Search result for

womb

(54 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -womb-, *womb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
womb[N] มดลูก, See also: ครรภ์, Syn. uterus
womb[N] แหล่งกำเนิด, Syn. origin, source
womb[N] ที่คุ้มกัน, See also: ที่กำบัง, ที่หลบภัย
wombat[N] สัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียคล้ายหมีตัวเล็กหรือจิงโจ้, See also: สัตว์คล้ายจิงโจ้ที่มีถุงกระเป๋าหน้าท้องและกินพืชเป็นอาหาร ชื่อละตินคือ ombatus ursinus Lasiorhinus latifrons

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
womb(วูมบฺ) n. มดลูก,ครรภ์,แหล่งกำเนิด,ส่วนภายใน,อุทร, See also: wombed adj

English-Thai: Nontri Dictionary
womb(n) ครรภ์,มดลูก,อุทร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wombมดลูก [ดู uterus] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
womb; metra; uterusมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her womb...นางตั้งครรภ์ The Kingdom of the Winds (2008)
Lord, if you could see clear to forgive this woman her sins so she can bear the fruit of the womb.พระผู้เป็นเจ้า หากพระองค์ทรงเห็นแจ้ง ที่จะอภัยให้แก่บาปของหญิงผู้นี้ เพื่อให้เธอสามารถมีบุตรในครรภ์ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Her womb.มดลูกไงล่ะ Marley & Me (2008)
There are those who believe that a child in her womb shares his mother's dreams.มีคนที่เชื่อว่าเด็กในท้อง ฝันร่วมกับแม่ของเขา Pilot (2008)
Don't be silly. You're the fruit of my womb.อย่างี่เง่าไปหน่อยเลย แม่เบ่งเธอออกมาเอง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Who came out of the womb with guns in their hands.พวกที่ออกมาจากรกแม่.. พร้อมด้วยปืนในมือ Invictus (2009)
What, did the Academy hire you right out of the womb?อะไร โรงเรียนตำรวจ จ้างคุณมาเป็นแม่พันธุ์ตั้งครรภ์หรือไง Better Call Saul (2009)
Oh, from the womb.เมื่อทะลุผ่านรูหนอน Dare (2009)
Mrs. Hughes' womb.มดลูกของคุณนายฮิวส์ Night of Desirable Objects (2009)
Hughes' baby-- he altered it inside the womb so that it could survive its mother's lupus.ทารกของฮิวส์-- ปรับตัวเข้าไปอยู่ในมดลูก มันเลย มีทางรอด โดยที่แม่เป็น ลูปัส Night of Desirable Objects (2009)
who placed it into the womb of his mother so that he could be reborn.ผู้นำมันไปเก็บไว้ในท้องของมารดา เพื่อให้เขาถือกำเนิดอีกครั้ง Beyond Here Lies Nothin' (2009)
As if you returned to your mother's womb.เหมือนกับว่าพวกคุณ ได้กลับเจ้าไปอยู่ในท้องแม่ Of Human Action (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wombSurely he can not enter a second time into his mother's womb to be born!
wombThe child followeth the womb.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มดลูก[N] uterus, See also: womb, Example: ไข่ที่จะเจริญเป็นทารก จะต้องถูกฝังบริเวณผนังด้านในของมดลูก, Count unit: มดลูก, Thai definition: อวัยวะภายใน อันเป็นที่ตั้งครรภ์ของสตรี
ครรภ์[N] womb, See also: belly, Syn. ท้อง, อุทร, Example: เด็กในครรภ์ของเธออายุได้ 3 เดือนแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครรภ์[n.] (khan) EN: womb ; uterus   FR: utérus [m] ; matrice [f] (vx)
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: return to normal position (womb)   
มดลูก[n.] (motlūk) EN: uterus ; womb   FR: utérus [m] ; matrice [f]
โยนี[n.] (yōnī) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum   FR: vagin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOMB    W UW1 M
WOMBAT    W AA1 M B AE2 T
WOMBLE    W AA1 M B AH0 L
WOMBATS    W AA1 M B AE2 T S
WOMBLES    W AA1 M B AH0 L Z
WOMBACHER    W AA1 M B AA2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
womb    (n) (w uu1 m)
wombs    (n) (w uu1 m z)
wombat    (n) (w o1 m b a t)
wombats    (n) (w o1 m b a t s)
Wombourne    (n) (w o1 m b oo n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebärmutterhals {m} [anat.]womb neck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォンバット[, uonbatto] (n) wombat [Add to Longdo]
金胎[こんたい, kontai] (n) {Buddh} (See 金胎両部) Diamond Realm and Womb Realm [Add to Longdo]
金胎両部[こんたいりょうぶ, kontairyoubu] (n) {Buddh} Diamond Realm and Womb Realm [Add to Longdo]
子宮[しきゅう, shikyuu] (n,adj-no) womb; uterus; (P) [Add to Longdo]
子袋[こぶくろ, kobukuro] (n) (See 子宮) womb; uterus [Add to Longdo]
[たい;はら, tai ; hara] (n) womb [Add to Longdo]
胎蔵[たいぞう, taizou] (n) (abbr) (obsc) Garbhadhatu; Womb Realm [Add to Longdo]
胎蔵界[たいぞうかい, taizoukai] (n) (obsc) Garbhadhatu; Womb Realm [Add to Longdo]
胎蔵界曼荼羅[たいぞうかいまんだら, taizoukaimandara] (n) (obsc) Garbhadhatu Mandala; Womb Realm Mandala [Add to Longdo]
胎蔵曼荼羅[たいぞうまんだら, taizoumandara] (n) {Buddh} (See 胎蔵界曼荼羅) Garbhadhatu Mandala; Womb Realm Mandala [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
袋熊[dài xióng, ㄉㄞˋ ㄒㄩㄥˊ, ] wombat (native Australian mammal) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Womb \Womb\ (w[=oo]m), n. [OE. wombe, wambe, AS. wamb, womb;
   akin to D. wam belly, OS. & OHG. wamba, G. wamme, wampe,
   Icel. v["o]mb, Sw. v[*a]mb, Dan. vom, Goth. wamba.]
   1. The belly; the abdomen. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And he coveted to fill his woman of the cods that
       the hogs eat, and no man gave him.  --Wyclif (Luke
                          xv. 16).
    [1913 Webster]
 
       An I had but a belly of any indifferency, I were
       simply the most active fellow in Europe. My womb, my
       womb, my womb undoes me.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) The uterus. See {Uterus}.
    [1913 Webster]
 
   3. The place where anything is generated or produced.
    [1913 Webster]
 
       The womb of earth the genial seed receives.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Any cavity containing and enveloping anything.
    [1913 Webster]
 
       The center spike of gold
       Which burns deep in the bluebell's womb. --R.
                          Browning.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Womb \Womb\, v. t.
   To inclose in a womb, or as in a womb; to breed or hold in
   secret. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 womb
   n 1: a hollow muscular organ in the pelvic cavity of females;
      contains the developing fetus [syn: {uterus}, {womb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top