Search result for

worst

(72 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worst-, *worst*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worst[ADJ] เลวที่สุด (เป็นรูปขั้นสูงสุดของ bad, badly และ ill), See also: ซึ่งไม่น่าพอใจที่สุด, แย่ที่สุด, อัปลักษณ์ที่สุด, Syn. most terrible, poorest, lowest, least
worst[ADV] เลวที่สุด, See also: แย่ที่สุด, ผิดพลาดที่สุด
worst[N] สิ่งที่เลวที่สุด, See also: สิ่งที่แย่ที่สุด, Syn. calamity, catastrophe, ruin
worsted[N] ด้ายขนสัตว์แบบนุ่ม, See also: ผ้าขนสัตว์แบบนุ่ม, Syn. woolens, suiting, long staple, wool

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worst(เวิร์สทฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,ชั่วที่สุด,ระยำที่สุด,ผิดพลาดที่สุด,ไม่น่าพอใจที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ด้วยความชำนาญที่สุด -Phr. (get the worst of something ประสบความพ่ายแพ้), Syn. vanquish,defeat,beat
worsted(เวิร์ส'ทิด) n.,adj. (ทำด้วย) ด้ายขนสัตว์ที่ใช้ทอเนื้อผ้าละเอียด,ผ้าขนสัตว์ที่ทอด้วยด้ายดังกล่าว
zephyr worstedn. เส้นด้ายเบาและนิ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
worst(adj) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ชั่วที่สุด
worst(vi) ชนะ
worsted(n) ผ้าสักหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
worst fitการจัดแล้วเหลือมากที่สุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But bart is the worst. He's controlling and a hypocrite.แต่บาร์ทเขาแย่ที่สุดเลย เขาชอบควบคุมแถมยังแสแสร้ง Chuck in Real Life (2008)
Um, okay, that was the worst message I have ever heard...โอเค นี่เป็นข้อความที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยิน . . There Might be Blood (2008)
More like my worst nightmare.มันเป็นคืนฝันร้ายที่สุดของฉัน Odyssey (2008)
- This is about you needing to be prepared for the worst.สิ่งที่คุณเตรียมการมันมีค่า Birthmarks (2008)
No surprises there. Worst happens all the time.ไม่มีความแปลกใจที่นั่นความมีค่าปรากฎตลอดเวลา Birthmarks (2008)
You already got the worst news and survived.คุณพร้อมรับข่าวร้ายเสมอ\ และรอดมาได้ Emancipation (2008)
You think the worst is over.คุณคิดว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดผ่านไปแล้ว Dying Changes Everything (2008)
No, we must fear the worst.ไม่มี นั่นเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุด Rising Malevolence (2008)
He's just at his worst... He'll level out.ตอนนี้เค้าแค่แย่เท่านั้น เดี๋ยวเค้าก็เย็นเอง Episode #1.5 (2008)
Really, I mean it, the worst servant I've ever had.พูดจริงๆ เป็นคนใช้ที่ไม่ได้เรื่องตั้งแต่ข้าเคยมีมา The Moment of Truth (2008)
That is actually the very worst seat.นั้นเป็นที่นั่งที่แย่ที่สุดในคลาสเรา Baby and I (2008)
What's the worst case scenario?แผนการที่แย่ที่สุดคืออะไรล่ะ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worstAre you prepared for the worst?
worstAt worst, I will get an average mark.
worstAt worst, she will not die of such an illness.
worstHaving no will is the worst handicap.
worstHe prepared for the worst.
worstHe will get an average mark at worst.
worstHis competition record was the worst among the five.
worstI am prepared for the worst.
worstI am saving money to prepare for the worst.
worstI'm the butt of the worst joke in history.
worstIt is necessary that he prepare for the worst.
worstIt is necessary that he should prepare for the worst.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำมะหริด[n.] (kammarit) EN: sateen ; worsted fabrics   
การสมมติสภาพที่เลวร้ายที่สุด[n. exp.] (kān sommot saphāp thī lēorāi thīsut) EN: worst-case scenario   
เลวร้ายที่สุด[adj.] (lēorāi thīsut) EN: worst-case   FR: pire
เลวสุดในจำพวกนั้น[xp] (lēo sut nai jamphūak nan) EN: the worst of the lot   
เลวที่สุดในจำนวนนั้น[xp] (lēo thīsut nai jamnūan nan) EN: the worst of the lot   
แง่ร้าย[v.] (ngae rāi) EN: pessimism ; inclination to expect the worst   FR: pessimisme [f]
ผิดนัด[adv.] (phit nat) EN: if the worst comes to the worst ; even if it does not come off   FR: dans le pire des cas
อย่างน้อย[adv.] (yāng-nøi) EN: at least ; at worst ; minimally   FR: au moins ; au minimum

CMU English Pronouncing Dictionary
WORST    W ER1 S T
WORSTED    W ER1 S T AH0 D
WORSTER    W ER1 S T ER0
WORSTELL    W ER1 S T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worst    (v) (w @@1 s t)
worsts    (v) (w @@1 s t s)
worsted    (v) (w @@1 s t i d)
worsted    (n) (w u1 s t i d)
worsting    (v) (w @@1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlimmstfall {m}worst case; worst-case scenario [Add to Longdo]
größter anzunehmender Unfall (GAU)worst case scenario [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool [Add to Longdo]
ウーステッド[, u-suteddo] (n) worsted [Add to Longdo]
ドベ[, dobe] (n) (See びり) lowest ranking; worst (e.g. in a test) [Add to Longdo]
ピンからキリまで[, pin kara kiri made] (exp) from the best to the worst; all sorts of; full range [Add to Longdo]
ピンキリ[, pinkiri] (exp) (abbr) (See ピンからキリまで) from the best to the worst; all sorts of; full range [Add to Longdo]
ワースト[, wa-suto] (n) worst; (P) [Add to Longdo]
過去最悪[かこさいあく, kakosaiaku] (n,adj-no) record low; worst ever [Add to Longdo]
覚悟を決める[かくごをきめる, kakugowokimeru] (exp,v1) (See 腹を括る) to prepare oneself (for the worst); to resolve oneself [Add to Longdo]
最悪[さいあく, saiaku] (adj-na,n) the worst; (P) [Add to Longdo]
最悪の場合[さいあくのばあい, saiakunobaai] (exp) worst case [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worst \Worst\, v. t. [imp. & p. p. {Worsted}; p. pr. & vb. n.
   {Worsting}.] [See {Worse}, v. t. & a.]
   To gain advantage over, in contest or competition; to get the
   better of; to defeat; to overthrow; to discomfit.
   [1913 Webster]
 
      The . . . Philistines were worsted by the captivated
      ark.                   --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worst \Worst\, v. i.
   To grow worse; to deteriorate. [R.] "Every face . . .
   worsting." --Jane Austen.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worst \Worst\, a., superl. of {Bad}. [OE. werst, worste, wurste,
   AS. wyrst, wierst, wierrest. See {Worse}, a.]
   Bad, evil, or pernicious, in the highest degree, whether in a
   physical or moral sense. See {Worse}. "Heard so oft in worst
   extremes." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      I have a wife, the worst that may be.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      If thou hadst not been born the worst of men,
      Thou hadst been a knave and flatterer.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worst \Worst\, n.
   That which is most bad or evil; the most severe, pernicious,
   calamitous, or wicked state or degree.
   [1913 Webster]
 
      The worst is not
      So long as we can say, This is the worst. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      He is always sure of finding diversion when the worst
      comes to the worst.           --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bad \Bad\ (b[a^]d), a. [Compar. {Worse} (w[^u]s); superl.
   {Worst} (w[^u]st).] [Probably fr. AS. b[ae]ddel
   hermaphrodite; cf. b[ae]dling effeminate fellow.]
   Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious,
   hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or
   defective, either physically or morally; evil; vicious;
   wicked; -- the opposite of {good}; as, a bad man; bad
   conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad
   crop; bad news.
 
   Note: Sometimes used substantively.
      [1913 Webster]
 
         The strong antipathy of good to bad. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Pernicious; deleterious; noxious; baneful; injurious;
     hurtful; evil; vile; wretched; corrupt; wicked; vicious;
     imperfect.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worst
   adv 1: to the highest degree of inferiority or badness; "She
       suffered worst of all"; "schools were the worst hit by
       government spending cuts"; "the worst dressed person
       present"
   adj 1: (superlative of `bad') most wanting in quality or value
       or condition; "the worst player on the team"; "the worst
       weather of the year" [ant: {best}]
   n 1: the least favorable outcome; "the worst that could happen"
   2: the greatest damage or wickedness of which one is capable;
     "the invaders did their worst"; "so pure of heart that his
     worst is another man's best"
   3: the weakest effort or poorest achievement one is capable of;
     "it was the worst he had ever done on a test" [ant: {best}]
   v 1: defeat thoroughly; "He mopped up the floor with his
      opponents" [syn: {worst}, {pip}, {mop up}, {whip}, {rack
      up}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 worst [wɔrst]
   sausage
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top