Search result for

wolves

(24 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wolves-, *wolves*, wolve
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wolves[N] คำนามพหูพจน์ของ wolf, See also: หมาป่า, Syn. pack of wolves

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wolves(วูลฟซ) n. พหูพจน์ของ wolf

English-Thai: Nontri Dictionary
wolves(n) pl ของ solf

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The wolves rule.เราคือหมาป่า Wanted (2008)
Summon the Witch. The one born of wolves.กุเรื่องแม่มดขึ้นมา ต้องมีสักคนที่กำเนิดมาจากหมาป่า The Forbidden Kingdom (2008)
I'm guessing a dozen or more. Wolves are at the door, Tommy.ผมคิดว่า ซักสิบสองคนหรือมากกว่านั้น หมาป่าที่ประตู, ทอมมี Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Wolves and vultures will feast on your corpse.พวกหมาป่าและอีแร้ง.. จะรุมทึ้งกินซากศพของนาย The Breath (2009)
No. Like wolves.ไม่ เหมือนหมาป่า Ninja Assassin (2009)
See, we're kind of lone wolves...นี่รู้อะไรมั้ย ? Sex and Violence (2009)
They're wolves. I mean, they're like huge wolves.มันเป็นหมาป่าหมาป่าที่ตัวใหญ่มาก The Twilight Saga: New Moon (2009)
Wolves?หมาป่า? The Twilight Saga: New Moon (2009)
By now, those wolves will be dead, and Laurent would have told her I'm unprotected."ฉันรู้ว่าหมาป่าคงจะตายไปแล้ว" "และลอเรนท์คงไปบอกเธอแล้ว ว่าฉันไม่มีคนปกป้อง" The Twilight Saga: New Moon (2009)
Did you know Quileutes are supposedly descended from wolves?คุณทราบมั้ยว่าคิวลูเท็ด สืบเชื้อสายมาจากหมาป่า? The Twilight Saga: New Moon (2009)
- Wolves on three. One, two, three! - Wolves!นับหนึ่งถึงสาม หนึ่ง สอง สาม Pilot (2009)
Then the Wolves' unprecedented losing streak, which every week brings me a new humiliation.จากนั้นหมาป่าจอมล่า/ คราวโชคร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขอให้มาสู่ผมทุกอาทิตย์/ ความอัปยศอดสูใหม่ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wolvesCan you tell wolves from dogs?
wolvesFlatterers look like friends, as wolves like dogs.
wolvesThe fence was not high enough to keep the wolves out.
wolvesWolves live in areas where game is plentiful.
wolvesWolves stalked the flock.

CMU English Pronouncing Dictionary
WOLVES    W UH1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wolves    (n) (w u1 l v z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wolf \Wolf\, n.; pl. {Wolves}. [OE. wolf, wulf, AS. wulf; akin
   to OS. wulf, D. & G. wolf, Icel. [=u]lfr, Sw. ulf, Dan. ulv,
   Goth. wulfs, Lith. vilkas, Russ. volk', L. lupus, Gr. ly`kos,
   Skr. v[.r]ka; also to Gr. "e`lkein to draw, drag, tear in
   pieces. [root]286. Cf. {Lupine}, a., {Lyceum}.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any one of several species of wild and savage
    carnivores belonging to the genus {Canis} and closely
    allied to the common dog. The best-known and most
    destructive species are the European wolf ({Canis lupus}),
    the American gray, or timber, wolf ({Canis occidentalis}),
    and the prairie wolf, or coyote. Wolves often hunt in
    packs, and may thus attack large animals and even man.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the destructive, and usually hairy, larvae
    of several species of beetles and grain moths; as, the bee
    wolf.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Any very ravenous, rapacious, or destructive person
    or thing; especially, want; starvation; as, they toiled
    hard to keep the wolf from the door.
    [1913 Webster]
 
   4. A white worm, or maggot, which infests granaries.
    [1913 Webster]
 
   5. An eating ulcer or sore. Cf. {Lupus}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If God should send a cancer upon thy face, or a wolf
       into thy side.            --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.)
    (a) The harsh, howling sound of some of the chords on an
      organ or piano tuned by unequal temperament.
    (b) In bowed instruments, a harshness due to defective
      vibration in certain notes of the scale.
      [1913 Webster]
 
   7. (Textile Manuf.) A willying machine. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   {Black wolf}. (Zool.)
    (a) A black variety of the European wolf which is common
      in the Pyrenees.
    (b) A black variety of the American gray wolf.
 
   {Golden wolf} (Zool.), the Thibetan wolf ({Canis laniger});
    -- called also {chanco}.
 
   {Indian wolf} (Zool.), an Asiatic wolf ({Canis pallipes})
    which somewhat resembles a jackal. Called also {landgak}.
    
 
   {Prairie wolf} (Zool.), the coyote.
 
   {Sea wolf}. (Zool.) See in the Vocabulary.
 
   {Strand wolf} (Zool.) the striped hyena.
 
   {Tasmanian wolf} (Zool.), the zebra wolf.
 
   {Tiger wolf} (Zool.), the spotted hyena.
 
   {To keep the wolf from the door}, to keep away poverty; to
    prevent starvation. See {Wolf}, 3, above. --Tennyson.
 
   {Wolf dog}. (Zool.)
    (a) The mastiff, or shepherd dog, of the Pyrenees,
      supposed by some authors to be one of the ancestors of
      the St. Bernard dog.
    (b) The Irish greyhound, supposed to have been used
      formerly by the Danes for chasing wolves.
    (c) A dog bred between a dog and a wolf, as the Eskimo
      dog.
 
   {Wolf eel} (Zool.), a wolf fish.
 
   {Wolf fish} (Zool.), any one of several species of large,
    voracious marine fishes of the genus {Anarrhichas},
    especially the common species ({Anarrhichas lupus}) of
    Europe and North America. These fishes have large teeth
    and powerful jaws. Called also {catfish}, {sea cat}, {sea
    wolf}, {stone biter}, and {swinefish}.
 
   {Wolf net}, a kind of net used in fishing, which takes great
    numbers of fish.
 
   {Wolf's peach} (Bot.), the tomato, or love apple
    ({Lycopersicum esculentum}).
 
   {Wolf spider} (Zool.), any one of numerous species of running
    ground spiders belonging to the genus {Lycosa}, or family
    {Lycosidae}. These spiders run about rapidly in search of
    their prey. Most of them are plain brown or blackish in
    color. See Illust. in App.
 
   {Zebra wolf} (Zool.), a savage carnivorous marsupial
    ({Thylacinus cynocephalus}) native of Tasmania; -- called
    also {Tasmanian wolf}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wolves \Wolves\, n.,
   pl. of {Wolf}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top