Search result for

worker

(90 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worker-, *worker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worker[N] ผู้ทำงาน
worker[N] คน สัตว์ สิ่งของหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน
worker[N] ลูกจ้าง, See also: คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใช้แรงงาน, Syn. employee, laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน
co-worker(โค'เวิร์คเคอะ) n. ผู้ร่วมงาน
steelworker(สทีล'เวิร์คเคอะ) n. คนงานเหล็กกล้า
wageworker(เวจฺ'เวิร์คเคอะ) n. =wage earner ผู้รับจ้างหรือมีรายได้จากการจ้าง, See also: wageworking adj.
woodworker(วูด'เวิร์คเคอะ) n. ช่างไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
worker(n) คนงาน,ลูกจ้าง,กรรมกร,พนักงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
workerคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workerคนงาน, คนทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
workerคนทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worker on own accountคนทำงานส่วนตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
worker, socialนักสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workers, freedom of movement forเสรีภาพของคนทำงานที่จะเข้าไปทำงาน [ในดินแดนของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workerคนงาน
หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม หมายถึง แบ่งเป็นประเภทต่างได้ดังนี้ 1) Blue Collar Worker 2) Clerical and Office Worker 3) Home Worker และ 4) Independent Worker
หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานในอาคารโรงงานทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ ที่ทำงานในฝ่ายธุรการ
[สิ่งแวดล้อม]
Worker Camp อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง
บ้าน เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่สร้างขึ้น ตามกฏหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยของคนงานในระหว่างงานก่อสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
Workers participationการมีส่วนร่วมของคนทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
Workers representationการเป็นตัวแทนคนทำงาน [เศรษฐศาสตร์]
Workers self managementการจัดการโดยคนทำงานเอง [เศรษฐศาสตร์]
Workers' compensation ค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Workers' compensation claims ข้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับลูกจ้าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
worker-mit (adj) ใบผ่านงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then somehow tie both those things, To the construction worker's liver,รึไม่แน่ก็ผูกพวกนั้น ไว้กับตับของช่างก่อสร้าง Not Cancer (2008)
She's a factory worker.เธอเป็นคนงานโรงงาน Emancipation (2008)
A common worker at his father's company.พนักงานออฟฟิศของบริษัทพ่อเขาเอง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
They have been taxing the people to build the Royal Villa, as well as dragging off all the young men to use as construction workers!พวกเขากวาดต้อนผู้คน /Nมาสร้างวังหลวง, กวาดต้อนคนหนุ่ม /Nมาทำงานเยี่ยงทาส! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We have gotten signatures stating that Hong Gil Dong and the workers were responsible.เราต้องการการลงนามยินยอมว่าฮงกิลดงและพวกคนงานเป็นคนกระทำ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- I heard it was a worker's brawl!-ข้าได้ยินมาว่ามันเป็นการทะเลาะวิวาทของพวกคนงาน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They accused all the construction workers as traitors?พวกเขากว่าหาว่าพวกคนงานทั้งหมดเป็นคนกบฏอย่างนั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They plan on killing all the workers from the construction site!พวกเขาวางแผนที่จะฆ่าพวกคนงาน ที่อยู่ในที่ก่อสร้างทั้งหมด! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I want you, the workers, and your father to all die.ข้าต้องการให้เจ้า, พวกคนงาน และแม้กระทั่งพ่อของเจ้าตายให้หมด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We're honest workers, we're just like you guys! What the hell are you doing here? Are you ok, Ross?พวกเราก็คนทำงานเหมือนกับพวกแกนั่นหล่ะ แล้วพวกแกมาทำอะไรกันที่นี่วะ Death Race (2008)
Junior high must have been kind of tough, but it doesn't give you the right to treat your workers like horseshit, Janice.สมัยมัธยมคุณคงโดนแกล้งตลอด แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณ มีสิทธิ์จิกหัวคนเหมือนขี้ข้า เจนิส Wanted (2008)
Tae Sung Coal Mine's mining workers...คนงานของเหมืองถ่านหินแทซุง... Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
workerA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
workerAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
workerAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
workerAll the workers went home save one.
workerAll the workers who are lazy must be fired.
workerAlmost all the workers objected to working at night.
workerAlmost one-third of all office workers wear spectacles.
workerA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
workerAn office worker with a college background.
workerAre you in favor of the workers getting more money?
workerArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
workerBecause of the protracted depression, many workers are unemployed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกจ้าง[N] employee, See also: worker, staff member, hireling, wage-earner, job-holder, hand, Syn. ผู้รับจ้าง, Ant. นายจ้าง, Example: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับจ้างทำการงาน
ผึ้งงาน[N] worker, Example: พวกเราเห็นผึ้งงานเป็นฝูงพากันบินมาที่รัง, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ผึ้งที่ทำหน้าที่หาน้ำหวานดอกไม้และอาหารมาที่รัง
คนงาน[N] worker, See also: workman, laborer, employee, Example: ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง
กรรมกร[N] unskilled laborer, See also: worker, craftsman, coolie, workman, manual laborer, Syn. คนงาน, ลูกจ้าง, Ant. หัวหน้า, จ้านาย, Example: ชาวเปรูส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรในเหมืองแร่, Count unit: คน, Thai definition: ลูกจ้างที่ใช้แรงงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างโลหะ[n.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith   FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างไม้[n.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker   FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member   
เจ้าหน้าที่อนามัย[n. exp.] (jaonāthī anāmai) EN: health worker   FR: personnel de santé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WORKER    W ER1 K ER0
WORKERS    W ER1 K ER0 Z
WORKER'S    W ER1 K ER0 Z
WORKERS'    W ER1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worker    (n) (w @@1 k @ r)
workers    (n) (w @@1 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m}; Arbeiterin {f} | Arbeiter {pl} | Arbeiter in der Produktionworker | workers | shop floor workers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
アルバイター[, arubaita-] (n) (See アルバイト・1) part-time worker (ger [Add to Longdo]
オフィスレディー;オフィスレディ[, ofisuredei-; ofisuredei] (n) female office worker (wasei [Add to Longdo]
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger [Add to Longdo]
ケースワーカー[, ke-suwa-ka-] (n) caseworker; (P) [Add to Longdo]
サラリーマン[, sarari-man] (n) office worker (wasei [Add to Longdo]
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers [Add to Longdo]
スチールカラー[, suchi-rukara-] (n) steel collar worker; robot [Add to Longdo]
ソーシャルケースワーカー[, so-sharuke-suwa-ka-] (n) social caseworker [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, / ] worker; laborer [Add to Longdo]
北京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Workers Stadium [Add to Longdo]
工人[gōng rén, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] worker [Add to Longdo]
工人日报[Gōng rén rì bào, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Workers' Daily, www.grrb.com.cn [Add to Longdo]
工人党[gōng rén dǎng, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Workers' Party (Singapore opposition party) [Add to Longdo]
工蜂[gōng fēng, ㄍㄨㄥ ㄈㄥ, ] worker bee [Add to Longdo]
工农[gōng nóng, ㄍㄨㄥ ㄋㄨㄥˊ, / ] workers and peasants [Add to Longdo]
工党[gōng dǎng, ㄍㄨㄥ ㄉㄤˇ, / ] worker's party; labor party [Add to Longdo]
民工[mín gōng, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] workers (esp. on public project) [Add to Longdo]
职工[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worker \Work"er\, n.
   1. One who, or that which, works; a laborer; a performer; as,
    a worker in brass.
    [1913 Webster]
 
       Professors of holiness, but workers of iniquity.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the neuter, or sterile, individuals of the
    social ants, bees, and white ants. The workers are
    generally females having the sexual organs imperfectly
    developed. See {Ant}, and {White ant}, under {White}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worker
   n 1: a person who works at a specific occupation; "he is a good
      worker" [ant: {nonworker}]
   2: a member of the working class (not necessarily employed);
     "workers of the world--unite!" [syn: {proletarian}, {prole},
     {worker}]
   3: sterile member of a colony of social insects that forages for
     food and cares for the larvae
   4: a person who acts and gets things done; "he's a principal
     actor in this affair"; "when you want something done get a
     doer"; "he's a miracle worker" [syn: {actor}, {doer},
     {worker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top