Search result for

wrench

(61 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrench-, *wrench*
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrench[VI] ดึงและบิดอย่างแรง
wrench[VT] ดึงและบิดอย่างแรง, Syn. wrest
wrench[N] ประแจ (เครื่องมือ)
wrench off[PHRV] ดึงให้เคลื่อน, See also: บิดจาก, Syn. wrench from, wrest off
wrench from[PHRV] บิดจาก, See also: ดึงจาก, ทำให้เคลื่อนออกจาก, Syn. wrench off, wrest off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrench(เรนชฺ) vt.,vi. บิด,ขัน,ขันชะเนาะ,ไข,ทำเคลื่อน,ทำเคล็ด n. ประแจ,คีม,การบิด,การขับ,การขันชะเนาะ,การไข,อาการเคล็ดยอกที่เจ็บปวด,อาการกลัดกลุ้มใจอย่างแรงและฉับพลัน, Syn. twist,jerk,pain
screwwrench(สครู'เรนชฺ) n. ไขควงสี่แฉก,ประแจเลื่อนเป็นเกลียว
socket wrenchn. กุญแจกระบอกที่เปลี่ยนหัว ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
wrench(vt) บิดอย่างแรง,ขันชะเนาะ,ไข,ทำให้เคล็ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrench faultรอยเลื่อนเหลื่อมข้างแนวยืน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wrenched accentพยางค์เน้นสลับที่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To share the heart wrenching pain of the person you are with.แบ่งปันความเจ็บปวดของหัวใจจากคนที่อยู่กับคุณ Heartbreak Library (2008)
Well that's what wrenches are for, dumbass.ก็ยังดีกว่าเอาของมีค่าให้ไอ้ใบ้โง่ Law Abiding Citizen (2009)
Hey, how the hell did you know that ghosts are scared of wrenches?เฮ้ นายรู้ได้ยังไงน่ะ ว่าผีมันกลัวประแจเหล็ก It's a Terrible Life (2009)
That's why the wrench worked.มิน่า ประแจถึงใช้ได้ผล It's a Terrible Life (2009)
You want to hand methat cross wrench? Do you wanna tell me what that is?เธอช่วยส่งประแจสี่แฉกอันนั้นให้หน่อยได้มั๊ย ช่วยอธิบายหน่อยได้มั๊ยว่ามันคืออะไร Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
There was something about removing my bollocks with a monkey wrench if she ever saw them again.เห็นว่าจะตัดไข่ชั้น ด้วยกุญแจเลื่อนอะไรนี่แหละ ถ้าจานแกเห็นอีกที Everyone (2009)
We have been planning this party for days, but you threw a major monkey wrench into things by moving out.เราวางแผนเรื่องงานวันเกิด กันมาตั้งหลายวัน แต่คุณกลับทำให้มันล่ม ด้วยการย้ายออกมา Shake and Fingerpop (2009)
Is that the wrench you use to break windows?ประแจนั่นใช่มั้ยที่นายใช้ ตีกระจกรถ Blinded by the Light (2009)
You went from thinking you were going to be killed to watching a man die-- two of the most wrenching experiences we can have-- and you went through them in seconds.จากที่คุณกำลังจะโดนยิง แล้วก็เห็นคนตาย มันเป็นสองเหตุการณ์ที่โหดร้ายมาก คุณเจอมันพร้อมๆกัน The Scarlet Letter (2009)
This bruise looks more like a tire wrench.รอยช้ำตรงนี้เหมือนกับ เป็นรอยที่หมุนล้อ Bone Voyage (2009)
Before the inevitable monkey wrenchesก่อนที่พวกโง่นั่น Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
More wrenched.ก้มมากขึ้นอีก The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrenchFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
wrenchHand me the wrench.
wrenchHe wrenched the letter from my hand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
กุญแจปากตาย[N] wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
บิด[V] twist, See also: wrench, Example: หน้าบันและจั่วของศาลาบิดราวกับมีช้างสารหลายเชือกมาฉุด, Thai definition: เผล้หรือเฉไปจากสภาพปกติ
ประแจ[N] wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ
กระบิด[V] twist, See also: wrench, wrest, yank, Syn. บิด, Example: กระบิดผ้าให้หมาดแล้วนำไปตาก, Thai definition: บิดให้เขม็งจนขอดเป็นปม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist   FR: resserrer ; visser
กุญแจปากตาย[n. exp.] (kunjaē pāk tāi) EN: wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
แพลง[v.] (phlaēng) EN: twist ; sprain ; wrench ; be sprained   FR: se disloquer ; se tordre
ประแจ[n.] (prajaē) EN: key ; wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ประแจเลื่อน[n. exp.] (prajaē leūoen) EN: adjustable wrench ; monkey wrench   FR: clé à molette [f] ; clé anglaise [f]
ประแจปากตาย[n. exp.] (prajaē pāk tāi) EN: open end wrench   FR: clé plate double embout [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRENCH    R EH1 N CH
WRENCHED    R EH1 N CH T
WRENCHES    R EH1 N CH AH0 Z
WRENCHING    R EH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrench    (v) (r e1 n ch)
wrenched    (v) (r e1 n ch t)
wrenches    (v) (r e1 n ch i z)
wrenching    (v) (r e1 n ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench [Add to Longdo]
オープンエンドスパナ[, o-pun'endosupana] (n) {comp} open-end wrench [Add to Longdo]
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
パイプレンチ[, paipurenchi] (n) pipe wrench [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]
胸を締め付ける;胸を締めつける[むねをしめつける, munewoshimetsukeru] (exp,v1) to constrict one's chest; to wring one's heart; to wrench one's heart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
螺旋钳[luó xuán qián, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] wrench [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrench \Wrench\ (r[e^]nch), n. [OE. wrench deceit, AS. wrenc
   deceit, a twisting; akin to G. rank intrigue, crookedness,
   renken to bend, twist, and E. wring. [root]144. See {Wring},
   and cf. {Ranch}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Trick; deceit; fraud; stratagem. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His wily wrenches thou ne mayst not flee. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A violent twist, or a pull with twisting.
    [1913 Webster]
 
       He wringeth them such a wrench.    --Skelton.
    [1913 Webster]
 
       The injurious effect upon biographic literature of
       all such wrenches to the truth, is diffused
       everywhere.              --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. A sprain; an injury by twisting, as in a joint.
    [1913 Webster]
 
   4. Means; contrivance. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. An instrument, often a simple bar or lever with jaws or an
    angular orifice either at the end or between the ends, for
    exerting a twisting strain, as in turning bolts, nuts,
    screw taps, etc.; a screw key. Many wrenches have
    adjustable jaws for grasping nuts, etc., of different
    sizes.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) The system made up of a force and a couple of
    forces in a plane perpendicular to that force. Any number
    of forces acting at any points upon a rigid body may be
    compounded so as to be equivalent to a wrench.
    [1913 Webster]
 
   {Carriage wrench}, a wrench adapted for removing or
    tightening the nuts that confine the wheels on the axles,
    or for turning the other nuts or bolts of a carriage or
    wagon.
 
   {Monkey wrench}. See under {Monkey}.
 
   {Wrench hammer}, a wrench with the end shaped so as to admit
    of being used as a hammer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrench \Wrench\, v. t. [imp. & p. p. {Wrenched}; p. pr. & vb. n.
   {Wrenching}.] [OE. wrenchen, AS. wrencan to deceive,
   properly, to twist, from wrenc guile, deceit, a twisting.
   ????. See {Wrench}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To pull with a twist; to wrest, twist, or force by
    violence.
    [1913 Webster]
 
       Wrench his sword from him.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Forthwith this frame of mine was wrenched
       With a woeful agony.         --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To strain; to sprain; hence, to distort; to pervert.
    [1913 Webster]
 
       You wrenched your foot against a stone. --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrench
   n 1: a sharp strain on muscles or ligaments; "the wrench to his
      knee occurred as he fell"; "he was sidelined with a
      hamstring pull" [syn: {wrench}, {twist}, {pull}]
   2: a jerky pulling movement [syn: {twist}, {wrench}]
   3: a hand tool that is used to hold or twist a nut or bolt [syn:
     {wrench}, {spanner}]
   v 1: twist or pull violently or suddenly, especially so as to
      remove (something) from that to which it is attached or
      from where it originates; "wrench a window off its hinges";
      "wrench oneself free from somebody's grip"; "a deep sigh
      was wrenched from his chest" [syn: {wrench}, {twist}]
   2: make a sudden twisting motion
   3: twist and compress, as if in pain or anguish; "Wring one's
     hand" [syn: {wring}, {wrench}]
   4: twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The
     wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their
     ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk
     for several days" [syn: {twist}, {sprain}, {wrench}, {turn},
     {wrick}, {rick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top