หรือคุณหมายถึง wösome?
Search result for

woesome

(3 entries)
(2.1241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woesome-, *woesome*
Possible hiragana form: をえそめ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woesome(โว'เซิม) adj. =woeful

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Questions about Prescients n' their woesome ship poured thick n' fast.Ι wоuld lіkе tо аѕk аbоut thе іnfаmоuѕ Yооnа-939. Cloud Atlas (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Woesome \Woe"some\, a.
     Woeful. [Obs.] --Langhorne.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

woesome

 


  

 
woesome
  • (โว\'เซิม) adj. =woeful [Hope]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
woe some, woe-some, wholesome, awesome, winsome, twosome, worrisome, noisome, worse, some, woes, Esme, woe's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
wieso

Similar FRENCH words suggested by aspell:
consomme, consommé, consone, consoné, résonne, résonné, ozone, ozoné, consommer, consommes, consommés, consoner, consones, consonne, foisonne, foisonné, d'ozone, d'ozoné, l'ozone

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top