Search result for

worsen

(43 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worsen-, *worsen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worsen[VI] เลวลง, See also: แย่ลง, ทรุดลง
worsen[VT] ทำให้เลวลง, See also: ทำให้แย่ลง, ทำให้ทรุด, Syn. aggravate, embitter, exacerbate, Ant. advance, ameliorate, improve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worsen(เวิร์ส'เซิน) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้แย่ลง,กลายเป็นเลวลง,กลายเป็นแย่ลง
worsening(เวิร์ส'เซินนิง) n. ความเลวลง,ความแย่ลง, Syn. deterioration

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The north continues to receive the worst of the storm and conditions in the south are expected to worsen.ทางตอนเหนือก็ยังได้รับความเสียหายจากพายุต่อไป... ...และโซนทางใต้ ยิ่งแย่ลงกว่าเก่า The Day After Tomorrow (2004)
Howard hughes had it when his ocd worsened.ฮอวาร์ด ฮิวท์ เคยเป็น/Nเมื่ออาการ OCD ของเขาแย่ลง Compulsion (2005)
You got your camera, Ouija-lautasi talkkisi and floor - and the situation has only worsened.ไปเอากล้องมา m กระดานนั้นด้วย - ลงไปข้างล่าง ในสถานกาณ์อย่างนี้บอกได้เลยว่า เเย่มาก Paranormal Activity (2007)
I tried so hard to help I managed to worsen the things.ฉันพยายามอย่างมากที่จะช่วย แต่สิ่งที่ฉันทำมับกลับทำให้แย่กว่าเดิม Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
As and that worsened so much like this the climate?ฝนมันตกหนักเลย Next (2007)
The situation Worsens... we're almost there, c'mon!สถานการณ์เริ่มแย่ลง... ... ใกล้จะถึงแล้ว เร่งหน่อย! Frontier(s) (2007)
His, uh, last C. TShowed calcification, so I ordered a C. T. Angio to determine whether it had worsened or remained stable.CT ครั้งที่แล้วแสดงให้เห็นการแข็งตัว ผมก็เลยสั่ง C.T.Angio เพื่อดูว่าอาการแย่ลงหรืออยู่ตัว Here Comes the Flood (2008)
Otherwise your condition will worsen.แต่ถ้าดื้อแล้วอาการแย่ลง ไม่รู้ด้วยนะ Dogtooth (2009)
It worsens by the hour.ยิ่งนานวันเข้ายิ่งแย่ลง Legends (2010)
He confessed to me that his condition had worsened into AIDS.เขาสารภาพกับครูว่าอาการเขาทรุดลงถึงขั้นเป็นเอดส์แล้ว Confessions (2010)
Has your condition worsened?อาการป่วยของคุณเลวร้ายแค่ไหนแล้ว Full Measure (2010)
Enough. Your pain will worsen.พอได้แล้ว เดี๋ยวก็ปวดมากขึ้นหรอก Hanamizuki (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worsenFrom year to year pollution is worsening.
worsenThank goodness it didn't worsen. But please don't push yourself yet.
worsenThey were apprehensive that the situation would worsen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำเติม[V] aggravate, See also: worsen, intensify, Syn. ทับถม, Example: คนบางกลุ่มมักละโมบ ฉกฉวยโอกาส และซ้ำเติมคนเคราะห์ร้าย, Thai definition: ทำให้สถานการณ์แย่ลง, เพิ่มให้มากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
ทราม[v.] (sām) EN: worsen ; deteriorate   FR: s'avilir ; se dégrader
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane   FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunnaphāp) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality   FR: perdre en qualité
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate   FR: dépérir ; se délabrer
ทรุด[v.] (sut) EN: deteriorate ; worsen   FR: se détériorer ; empirer ; s'aggraver

CMU English Pronouncing Dictionary
WORSEN    W ER1 S AH0 N
WORSENS    W ER1 S AH0 N Z
WORSENED    W ER1 S AH0 N D
WORSENING    W ER1 S AH0 N IH0 NG
WORSENING    W ER1 S N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worsen    (v) (w @@1 s @ n)
worsens    (v) (w @@1 s @ n z)
worsened    (v) (w @@1 s @ n d)
worsening    (v) (w @@1 s @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪質化[あくしつか, akushitsuka] (n,vs) worsening [Add to Longdo]
角が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp,v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy [Add to Longdo]
抗加齢ドック[こうかれいドック, koukarei dokku] (n) medical checkup that focuses primarily on problems that worsen with age [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶化[è huà, ㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] worsen, #6,568 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worsen \Wors"en\, v. i.
   To grow or become worse. --De Quincey.
   [1913 Webster]
 
      Indifferent health, which seemed rather to worsen than
      improve.                 --Carlyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worsen \Wors"en\, v. t.
   1. To make worse; to deteriorate; to impair.
    [1913 Webster]
 
       It is apparent that, in the particular point of
       which we have been conversing, their condition is
       greatly worsened.           --Southey.
    [1913 Webster]
 
   2. To get the better of; to worst. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worsen
   v 1: grow worse; "Conditions in the slum worsened" [syn:
      {worsen}, {decline}] [ant: {ameliorate}, {better},
      {improve}, {meliorate}]
   2: make worse; "This drug aggravates the pain" [syn: {worsen},
     {aggravate}, {exacerbate}, {exasperate}] [ant: {ameliorate},
     {amend}, {better}, {improve}, {meliorate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top