Search result for

wizard

(54 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wizard-, *wizard*, wizar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wizard[N] พ่อมด, See also: ผู้มีเวทมนตร์มายา, Syn. sorcerer, warlock, Ant. witch
wizard[N] ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถอย่างมหัศจรรย์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เซียน, Syn. adept, genius, prodigy, whiz, whiz kid
wizard[ADJ] เกี่ยวกับพ่อมด, Syn. wizardly
wizardly[ADJ] เกี่ยวกับพ่อมด, See also: ซึ่งมีลักษณะของพ่อมด, Syn. wizard
wizardry[N] ศาสตร์แห่งการใช้เวทมนตร์, See also: การใช้เวทมนตร์คาถา, Syn. sorcery, witchcraft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wizard(วิซ'เซิร์ด) n. พ่อมด,นักเล่นกล,นักวิทยากล,ผู้วิเศษ,ผู้ใช้เวทมนตร์คาถา,ผู้มีความชำนาญหรือความสามารถอย่างมหัศจรรย์ adj. เกี่ยวกับพ่อมด,เกี่ยวกับนักเล่นกล,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์, See also: wizardlike adj., Syn. sorcerer
wizardly(วิซ'เซิร์ดลี) adv. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของพ่อมดหรือนักวิทยากล หรือผู้มีความสามารถอย่างมหัศจรรย์
wizardry(วิซ'เซิร์ดรี) n. วิทยากล,การเล่นกล,การใช้เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์คาถา,เสน่ห์,มารยา, Syn. magic,sorcery,black art

English-Thai: Nontri Dictionary
wizard(n) พ่อมด,นักมายากล,ผู้วิเศษ,ผู้มีเวทมนตร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her father was King of Oz before the Wizard came.พ่อของเธอคือกษัตริย์แห่งออส ก่อนที่พ่อมดจะมา Return to Oz (1985)
"The wizard, sensing your apprehension, unleashes a fatal bolt from the ice sceptre."โจชัว บาสกิ้น ความลังเลของเจ้าส่งผลร้าย Big (1988)
"Melt wizard."Melt wizardBig (1988)
Talking about banning books again, really subversive books, like The Wizard of Oz, Diary of Anne Frank.เขาจะพูดเรื่องการต่อต้านหนังสืออีกแล้ว ทำลายหนังสือดีๆ อย่าง เดอะ วิซซาร์ด อ็อฟ อ็อซ... ไดอารี่ อ็อฟ แอน แฟรงค์ Field of Dreams (1989)
The Wizard's not here. Go away. Go away.พ่อมดไม่ได้อยู่ที่นี่ ไปซะ ไปซะ Mannequin: On the Move (1991)
Wizard Two ? Why not ?ลูกใครเนี่ย ช่างมัน The Legend of Bagger Vance (2000)
A wizard is never late, Frodo Baggins.พ่อมดไม่เคยมาสาย โฟรโด้ แบ้กกินส์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You can no longer wait for the wizard, Frodo. They're coming.เจ้าคงรอพ่อมดไม่ได้เเล้วล่ะ โฟรโด้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You're a wizard, Harry.เธอเป็นพ่อมด แฮร์รี่ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- A wizard.- เป็นพ่อมด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I mean I can't be a wizard.ผมไม่ได้เป็นพ่อมด Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
"Dear Mr. Potter, We are pleased to accept you at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry."ถึงคุณพอตเตอร์ เราขอแจ้งให้ทราบว่า คุณได้เข้าศึกษา ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wizardHis handling of the ball borders on wizardry.
wizardSo, was there a time when you were a wizard, too?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซียน[N] immortal of Chinese stories, See also: wizard, Syn. ผู้วิเศษ, Example: กว่าจะสำเร็จเป็นเซียนต้องบำเพ็ญความดีมากมาย, Count unit: ตน, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อพ่อมด[n. exp.] (phīseūa phø mot) EN: Wizard   
พ่อมด[n.] (phømot) EN: wizard   FR: magicien [m] ; sorcier [m]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker   FR: magicien [m] ; sorcier [m]
เสียน[n.] (sīen) EN: wizard   FR: magicien [m] ; magicienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WIZARD    W IH1 Z ER0 D
WIZARDS    W IH1 Z ER0 D Z
WIZARDRY    W IH1 Z ER0 D R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wizard    (n) (w i1 z @ d)
wizards    (n) (w i1 z @ d z)
wizardry    (n) (w i1 z @ d r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prima; famos {adj}wizard [Br.] [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィザードリー[, uiza-dori-] (n) {comp} Wizardry [Add to Longdo]
ウイザード;ウィザード;ヴィザード;ウィザァド[, uiza-do ; uiza-do ; viza-do ; uizaado] (n) wizard [Add to Longdo]
トレーニングウィザード[, tore-ninguuiza-do] (n) training wizard [Add to Longdo]
鬼才[きさい, kisai] (n) wizard; genius; great talent; (P) [Add to Longdo]
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C) [Add to Longdo]
神仙思想[しんせんしそう, shinsenshisou] (n) Shenxian thought (ancient Chinese folk belief in the existence of mountain wizards) [Add to Longdo]
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique [Add to Longdo]
[せんと;セント(P), sento ; sento (P)] (n) hermit; wizard [Add to Longdo]
仙客[せんかく, senkaku] (n) (1) (obsc) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); (2) (See 鶴) crane [Add to Longdo]
仙術[せんじゅつ, senjutsu] (n) wizardry; secret of immortality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巫师[wū shī, , / ] wizard; magician [Add to Longdo]
男巫[nán wū, ㄋㄢˊ , ] wizard; warlock [Add to Longdo]
[xí, ㄒㄧˊ, / ] wizard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィザードリー[ういざーどりー, uiza-dori-] Wizardry [Add to Longdo]
ウィザード[ういざーど, uiza-do] Wizard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wizard \Wiz"ard\, a.
   1. Enchanting; charming. --Collins.
    [1913 Webster]
 
   2. Haunted by wizards.
    [1913 Webster]
 
       Where Deva spreads her wizard stream. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wizard \Wiz"ard\, n. [Probably from wise + -ard.]
   1. A wise man; a sage. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       See how from far upon the eastern road
       The star-led wizards [Magi] haste with odors sweet!
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One devoted to the black art; a magician; a conjurer; a
    sorcerer; an enchanter.
    [1913 Webster]
 
       The wily wizard must be caught.    --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wizard
   adj 1: possessing or using or characteristic of or appropriate
       to supernatural powers; "charming incantations"; "magic
       signs that protect against adverse influence"; "a magical
       spell"; "'tis now the very witching time of night"-
       Shakespeare; "wizard wands"; "wizardly powers" [syn:
       {charming}, {magic}, {magical}, {sorcerous},
       {witching(a)}, {wizard(a)}, {wizardly}]
   n 1: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
      {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
      {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar},
      {whiz}, {whizz}, {wizard}, {wiz}]
   2: one who practices magic or sorcery [syn: {sorcerer},
     {magician}, {wizard}, {necromancer}, {thaumaturge},
     {thaumaturgist}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 wizard
  n.
 
   1. Transitively, a person who knows how a complex piece of software or
   hardware works (that is, who {grok}s it); esp. someone who can find and fix
   bugs quickly in an emergency. Someone is a {hacker} if he or she has
   general hacking ability, but is a wizard with respect to something only if
   he or she has specific detailed knowledge of that thing. A good hacker
   could become a wizard for something given the time to study it.
 
   2. The term ?wizard? is also used intransitively of someone who has
   extremely high-level hacking or problem-solving ability.
 
   3. A person who is permitted to do things forbidden to ordinary people; one
   who has {wheel} privileges on a system.
 
   4. A Unix expert, esp. a Unix systems programmer. This usage is well enough
   established that ?Unix Wizard? is a recognized job title at some
   corporations and to most headhunters.
 
   See {guru}, {lord high fixer}. See also {deep magic}, {heavy wizardry},
   {incantation}, {magic}, {mutter}, {rain dance}, {voodoo programming}, {wave
   a dead chicken}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top