)
For millenia, I have dreamed of my return to that wretched planet, where I too was once betrayed, by the Primes I call my brothers.ดาวเคราะห์สวะดวงนั้น ที่เมื่อครั้งอดีตข้าถูกหักหลัง ด้วยไพรม์ ผู้ที่ข้าเรียกว่าเป็นพี่น้อง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Itching, wretching, rust in my arse.ไอ้สนิมบ้ามันเข้าวิน ที่เป็นจุดอ่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Bereft. Forsaken. Wretched.ฉันคิดว่าเราทุกคนรู้แล้ว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Ever done something that just made you feel wretched?เคยทำอะไรบางอย่าง ที่ทำให้เธฮรู้สิกผิดร้ายเเรงไหม Service (2009)
We colonized this system to find solace from your wretched war.เรามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ระบบดาวนี่ ก็เพื่อปลอบขวัญตัวเองจากสงครามเลวร้ายที่พวกเจ้าก่อขึ้น Jedi Crash (2009)
How wretchedly observant of you.โชคร้ายที่ไม่รอดสายตาของคุณเลย The Dwarf in the Dirt (2009)
You won't find anything in there. You may possess some magic, wretch, but you are no match for me.เจ้าหาอะไรไม่เจอหรอก เจ้ามีความสามารถใช้เวทมนตร์,ช่างน่าเวทนานัก Beauty and the Beast (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wretchHe lived a wretched life when young.
wretchThe family lived a wretched life during the war.
wretchThey live in a wretched little house.
wretchWhat now, you wretch? You thinking of protecting her?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุรชาติ[N] wretched race, See also: bad strain, wretched race, vicious race, Syn. ชาติชั่ว, Notes: (สันสกฤต)
ทุเรศทุรัง[ADJ] shabby, See also: wretched, pitiable, Syn. ทุเรศ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมากลางถนน[n. exp.] (mā klāng thanon) EN: stray dog ; homeless wretch   FR: chien errant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRETCHED    R EH1 CH AH0 D
WRETCHEDLY    R EH1 CH AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wretch    (n) (r e1 ch)
wretched    (j) (r e1 ch i d)
wretches    (n) (r e1 ch i z)
wretchedly    (a) (r e1 ch i d l ii)
wretchedness    (n) (r e1 ch i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerl {m}; Gör {n} | Kerle {pl}; Gören {pl}wretch | wretchs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窮状[きゅうじょう, kyuujou] (n) distress; wretched condition; (P) [Add to Longdo]
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P) [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] (adj-i) sad; wretched; deplorable; (P) [Add to Longdo]
卑称[ひしょう, hishou] (n) this wretch (oneself); you wretch [Add to Longdo]
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P) [Add to Longdo]
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P) [Add to Longdo]
味気ない(P);味気無い[あじきない(P);あじけない, ajikinai (P); ajikenai] (adj-i) wearisome; insipid; irksome; wretched; vain; (P) [Add to Longdo]
憂き身[うきみ, ukimi] (n) wretched life [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨境[cǎn jìng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] wretched situation [Add to Longdo]
惨景[cǎn jǐng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˇ, / ] wretched sight [Add to Longdo]
风雨凄凄[fēng yǔ qī qī, ㄈㄥ ㄩˇ ㄑㄧ ㄑㄧ, / ] wretched wind and rain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wretch \Wretch\, n. [OE. wrecche, AS. wrecca, wr[ae]cca, an
   exile, a wretch, fr. wrecan to drive out, punish; properly,
   an exile, one driven out, akin to AS. wr[ae]c an exile, OS.
   wrekkio a stranger, OHG. reccheo an exile. See {Wreak}, v.
   t.]
   [1913 Webster]
   1. A miserable person; one profoundly unhappy. "The wretch
    that lies in woe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Hovered thy spirit o'er thy sorrowing son,
       Wretch even then, life's journey just begun?
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. One sunk in vice or degradation; a base, despicable
    person; a vile knave; as, a profligate wretch.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wretch is sometimes used by way of slight or ironical
      pity or contempt, and sometimes to express tenderness;
      as we say, poor thing. "Poor wretch was never frighted
      so." --Drayton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wretch
   n 1: performs some wicked deed
   2: someone you feel sorry for [syn: {poor devil}, {wretch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top