Search result for

wonder

(111 entries)
(0.0735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wonder-, *wonder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonder[N] ความพิศวง (โดยเฉพาะกับสิ่งใหม่หรือสวยงามมาก), See also: ความรู้สึกประหลาดใจ, ความประหลาดใจ, ความแปลกใจ, ความงงงวย, Syn. amazement, astonishment, awe
wonder[N] สิ่งน่าพิศวง, See also: สิ่งประหลาด
wonder[VI] สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ
wonder[VT] สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ, Syn. doubt
wonder[VI] รู้สึกประหลาดใจ, See also: รู้สึกพิศวง, Syn. marvel
wonderer[N] ผู้ประหลาดใจ, See also: ผู้สงสัย
wonder at[PHRV] ประหลาดใจกับ, Syn. marvel at
wonderful[ADJ] ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เลอเลิศ, Syn. admirable, excellent, outstanding
wondering[ADJ] ซึ่งรู้สึกพิศวง, See also: ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ, ซึ่งรู้สึกงงงวย, Syn. fascinated, awed, suspicious, wonder
wonderland[N] แดนมหัศจรรย์, See also: ดินแดนที่น่าพิศวง, Syn. utopia

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wonder(วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลาดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขา,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพิศวง,การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: wonderer n., Syn. surprise,miracle,doubt,
wonder drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondering(วัน'เดอะริง) adj. พิศวง,ประหลาดใจ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,งงงวย, Syn. marveling
wonderland(วัน'เดอะแลนดฺ) n. แดนมหัศจรรย์,ดินแดนที่น่าพิศวง,ประเทศที่น่าพิศวง,สวรรค์
wonderment(วัน'เดอะเมินทฺ) n. คำพูดที่น่าพิศวง,ถ้อยคำที่น่าพิศวง,เหตุที่น่าสงสัย,เรื่องที่น่าสงสัย
wonderwork(วัน'เดอะเวิร์ค) n. สิ่งมหัศจรรย์,ผลงานมหัศจรรย์
seven wonders of the worln. สิ่งมหัศจรรย์ทั้ง 7 ของโลก (พีระมิดแห่งอียิปต์, สุสานที่ Halicarnassus, วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus, สวนลอยแห่งบาบิโลน, รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์, รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียสแห่งโอลิมเปีย, ประภาคารยักษ์ที่อเล็กซานเดรีย)

English-Thai: Nontri Dictionary
wonder(n) ความประหลาดใจ,ความพิศวง,สิ่งประหลาด
wonder(n) ความประหลาดใจ,สิ่งประหลาด,ความพิศวง
wonder(vi) ประหลาดใจ,สนเท่ห์,อัศจรรย์ใจ,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา
wonder(vt) ประหลาดใจ,อัศจรรย์ใจ,สนเท่ห์,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wonder if the children are...ฉันสงสัยว่าเ? ด็ก ๆ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ The Great Dictator (1940)
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่ The Great Dictator (1940)
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา The Great Dictator (1940)
How wonderful if we didn't have to go to another country.มันจะดีมาก ถ้าเราไม่ต้องย้ายไปต่างประเทศ The Great Dictator (1940)
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
We've just discovered the most wonderful poison gas.เราพึ่งค้นพบ แก๊ซพิษที่ดีที่สุดครับท่าน The Great Dictator (1940)
How wonderful! Tomainia, a nation of blue-eyed blonds.โทไมเนีย ต้องเป็นประเทศของคนตาสีฟ้าและผมบอร์น The Great Dictator (1940)
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น The Great Dictator (1940)
It'll be wonderful living in the country, much better than a smoky old city.มันสวยกว่า ประเทศ บ้าๆนี่ ที่ทั้งเก่า และ มีแต่ปล่องควัน The Great Dictator (1940)
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม The Great Dictator (1940)
I wonder what time it is.ฉันสงสัยว่าสิ่งที่มันเป็นเวลา Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wonder... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
wonderA book descriptive of the wonders of nature.
wonderAh, wonderful.
wonderA little make-up worked wonders with her.
wonderAll the best wishes on this wonderful day.
wonderAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
wonderAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
wonderAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
wonderAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
wonderAs the train came to a halt, all of the passengers wondered what was happening.
wonderA wonderful idea just ran through my mind.
wonderA wonderful idea occurred to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งมหัศจรรย์[N] wonder, Syn. สิ่งอัศจรรย์
มหัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, amazing, astonishing, marvelous, magical, Syn. อัศจรรย์, น่าพิศวง, Example: มนุษย์ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ ที่แก้ปัญหาได้ทุกรูปแบบ, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, น่าพิศวงมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อัศจรรย์[ADJ] miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
อัศจรรย์[V] wonder, See also: surprise, astonish, be amazed, marvel, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ
สนเท่ห์[V] doubt, See also: wonder, suspect, question, query, Syn. ฉงน, สงสัย, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, Example: คนไม่เคยนอนกางมุ้งสนเท่ห์ว่า เสาทั้งสี่และเส้นเหล็กคู่ขนานเป็นกรอบนั้นใช้ทำอะไร, Thai definition: รู้สึกไม่เข้าใจเมื่อประสบสิ่งที่ต่างกับความคิดความเชื่อ
สงสัย[V] wonder, See also: be suspicious, doubt, Syn. กังขา, Ant. เข้าใจ, Example: ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก, Thai definition: ไม่เข้าใจ
พิศวง[V] wonder, See also: amaze, astonish, astound, Syn. สนเท่ห์, ฉงนใจ, พิศวงงงงวย, Example: ฉันรู้สึกพิศวงกับข้อความในจดหมายยิ่งนักว่าหมายความถึงอะไร, Thai definition: ประหลาดใจ, แปลกใจอย่างสงสัย
พิศวง[ADJ] wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
แปลกใจ[V] surprise, See also: wonder, astonish, amaze, Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง, Example: ผมกำลังแปลกใจกับเสียงที่ได้ยินจนจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไร, Thai definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
แสนวิเศษ[ADJ] marvelous, See also: wonderful, Syn. ดีเลิศ, Example: นิยายแปลเรื่อง แม่มด เป็นหนังสือที่แสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึงกลัวอย่างจับใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique

CMU English Pronouncing Dictionary
WONDER    W AH1 N D ER0
WONDERS    W AH1 N D ER0 Z
WONDER'S    W AH1 N D ER0 Z
WONDERED    W AH1 N D ER0 D
WONDERLY    W AH1 N D ER0 L IY0
WONDERFUL    W AH1 N D ER0 F AH0 L
WONDERING    W AH1 N D ER0 IH0 NG
WONDERLAND    W AH1 N D ER0 L AE2 N D
WONDERMENT    W AH1 N D ER0 M AH0 N T
WONDERFULLY    W AH1 N D ER0 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wonder    (v) (w uh1 n d @ r)
wonders    (v) (w uh1 n d @ z)
wondered    (v) (w uh1 n d @ d)
wonderful    (j) (w uh1 n d @ f @ l)
wondering    (v) (w uh1 n d @ r i ng)
wonderland    (n) (w uh1 n d @ l a n d)
wonderment    (n) (w uh1 n d @ m @ n t)
wonderfully    (a) (w uh1 n d @ f @ l ii)
wonderingly    (a) (w uh1 n d r i ng l ii)
wonderlands    (n) (w uh1 n d @ l a n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weltwunder {n} | Weltwunder {n}wonder of the world | wonders of the world [Add to Longdo]
Wunder {n}; Verwunderung {f} | Wunder {pl} | Wunder vollbringenwonder | wonders | to do wonders [Add to Longdo]
Wunderheilmittel {n}wonder drug [Add to Longdo]
Wundertäter {m}; Wundertäterin {f} | Wundertäter {pl}wonder worker; wonder-worker | wonder workers [Add to Longdo]
Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.Wonder is the dearest child of faith. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かしら[, kashira] (prt) (usu. fem) I wonder; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
それはそれは[, sorehasoreha] (exp,int) (1) My goodness (expresses surprise, wonder, etc.); (adv) (2) (See それは・1) very; extremely [Add to Longdo]
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
ではありますまいか[, dehaarimasumaika] (exp) I wonder if it is not (something, a thing) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳妙[jiā miào, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄠˋ, ] wonderful; beautiful (calligraphy) [Add to Longdo]
灵妙[líng miào, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] wonderful; ingenious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, n. [OE. wonder, wunder, AS. wundor; akin to D.
   wonder, OS. wundar, OHG. wuntar, G. wunder, Icel. undr, Sw. &
   Dan. under, and perhaps to Gr. ? to gaze at.]
   [1913 Webster]
   1. That emotion which is excited by novelty, or the
    presentation to the sight or mind of something new,
    unusual, strange, great, extraordinary, or not well
    understood; surprise; astonishment; admiration; amazement.
    [1913 Webster]
 
       They were filled with wonder and amazement at that
       which had happened unto him.     --Acts iii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Wonder is the effect of novelty upon ignorance.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wonder expresses less than astonishment, and much less
      than amazement. It differs from admiration, as now
      used, in not being necessarily accompanied with love,
      esteem, or approbation.
      [1913 Webster]
 
   2. A cause of wonder; that which excites surprise; a strange
    thing; a prodigy; a miracle. " Babylon, the wonder of all
    tongues." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To try things oft, and never to give over, doth
       wonders.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I am as a wonder unto many.      --Ps. lxxi. 7.
    [1913 Webster]
 
   {Seven wonders of the world}. See in the Dictionary of Noted
    Names in Fiction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, a.
   Wonderful. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]
 
      After that he said a wonder thing.    --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, adv.
   Wonderfully. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, v. i. [imp. & p. p. {Wondered}; p. pr. & vb.
   n. {Wondering}.] [AS. wundrian.]
   [1913 Webster]
   1. To be affected with surprise or admiration; to be struck
    with astonishment; to be amazed; to marvel.
    [1913 Webster]
 
       I could not sufficiently wonder at the intrepidity
       of these diminutive mortals.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
       We cease to wonder at what we understand. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To feel doubt and curiosity; to wait with uncertain
    expectation; to query in the mind; as, he wondered why
    they came.
    [1913 Webster]
 
       I wonder, in my soul,
       What you would ask me, that I should deny. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wonder
   n 1: the feeling aroused by something strange and surprising
      [syn: {wonder}, {wonderment}, {admiration}]
   2: something that causes feelings of wonder; "the wonders of
     modern science" [syn: {wonder}, {marvel}]
   3: a state in which you want to learn more about something [syn:
     {curiosity}, {wonder}]
   v 1: have a wish or desire to know something; "He wondered who
      had built this beautiful church" [syn: {wonder}, {inquire},
      {enquire}]
   2: place in doubt or express doubtful speculation; "I wonder
     whether this was the right thing to do"; "she wondered
     whether it would snow tonight" [syn: {wonder}, {question}]
   3: be amazed at; "We marvelled at the child's linguistic
     abilities" [syn: {wonder}, {marvel}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 wonder [wɔndər]
   miracle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top