Search result for

woke

(49 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woke-, *woke*
Possible hiragana form: をけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woke[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ wake, See also: ตื่น
woken[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ wake, See also: ถูกปลุกให้ตื่น
woken[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ wake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woke(โวค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 องwake
woken(โว'เคิน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ wake
awoke(อะโวค') v. อดีตกาลของ awake

English-Thai: Nontri Dictionary
woke(vt) pt และ pp ของ wake
awoke(vt) pt ของ awake

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I passed out, and when I woke up, I was different. Okay.ฉันผ่านไป และเมื่อฉันตื่นขึ้น ฉันดูแตกต่างออกไป Odyssey (2008)
I went as long as I could, and then... the next thing I know, I woke up on a fishing boat in the middle of the Arctic Ocean.ผมใช้เวลานานกว่าที่ผมเคยทำ เอ่อ.. และพอรู้สึกตัว ผมก็ถูกปลุกขึ้นบนเรือประมง กลางมหาสมุทรอาร์คติค Odyssey (2008)
Something woke me.บางอย่างทำให้ข้าตื่น To Kill the King (2008)
Do you think that's what woke me?ลุงว่านั่นคือสิ่งที่ปลุกข้ารึเปล่า To Kill the King (2008)
So, you woke up startled, and ran off the train, at which point you forgot the kid. Is that right?แล้วรีบวิ่งออกไป ตรงนี้ นายก็ลืมเด็ก ถูกมั๊ย Baby and I (2008)
And all of a sudden, the jaybird woke up.ไม่นานนัก เจ้านกเจย์ก็ตื่น The Lazarus Project (2008)
At night, you get woken up.ตอนกลางคืน คุณก็ตื่นขึ้น The Lazarus Project (2008)
You must have woke him up. He was supposed to be asleep. I'm sorry.คุณคงไปปลุกเขา เขาน่าจะนอนหลับอยู่ โทษด้วยนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Woke up to a kiss from Marley.ตื่นเพราะมาร์ลีย์มาเลียหน้้า Marley & Me (2008)
- I am gonna walk him. I just woke up.-ผมกำลังจะพามันไปเดินนี่ไง ก็ผมเพิ่งตื่น Marley & Me (2008)
I woke up and I was in smoke.ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่ามีควันเต็มไปหมด. Cyborg Girl (2008)
Yeah, well, we came to Gray's Papaya to grab a bite to eat and she must've woke up.ก็แบบเราจอดรถ แวะกาอะไรกิน. {\i .เธอคงตื่น. แล้วคงตกใจ. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wokeWhen I woke up, the day was breaking.
wokeJim didn't wake up until his mother woke him.
wokeThe alarm woke up Mayuko.
wokeThe child began to cry as she woke to find herself left alone in the room.
wokeWhen I woke up, all other passengers had gotten off.
wokeOne rainy morning I woke up to find myself famous.
wokeHe seemed to have just woken up from a dream.
wokeIt was almost noon when I woke up.
wokeWhen they woke up they saw a stone lying next to them.
wokeWhat woke you up?
wokeThe sun had already risen when I woke up.
wokeI've never woken up this early.

CMU English Pronouncing Dictionary
WOKE    W OW1 K
WOKEN    W OW1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woke    (v) (w ou1 k)
woken    (v) (w ou1 k @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
まなじりを決して;眦を決して[まなじりをけっして, manajiriwokesshite] (exp) with one's eyes flashing [Add to Longdo]
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors [Add to Longdo]
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp,vs-s) to resolve; to ready (oneself) [Add to Longdo]
最新の技術を結集した[さいしんのぎじゅつをけっしゅうした, saishinnogijutsuwokesshuushita] (n) {comp} state-of-the-art [Add to Longdo]
姿を消す[すがたをけす, sugatawokesu] (exp,v5s) to disappear [Add to Longdo]
席を蹴る[せきをける, sekiwokeru] (exp,v5r) to stomp out (of a room, etc.); to storm out [Add to Longdo]
末席を汚す[まっせきをけがす;ばっせきをけがす, massekiwokegasu ; bassekiwokegasu] (exp,v5s) (hum) to attend a meeting; to have the honor of being present at a meeting; to soil the lowest seat by one's presence [Add to Longdo]
名を汚す[なをけがす, nawokegasu] (exp,v5s) to shame the name (of); to blot the reputation (of) [Add to Longdo]
名声を汚す[めいせいをけがす, meiseiwokegasu] (exp,v5s) to defile one's reputation; to besmirch one's name [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最新の技術を結集した[さいしんのぎじゅつをけっしゅうした, saishinnogijutsuwokesshuushita] state-of-the-art [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wake \Wake\, v. i. [imp. & p. p. {Waked}or {Woke} (?); p. pr. &
   vb. n. {Waking}.] [AS. wacan, wacian; akin to OFries. waka,
   OS. wak?n, D. waken, G. wachen, OHG. wahh?n, Icel. vaka, Sw.
   vaken, Dan. vaage, Goth. wakan, v. i., uswakjan, v. t., Skr.
   v[=a]jay to rouse, to impel. ????. Cf. {Vigil}, {Wait}, v.
   i., {Watch}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. To be or to continue awake; to watch; not to sleep.
    [1913 Webster]
 
       The father waketh for the daughter.  --Ecclus.
                          xlii. 9.
    [1913 Webster]
 
       Though wisdom wake, suspicion sleeps. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I can not think any time, waking or sleeping,
       without being sensible of it.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To sit up late festive purposes; to hold a night revel.
    [1913 Webster]
 
       The king doth wake to-night, and takes his rouse,
       Keeps wassail, and the swaggering upspring reels.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To be excited or roused from sleep; to awake; to be
    awakened; to cease to sleep; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       He infallibly woke up at the sound of the concluding
       doxology.               --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   4. To be exited or roused up; to be stirred up from a
    dormant, torpid, or inactive state; to be active.
    [1913 Webster]
 
       Gentle airs due at their hour
       To fan the earth now waked.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Then wake, my soul, to high desires. --Keble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woke \Woke\, imp. & p. p.
   {Wake}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top