หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

woe

(73 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woe-, *woe*
Possible hiragana form: をえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woe[N] ความเศร้าโศก, See also: ความเสียใจ, ความทุกข์ร้อน, Syn. grief, sorrow, distress, misfortune, Ant. happiness, joy, pleasure
woe[INT] คำอุทานแสดงความเศร้าโศก, See also: คำอุทานแสดงความทุกข์
woeful[ADJ] เต็มไปด้วยความโศกเศร้า, See also: เสียใจ, ทุกข์ใจ, ระทม, Syn. mournful, sad, sorrowful, grievous, Ant. happy, joyful
woeful[ADJ] เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorable, terrible
woefits[SL] เมาค้าง, Syn. woofits
woefully[ADV] เต็มไปด้วยความโศกเศร้า, Syn. sorely, grievously
woefully[ADV] เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorably, terribly
woebegone[ADJ] ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจ, Syn. distressed, sorrowful, Ant. happy, joyful
Woe is me.[IDM] ฉันโชคไม่ดี
woefulness[N] ความโศกเศร้า, Syn. depression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก,ระทมทุกข์,เสียใจ,ละห้อย,เคราะห์ร้าย,มีคุณภาพเลว,ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched,unhappy
woesome(โว'เซิม) adj. =woeful

English-Thai: Nontri Dictionary
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're blaming your woes to a dead man.คุณกำลังโยนความผิดให้กับคนที่ตายไปแล้ว Passengers (2008)
'Cause last year's effort was a little woebegone.เพราะความพยายามของปีที่แล้ว ไม่ค่อยสนุก Doubt (2008)
I made it clear that Eagle Rock Prison is woefully inadequate for our needs.ผมบอกไปแล้วว่า คุกที่ อีเกิ้ล ร็อค มันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของเรา Chapter Three 'Building 26' (2009)
And we are woefully unprepared. I'm looking at your proposal.แล้วพวกเราจะเสียใจที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย Amplification (2009)
Filled with economic uncertainty and unbridled social woe. Because if there's two things america needs right now,ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน่าเฟะ เพราะสองสิ่งที่อเมริกาต้องการคือ... Vitamin D (2009)
This sonata is steeped in a woeful reality.เขาได้ถ่ายทอดความทุกข์ความเจ็บปวดไว้ในเพลงนี้ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
But as cooper predicted, it is a lengthy tale of woe.แต่อย่างที่คูเปอร์คาดไว้ รายชื่อนี้มันเยอะมาก The Fight (2010)
I told you how it has to be. Are you woefully deaf?ฉันบอกนายแล้ว ว่ามันจะเป็นยังไง นายหูหนวกรึไง Vatos (2010)
One night after the club closes, they're all together talking about their money woes until our High School chemistry teacher cracks a smile and says, "well, we could always make meth."คีนนึงหลังจากคลับเลิก พวกเขาก็สุมหัวกัน ถกกันเรื่องปัญหาการเงิน จนกระทั่งครูเคมี มัธยมฉีกยิ้ม A Deadly Affair (2010)
"For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo."เพืื่อความรักอันแสนเศร้า ของโรมิโอ และ จูเลียด" Ain't No Sunshine (2010)
Woe to all depraved souls.ไว้อาลัยให้กับวิญญาณที่บาปด้วย Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
And slayer of the Ten Thousand Serpents in the Valley of Woe?และผู้ฆ่าหมื่นพิภพ ในหุบเข้าแห่งทอง Kung Fu Panda 2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woeWoe betide him!
woeLove is a sickness full of woes, All remedies refusing.
woeA woman is the woe of man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละห้อย[ADV] woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง
เหย[ADJ] wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบ้, เหยเก, Example: เขาทำหน้าเหยเพราะความเจ็บปวดสุดทรมาน, Thai definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)
เหยเก[ADJ] wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบี้ยว, เบ้, Example: พอเห็นใบหน้าเหยเกก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเจ็บปวดสุดขีด, Thai definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful   FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look   
ปรับทุกข์[v.] (prapthuk) EN: confide ; unburden ; tell one's troubles ; recount one's tale of woe   FR: raconter ses malheurs
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful   FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[adj.] (sōksao) EN: sad ; sorrowful ; woeful   FR: pénible ; attristant

CMU English Pronouncing Dictionary
WOE    W OW1
WOES    W OW1 Z
WOEHL    W OW1 L
WOEHR    W AO1 R
WOEFUL    W OW1 F AH0 L
WOESTE    W OW1 S T
WOELFLE    W OW1 L F AH0 L
WOELFEL    W OW1 L F AH0 L
WOEHRLE    W AO1 R AH0 L
WOEHLER    W OW1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woe    (n) (w ou1)
woes    (n) (w ou1 z)
woeful    (j) (w ou1 f @ l)
woefully    (a) (w ou1 f @ l ii)
woebegone    (j) (w ou1 b i g o n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leid {n} | Leiden {pl}woe | woes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will [Add to Longdo]
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P) [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ツーアイドコーラルフィッシュ[, tsu-aidoko-rarufisshu] (n) twospot coralfish (Coradion melanopus); twoeye coralfish [Add to Longdo]
意を得ない[いをえない, iwoenai] (adj-i) (See 意を得る) beyond one's comprehension; beyond one's grasp [Add to Longdo]
意を得る[いをえる, iwoeru] (exp,v1) (1) to get (e.g. the gist of something); to understand; (2) (See 我が意を得たり) to turn out as one thought [Add to Longdo]
円を描く[えんをえがく, enwoegaku] (exp,v5k) to make a circle (e.g. draw, paint, describe, walk, drive, etc.) [Add to Longdo]
禍福[かふく, kafuku] (n) weal and woe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄切[qī qiè, ㄑㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] woeful; grievous [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
辞典[じてん, jiten] Woerterbuch [Add to Longdo]
辞書[じしょ, jisho] Woerterbuch [Add to Longdo]
逐語訳[ちくごやく, chikugoyaku] woertliche_Uebersetzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woe \Woe\, a.
   Woeful; sorrowful. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      His clerk was woe to do that deed.    --Robert of
                          Brunne.
   [1913 Webster]
 
      Woe was this knight and sorrowfully he sighed.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      And looking up he waxed wondrous woe.  --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woe \Woe\, n. [OE. wo, wa, woo, AS. w[=a], interj.; akin to D.
   wee, OS. & OHG. w[=e], G. weh, Icel. vei, Dan. vee, Sw. ve,
   Goth. wai; cf. L. vae, Gr. ?. [root]128. Cf. {Wail}.]
   [Formerly written also {wo}.]
   [1913 Webster]
   1. Grief; sorrow; misery; heavy calamity.
    [1913 Webster]
 
       Thus saying, from her side the fatal key,
       Sad instrument of all our woe, she took. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [They] weep each other's woe.     --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A curse; a malediction.
    [1913 Webster]
 
       Can there be a woe or curse in all the stores of
       vengeance equal to the malignity of such a practice?
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   Note: Woe is used in denunciation, and in exclamations of
      sorrow. " Woe is me! for I am undone." --Isa. vi. 5.
      [1913 Webster]
 
         O! woe were us alive [i.e., in life]. --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Woe unto him that striveth with his Maker! --Isa.
                          xlv. 9.
      [1913 Webster]
 
   {Woe worth}, Woe be to. See {Worth}, v. i.
    [1913 Webster]
 
       Woe worth the chase, woe worth the day,
       That costs thy life, my gallant gray! --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woe
   n 1: misery resulting from affliction [syn: {suffering}, {woe}]
   2: intense mournfulness [syn: {woe}, {woefulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top