Search result for

withies

(320 entries)
(12.4741 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withies-, *withies*, withie , withy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา withies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *withies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
within[PREP] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without
within[ADV] ภายใน, See also: ข้างใน, อยู่ภายใน, Syn. inside, in, inwardly, Ant. outside, without
within[PREP] (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
within[ADV] (ซึ่งเกิดขึ้น) ภายใน (สังคม, องค์กร, ระบบ)
within[PREP] ภายในขอบเขตของ
within[PREP] ภายในร่างกายหรือจิตใจ
within[ADV] ภายในร่างกายหรือจิตใจ, See also: ในร่างกาย, ในจิตใจ
be within[PHRV] อยู่ด้านใน, See also: อยู่ภายใน, Syn. lie within
be within[PHRV] มีประสบการณ์, See also: รู้, อยู่ในอำนาจ, อยู่ในขอบเขต, Syn. fall within
get within[PHRV] ย้ายเข้าไปข้างใน, See also: กลับเข้าไปด้านใน
get within[PHRV] ปฏิบัติตามกฎหมาย, Syn. fall within
get within[PHRV] สามารถได้ยิน, See also: ได้ยินเสียง, Syn. come within
get within[PHRV] อยู่ภายในรัศมีของ, See also: อยู่ใกล้พอที่จะยิ่ง, Syn. come within
get within[PHRV] มองเห็น, See also: เห็น
get within[PHRV] ใกล้พอที่จะโจมตี, Syn. be within, come within
lie within[PHRV] อยู่ด้านใน, See also: อยู่ภายใจ, Syn. be within
lie within[PHRV] เป็นของ, See also: เป็นส่วนของ
fall within[PHRV] จัดอยู่ในประเภท, See also: อยู่ในขอบเขตของ, Syn. come under
fall within[PHRV] เป็นเรื่องที่รู้หรือมีประสบการณ์, Syn. be within, bring within, come within
keep within[PHRV] รักษาอยู่ในระดับ, See also: เก็บไว้ใน, Syn. remain within, stay within, stick within, stop within
live within[PHRV] อาศัยอยู่ภายใน (เขตหรือพื้นที่)
stay within[PHRV] ยังเชื่อฟัง, See also: ยังอยู่ในความควบคุม, อยู่ในข้อจำกัด, อยู่ในขอบเขต, Syn. keep within, remain within, stick within, stop within
stop within[PHRV] ยังถูกจำกัดด้วย, See also: อยู่ในขอบเขตของ, Syn. keep within, remain within, stay within, stick within
withindoors[ADV] ในร่ม (คำโบราณ), See also: ภายในบ้าน, ในอาคาร, Syn. indoors, Ant. outdoors
bring within[PHRV] ทำให้อยู่ในสภาพ, Syn. fall within
stick within[PHRV] ยึดติดกับ, See also: ติดแน่นกับ, Syn. keep within, remain within, stay within, stop within
remain within[PHRV] ควบคุมให้อยู่ใน, See also: จำกัดใน, Syn. keep within, stay within
within limits[IDM] ภายในที่กำหนด, See also: ภายในขอบเขตที่กำหนด
within reason[IDM] ภายในที่กำหนด, See also: ภายในขอบเขตที่กำหนด
be within view[IDM] มองเห็น, See also: เห็น, Syn. keep in
confine within[PHRV] จำกัดให้อยู่ภายใน, See also: คุมให้อยู่ใน
enclose within[PHRV] แนบมาพร้อมกับ, Syn. enclose in
enclose within[PHRV] รวมอยู่ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ), See also: แนบไว้ใน (ซอง, ห่อหรืออื่นๆ)
enquire within[PHRV] สอบถามภายใน (อาคารหรือสถานที่บอกไว้), Syn. inquire within, apply within
inquire within[PHRV] สอบถามข้างใน, See also: ถามข้างใน, ถามตรงด้านใน, Syn. enquire within
be within sight[IDM] มองเห็น, See also: เห็น, Syn. keep in
come within view[PHRV] เริ่มมองเห็น, Syn. keep in
come within sight[IDM] เริ่มมองเห็น, Syn. keep in
be within range of[IDM] อยู่ในพิสัยของปืน, Syn. come within
be within earshot of[IDM] ได้ยิน (โดยบางคนหรือจากสถานที่), Syn. come within
come within sight of[IDM] เกือบจะถึง, See also: เกือบจะใกล้, เข้าใกล้
remain within bounds[IDM] ยังเชื่อฟังอยู่, Syn. stay within
wheels within wheels[IDM] เรื่องวุ่นวายส่วนตัวที่กระทบคนอื่นจนกลายเป็นเรื่องใหญ่
be within one's right[IDM] มีสิทธิที่จะทำ
within someone's grasp[IDM] เกือบได้เป็นเจ้าของ
within someone's reach[IDM] เกือบได้เป็นเจ้าของ
live within one's means[PHRV] ดำรงชีวิตตามฐานะ, See also: มีชีวิตอยู่ตามอัถตภาพ, Syn. live within one's income
within halling distance[IDM] ใกล้พอได้ยินใครตะโกนเรียก
live within one's income[PHRV] ดำรงชีวิตตามฐานะ, See also: มีชีวิตอยู่ตามอัถตภาพ, Syn. live within one's means
be within someone's grasp[IDM] สามารถเข้าใจหรือทำได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
within(วิธ'อิน) adv.,prep.,n. ภายใน,ส่วนใน

English-Thai: Nontri Dictionary
within(adv) ภายใน,ข้างใน,ใน
within(pre) ภายใน,เข้าข้างใน,วงใน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
story within a storyเรื่องซ้อนเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
within or before the timeภายในเวลาหรือก่อนเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the meaningตามความหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the prescribed period of timeภายในระยะเวลาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within the prescribed timeภายในเวลาที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
within a reasonable timeภายในเวลาอันสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assay Variation, Withinการทดลองชุดเดียวกัน [การแพทย์]
Batch, Withinทดลองครั้งเดียว [การแพทย์]
Bone-Within-Bone Appearanceลักษณะกระดูกซ้อนกระดูก [การแพทย์]
Come from Withinออกมาจากภายใน [การแพทย์]
Day, Withinภายในวันเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jimmy, Chloe, and the other couples all visited the same wedding vendors within the last 10 days.พัฒนาขึ้นแล้วนะนายเนี่ย จิมมี่,โคลอี้,และคนอื่นๆ Committed (2008)
We're looking for three cellphone numbers hidden within the code.เรากำลังค้นหา 3 หมายเลขมือถือที่ซ่อนในรหัสนี้ Odyssey (2008)
All within eight months of each other.ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นภายในเวลา 8 เดือน ของแต่ละคน Not Cancer (2008)
The anomaly would have to be intermittent Or they all would have died within a day.ความแปรปรวนต้องเกิดขึ้นฉับพลัน ดังนั้นพวกเขาตายใน 1 วัน Not Cancer (2008)
Yeah, I fiendishly concealed it within the phrase "I hit that."ช่ายยย.. ฉันมีสัญชาติญานที่อำมหิต กับวลีที่ว่า "ฉันทุบมัน" The Itch (2008)
TSH and 3 T4 were within range.ค่า TSH กับ T4 ก็ไม่แตกต่าง Emancipation (2008)
At ease be, my friends, within range we are not.ใจเย็นสหาย เรายังไม่อยู่ในระยะยิง Ambush (2008)
- coming from within the ship.- ภายในยานนี่ครับ Destroy Malevolence (2008)
You have it within you. I know you do.เธอทำได้แน่ๆ ลุงรู้ว่าเธอทำได้ Lancelot (2008)
Toketa koori no naka ni lf, within the thawed polar ice, kyouryuu ga itara tamanori shikomitai ne There is a dinosaur, then I want to train him to balance atop a ball-Toketa koori no naka ni Kyouryuu ga itara tamanori shikomitai ne Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Meanwhile, R2-D2 has fallen into the hands of a vile droid smuggler and is on his way to General Grievous who will surely plunder the Republic secrets hidden within him.ในขณะเดียวกัน อาร์ทู-ดีทูได้ตกไปอยู่ในมือ ของพ่อค้าดรอยด์จอมโฉด ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังนายพลกรีวัส ผู้ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถล้วงความลับของสาธารณรัฐ Duel of the Droids (2008)
I will be there within the hour to bring food for your people and collect my prize.ข้าจะไปถึงที่นั่นภายในหนึ่งชั่วโมง เพื่อนำอาหารไปแจกจ่ายแก่คนของท่าน และไปรับรางวัลของข้า Bombad Jedi (2008)
Hopefully there're some clone ships within range.หวังว่าคงจะมียานพวกโคลนสักลำอยู่แถวๆ นี้นะ Bombad Jedi (2008)
Within the next few days I would like to go to Hanyangอีก2-3วัน ข้าจะไปฮันยาง Iljimae (2008)
No, gather all of them together up on the church's roof top within 20 minutes.ไม่ เรียกทุกคนให้ไปเจอกัน ที่ชั้นดาดฟ้าของโบสถ์ภายใน 20 นาที Beethoven Virus (2008)
It won't be a problem on the performance day as it'll heal within two weeks.มันจะมีปัญหากับการแสดงที่จะมีขึ้น มันไม่ทางหายภายในสองอาทิตย์นี่แน่ๆ Beethoven Virus (2008)
What happened to our hardworking Gun Woo within just two months?กอนวู นายรู้มั๊ย พวกเราต้องทำงานหนักแค่ไหนตลอดสองเดือนที่ผ่านมานี่ Beethoven Virus (2008)
I'd say they were within a 10 mile radius.ผมบอกได้เลย พวกมันอยู่ในระยะ 10 ไมล์นี้ The Bank Job (2008)
As long as you promise to stay within the Moonacre boundary.นานเท่าที่เธอสัญญาว่าจะอยู่ภายในเขตของมูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
The hero comes from within.ฮีโร่ มาจากภายใน Superhero Movie (2008)
Not if you rack me to within an inch of my life.ถึงแม้ว่าเจ้าจะทรมานข้า จนเฮือกสุดท้ายของชีวิตก็ตาม The Other Boleyn Girl (2008)
This is an audio sample. If he talks within range of any phone in the city you can triangulate his position.นี่คือตัวอย่างเสียง ถ้าเขาพูด ในระยะของโทรศัพท์ในเมือง The Dark Knight (2008)
"Kasim gazed upon the treasures within the cave."กาซิมจ้องมองกองสมบัติที่อยู่ในถ้ำ Inkheart (2008)
The book is right here within our grasp...ฉันไม่เข้าใจ ทั้งที่หนังสืออยู่ใกล้แค่เอื้อม Inkheart (2008)
And so, too, did the souls of all those within The Shadow's gaze who'd committed villainy in Capricorn's name.เช่นเดียวกับทุกคนในที่นั้น... ...ที่เคยทำสิ่งชั่วช้าสามานย์ \ ในนามของคาปริคอร์น Inkheart (2008)
I was merely pointing out that my lord is well within his rights to refuse.ข้าแค่ชี้ให้เห็นว่า ท่านลอร์ดมีสิทธิที่จะปฎิเสธ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Wireless hard drive that swallows up any electronic data within ten feet of it.ฮาร์ดดิสก์ไร้สายที่สามารถขโมยข้อมูล ได้ในระยะ10 ฟุต อย่างเช่น? Breaking and Entering (2008)
I'm telling you. They will kill him within a few days, Ed.พวกนั้นจะฆ่าเขาในอีกไม่กี่วัน เอ็ด Body of Lies (2008)
I need you to help me out and get me a fresh pot of coffee, please and a full staff meeting within the next 15 minutes, all right?ไปหาหม้อต้มกาแฟใหม่มาให้ฉันที แล้วเรียกประชุมทุกคนในอีก 15 นาที Body of Lies (2008)
-They can be deployed within the hour.เราสามารถเคลื่อนพลได้ภายใน 1 ชม. 24: Redemption (2008)
They are evacuating within an hour. That is all the time I have.พวกมันจะอพภยพภายในหนึ่งชั่วโมง นั่นคือเวลาที่ผมมีอยู่ 24: Redemption (2008)
It's uncommon, but it's within the realm of possibility;เป็นเรื่องไม่ธรรมดา แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ครับ Changeling (2008)
My organization can give it to you within the...weekองค์กรของเราสามารถ จัดการให้ได้ภายในอาทิตย์เดียว Quantum of Solace (2008)
Word of his disobedience travelled within the Forbidden Kingdom.เรื่องการเป็นปฏิปักษ์ของเขา กล่าวขานไปจนถึงอาณาจักรต้องห้าม The Forbidden Kingdom (2008)
... Formless, nameless, the true master dwells within.ไร้รูปแบบ ไร้นาม หากแต่เป็นสุดยอดแห่งวิชา The Forbidden Kingdom (2008)
Show Hannah that I've matured, that I can take care of my responsibilities fully... and that I need to destroy the wedding from within.แสดงให้ ฮานา เห็นว่า ฉันพร้อม ที่จะดุแลรับผิดชอบได้เต็ม และฉันต้องการทำลาย งานแต่งจากข้างใน Made of Honor (2008)
The main force of Cao's army will attack us within the next few daysทัพหลวงของกองทัพโจโฉ กำลังจะโจมตีเราอีกในไม่กี่วัน Three Kingdoms (2008)
I've always been regarded as the one who has achieved the least within Liu's armyข้าเสียใจตลอดมา ที่เป็นคนไร้ค่าในกองทัพเล่าปี่ Three Kingdoms (2008)
I only believe that fate in within my controlข้าเคยเชื่อว่า โชคชะตาคนคือผู้กำหนด Three Kingdoms (2008)
The organs of state security are not allowed to function within the borders of your country.ผมเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม อวัยวะของรัฐที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้มีบทบาทภายในประเทศคุณ Burn After Reading (2008)
If marijuana is not legal within the next five years...ถ้ากัญชายังไม่ถูกกม.ภายใน 5 ปี Pineapple Express (2008)
One time, he got this girl... to give me a hand job, like, within five minutes of meeting her.มีอยู่ครึ่งนึงเขาพาสาวคนนึง มาชักว่าวให้ฉันแบบว่า ภายในห้านาทีที่เจอกับเธอ Pineapple Express (2008)
In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or, indeed, by talented musicians from within the camp itself, are always well attended.และในเวลาค่ำคืน บางครั้ง เราก็จะมีคอนเสิร์ต จัดแสดงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แขกรับเชิญ หรือว่า เหล่านักดนตรีมากความสามารถ จากภายในแคมป์ ก็มาบรรเลงให้ได้ฟังกันบ่อยๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Almost any activity one could wish for is available within the camp.เกือบทุกกิจกรรม ที่คุณปรารถนา มีอยู่ที่แคมป์นี้หมดแล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Ordinarily, I assign my most experienced teachers to eighth grade, but I am working within constraints.ปรกติแล้ว ฉันจะแต่งตั้งครู ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของฉันขึ้นเป็นขั้น 8 ฉันกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ Doubt (2008)
If you can't find a way through the area of attack we are told to find a safe zone within the area being attacked.ถ้าเราหาทางออกจากพื้นที่ของการโจมตีไม่ได้ เราต้องหาเขตปลอดภัยในพื้นที่ของการโจมตี The Happening (2008)
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้ The Happening (2008)
If you check out from any unnatural or unexplained cause within the city limits will end up here.ถ้าคุณจากไปจากเหตุเหนือธรรมชาติหรือ เหตุที่อธิบายไม่ได้ ภายในเขตเมือง ก็จะจบลงที่นี่ Pathology (2008)
Especially when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon.46,730 when they found out that you'd leveraged them within an inch of a felon. ระยำเอ๋ย... Loyal and True (2008)
This can be done within a week.งั้น Scylla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withiAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.
withiApply within.
withiAre any of these within walking distance?
withiA sprain like this should heal within a week or so.
withiBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
withiBooks are now within the reach of everybody.
withiCan the meeting be finished within two hours?
withiCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
withiCome back within a month.
withiConservative people always tell us to act within our station.
withiDon't commit yourself to doing it within a week.
withiEach house is within cry of another.
withiFirst off, the area I work within is largely in the vicinity of downstream Yourou.
withiFurthermore, experiments were never carried out against the rules but were performed always well within them - otherwise they would not be recognized as experiments at all.
withiGolf is now within the reach of everyone.
withiHave you had a thorough medical checkup within the last year?
withiHe calls me from within.
withiHe can run 100 meters within twelve seconds.
withiHe died within a few days of his hundredth birthday.
withiHe lives within a stone's throw of the school.
withiHe lives within a stone's throw of the sea.
withiHe lives within earshot of my house.
withiHe lives within his means.
withiHe tried to reform the party from within.
withiHe was born within the sound of the Bow bells.
withiHe was surprised to hear a cry from within.
withiHe was within an ace of success.
withiHe will arrive within an hour.
withiHe will return within 3 hours.
withiHis house is within a short walk of the station.
withiHis house is within a stone's throw of his school.
withiI built a house within a stone's throw of the forest.
withiI don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.
withiIf these tendencies continue, those aged 65 or more will account for a quarter of the whole population within 30 years.
withiI like to have my dictionary within easy reach.
withiI live within 200 meters of the station.
withiI live within walking distance of school.
withiI'll be back within an hour.
withiI'll be back within two hours.
withiI'll have you all speaking fluent English within a year.
withiI'll help you within the limits of my ability.
withiI made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.
withiI'm opposed to political power being monopolized within a clique.
withiI must return home within a week.
withiIn most cases we can deliver within three business days.
withiI promise to return this videotape within a week.
withiI think you fall well within 'cute girl'. You'd easily go and pass in his judgement.
withiIt is utterly impossible to finish the work within a month.
withiIt is within the bounds of possibility that she will succeeded.
withiI was within an ace of winning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภายใน[PREP] within, See also: in, Example: กรมการศาสนาได้เสนอให้ดำเนินการตาม เงื่อนไขภายใน 7 วัน, Thai definition: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่าอยู่ในช่วงเวลานั้น
เข้าข่าย[V] be within the scope of something, Syn. อยู่ในข่าย, เข้าเกณฑ์, Example: เรื่องนี้หากเห็นว่าใครเข้าข่ายทำผิดก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้อง, Thai definition: เข้ามาตรฐานหรือเข้าหลักที่กำหนดไว้
กระแพ้ง[N] bamboo which got a disease, See also: diseased bamboo from within, Syn. กำแพ้ง, Thai definition: ใช้เรียกไม้ไผ่ที่ปล้องข้างในเป็นโรค มีสีดำ กลิ่นเหม็น
เหา[N] kind of a marine species within Echeneidae, Syn. เหาทะเล, เหาฉลาม, ติด, Example: ปลาเหามีลักษณะเฉพาะที่เด่นกว่าปลาอื่นๆ ทั้งหมดตรงอวัยวะที่เรียงเป็นซี่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุล Echeneis และ Remora ที่ด้านบนของส่วนหัวมีอวัยวะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว
กักบริเวณ[V] confine within an area, See also: imprison, Ant. ปล่อย, Example: ฉันถูกแม่กักบริเวณเพราะหนีเที่ยวกลางคืน, Thai definition: บังคับให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้
หวุดหวิด[ADV] in time, See also: just about, by inches, within an ace of, Syn. เฉียด, จวนเจียน, เกือบ, Example: ทหารรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนดชำระเงิน 10 วันจากวันที่ส่งของ[xp] (kamnot chamra ngoen sip wan jāk wanthī song khøng) EN: payable within 10 days after delivery   
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่เอื้อม[X] (khaē eūam) EN: within reach ; close at hand   FR: à portée de main
แค่ 10 นาที[X] (khaē sip nāthī) EN: within 10 minutes   FR: en 10 minutes
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of   
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong) EN: be within the terms of the agreement   
ใน[X] (nai) EN: in ; inner ; inside ; within ; on ; at ; out of ; during   FR: dans ; en ; parmi ; à l'intérieur de ; durant ; lors
ภายใน[X] (phāinai) EN: inside ; within   FR: à l'intérieur (de) ; au sein de ; au-dedans ; endéans
ภายในประเทศ[adj.] (phāinai prathēt) EN: domestic ; in-house ; within the country ; local   FR: intérieur ; national ; domestique
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour   FR: de justesse ; sur le fil
อยู่ในกรอบ[v. exp.] (yū nai krøp) EN: be within the confines   

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHIN    W AH0 DH IH1 N
WITHIN    W IH2 TH IH1 N
WITHINGTON    W IH1 TH IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
within    (a) (w i1 dh ii1 n)
withies    (n) (w i1 dh i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frist {f} | innerhalb der vorgeschriebenen Fristtime limit | within the time limit prescribed [Add to Longdo]
Fristenregelung {f}provisions permitting abortion within the first three months of pregnancy [Add to Longdo]
Grenze {f}; Begrenzung {f} | in Grenzenlimit | within limits; up to a point [Add to Longdo]
sich in Grenzen haltento keep within (reasonable) limits [Add to Longdo]
um ein Haar [übtr.]by a fraction of an inch; within an inch; by a hair; by a whisker [fig.] [Add to Longdo]
die Kompetenzen voll ausschöpfento do everything within one's power [Add to Longdo]
Kreis {m} | Kreise {pl} | sich im Kreise drehen | im Kreise der Familie | im engsten Kreise feiern | in den besten Kreisencircle; circuit; cycle | circles | to move in a circle | in the family (circle) | to celebrate within the family circle; with one's close friends | in the best circles [Add to Longdo]
Lieferzeit {f} | Lieferzeiten {pl} | innerhalb der Lieferzeit liefendelivery time; time of delivery | delivery times | to deliver within the specified time [Add to Longdo]
in der Londoner Citywithin the sound of Bowbell [coll.] [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gefüge {n} | im Rahmen der geltenden Gesetze | im Rahmen von | im Rahmen des Möglichen | den Rahmen (einer Sache) sprengen | in engem (größerem) Rahmenframework | within the framework of existing legislation | within the scope of | within the realms of possibility | to go beyond the scope of | on a small (large) scale [Add to Longdo]
in Rufweitewithin hail; within hailing distance [Add to Longdo]
Schussbereich {m}; Schussweite {f} | in Schussweite (eines Gewehres)(rifle) range | within rifle range [Add to Longdo]
Sichtweite {f} | außer Sichtweite | in Sichtweitevisual range; range of vision | beyond the range of vision; outside the range of vision | within the range of vision [Add to Longdo]
binnen {prp; +Genitiv; alt: + Dativ} | binnen Jahresfrist | binnen drei Monaten; binnen dreier Monatewithin | within a year | within three month [Add to Longdo]
drin; im Innern; innerhalbwithin [Add to Longdo]
erreichbarwithin reach [Add to Longdo]
innerhalb {prp; +Genitiv} | innerhalb der Familie | innerhalb eines Monats; binnen eines Monatswithin; inside | within the family | within a month [Add to Longdo]
innerhalb {adv}; im Innern (von) | innerhalb von zwei Wochenwithin; inside | within two weeks [Add to Longdo]
innerstädtisch {adj}within the city; within the town [Add to Longdo]
intraindividuell {adj}intraindividual; within the individual [Add to Longdo]
menschenmöglichwithin human power [Add to Longdo]
seit Menschengedenkenwithin living memory [Add to Longdo]
Für Zahlung innerhalb eines Monats gewähren wir ... % Skonto.A cash discount of ... % is allowed for settlement within one month. [Add to Longdo]
Ich begreife es.It's within my grasp. [Add to Longdo]
Man kann zu Fuß hingehen.It's within walking distance. [Add to Longdo]
Wir müssen uns nach der Decke strecken.We must live within our means. [Add to Longdo]
intraokular {adj}; im Augeninnern [med.]intraocular; within the eye [Add to Longdo]
Zu viele Dateien innerhalb eines Projekts, [comp.]Too many files within the same project. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
オナガザメ科[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias) [Add to Longdo]
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face [Add to Longdo]
ミニコミ[, minikomi] (n) communications within a small range (wasei [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
以内[いない, inai] (n,n-suf) within; inside of; less than; (P) [Add to Longdo]
一時間以内[いちじかんいない, ichijikan'inai] (n) within one hour [Add to Longdo]
一年以内に[いちねんいないに, ichinen'inaini] (adv) within a year [Add to Longdo]
一両日中[いちりょうじつじゅう, ichiryoujitsujuu] (n-adv,n) within the next couple of days; in a day or two [Add to Longdo]
院内会派[いんないかいは, innaikaiha] (n) in-house faction (political groups within the Diet) [Add to Longdo]
営庭[えいてい, eitei] (n) open space within a barracks compound [Add to Longdo]
円内[えんない, ennai] (n) within the circle [Add to Longdo]
屋内配線[おくないはいせん, okunaihaisen] (n) {comp} internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
加持身[かじしん, kajishin] (n) (1) {Buddh} buddha-body within a practitioner (esoteric Buddhism); (2) (See 本地身) altruistic manifested form of Mahavairocana (New Shingon) [Add to Longdo]
家族法[かぞくほう, kazokuhou] (n) law governing rights within families [Add to Longdo]
学内[がくない, gakunai] (n,adj-no) within the school; (P) [Add to Longdo]
管内[かんない, kannai] (n,adj-no) within the jurisdiction of; (P) [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) [Add to Longdo]
丸付数字;丸付き数字[まるつきすうじ, marutsukisuuji] (n) number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
極体[きょくたい, kyokutai] (n) polar body (cell structure within the ovum) [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
劇中劇[げきちゅうげき, gekichuugeki] (n) play within a play [Add to Longdo]
血液中[けつえきちゅう, ketsuekichuu] (adj-no) within the blood; blood-borne [Add to Longdo]
血中[けっちゅう, kecchuu] (n) (1) (See 血液中) blood content; (adj-no) (2) blood borne; within the blood [Add to Longdo]
血潮;血汐[ちしお, chishio] (n) (1) blood spilt from the body; (2) blood circulating within the body (often as a metaphor for strong emotion or hot-bloodedness) [Add to Longdo]
圏内[けんない, kennai] (n) within the sphere; (P) [Add to Longdo]
権限内に[けんげんないに, kengennaini] (adv) within the scope of authority [Add to Longdo]
県内[けんない, kennai] (adj-no) within the prefecture; (P) [Add to Longdo]
御府内;ご府内[ごふない, gofunai] (n) within the town limits of Edo [Add to Longdo]
坑内[こうない, kounai] (n,adj-no) within a pit or (mine) shaft [Add to Longdo]
校内[こうない, kounai] (n,adj-no) within a school; (P) [Add to Longdo]
降誕祭[こうたんさい, koutansai] (n) (1) Christmas (authentic term now used within Japanese Christian denominations); (2) celebration of the birthday of a saint or great man [Add to Longdo]
今週中に[こんしゅうじゅうに, konshuujuuni] (adv) before the week is out; before the week is over; within the week; sometime this week [Add to Longdo]
在中[ざいちゅう, zaichuu] (n,vs) (contained) within [Add to Longdo]
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P) [Add to Longdo]
山内[さんない, sannai] (n,adj-no) in the mountains; within the grounds of a temple [Add to Longdo]
使い倒す[つかいたおす, tsukaitaosu] (v5s) to use within an inch of its life; to use every little bit of; to get the most out of [Add to Longdo]
自身番[じしんばん, jishinban] (n) (Edo-period) guardhouses within the city [Add to Longdo]
社内[しゃない, shanai] (n,adj-no) within a company; in-house; (P) [Add to Longdo]
邪馬台国;耶馬台国[やまたいこく;やばたいこく, yamataikoku ; yabataikoku] (n) (arch) (orig. 邪馬壹國・やまいちこく) Yamataikoku; (Japanese history) a country that existed within Japan. Ruled by Queen Himiko in the third century AD [Add to Longdo]
手が届く[てがとどく, tegatodoku] (exp,v5k) to be able to reach; to be within one's reach [Add to Longdo]
手近;手近か[てぢか;てじか(ik), tedika ; tejika (ik)] (adj-na) near; handy; within reach; familiar [Add to Longdo]
首都圏[しゅとけん, shutoken] (n) the capital city (often Tokyo) area (typically within 50 km of city's centre) (center); (P) [Add to Longdo]
宗論[しゅうろん, shuuron] (n) doctrinal dispute (within or between religious schools) [Add to Longdo]
週内[しゅうない, shuunai] (n) by the end of this week; within the week; (P) [Add to Longdo]
準体言[じゅんたいげん, juntaigen] (n) {ling} secondary substantive (inflectable word or phrase that acts as an uninflectable within a sentence) [Add to Longdo]
新成人[しんせいじん, shinseijin] (n) new adults (i.e. in Japan, 20-year-olds having their coming-of-age ceremony within that year); (P) [Add to Longdo]
身中[しんちゅう, shinchuu] (n) within one's body [Add to Longdo]
身分相応[みぶんそうおう, mibunsouou] (n,adj-na) appropriate to one's lot in life; within one's means; fitting to one's position; suitable to one's social status [Add to Longdo]
水毒[すいどく, suidoku] (n) water poisoning (in traditional Chinese medicine, illnesses caused by excessive water accumulation within the body) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不日[bù rì, ㄅㄨˋ ㄖˋ, ] within the next few days; in a few days time [Add to Longdo]
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, ] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [Add to Longdo]
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
以内[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, / ] within; less than [Add to Longdo]
[nèi, ㄋㄟˋ, / ] inside; inner; internal; within; interior [Add to Longdo]
内务[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, / ] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace [Add to Longdo]
内参[nèi cān, ㄋㄟˋ ㄘㄢ, / ] internal reference (within the same publication) [Add to Longdo]
内耗[nèi hào, ㄋㄟˋ ㄏㄠˋ, / ] internal friction; internal dissipation of energy (in mechanics); fig. waste or discord within an organization [Add to Longdo]
其内[qí nèi, ㄑㄧˊ ㄋㄟˋ, / ] included; within that [Add to Longdo]
其间[qí jiān, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ, / ] in between; within that interval; in the meantime [Add to Longdo]
分内[fèn nèi, ㄈㄣˋ ㄋㄟˋ, / ] one's job or duty; within one's remit [Add to Longdo]
分寸[fēn cùn, ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, ] propriety; appropriate behavior; proper speech or action; within the norms [Add to Longdo]
力所能及[lì suǒ néng jí, ㄌㄧˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧˊ, ] as far as one's capabilities extend (成语 saw); to the best of one's ability; within one's powers [Add to Longdo]
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, / ] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory [Add to Longdo]
包工[bāo gōng, ㄅㄠ ㄍㄨㄥ, ] undertake to perform work within a time limit and according to specifications; contract for a job; contractor [Add to Longdo]
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, ] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb [Add to Longdo]
唾手可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, ] within spitting distance (成语 saw); within easy reach [Add to Longdo]
国中之国[guó zhōng zhī guó, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄓ ㄍㄨㄛˊ, / ] state within a state [Add to Longdo]
在华[zài Huá, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] within China; during one's visit to China [Add to Longdo]
在﹍之内[zài zhī nèi, ㄗㄞˋ ㄓ ㄋㄟˋ, / ] in; within [Add to Longdo]
境内[jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ, / ] within the borders; internal (to a country); domestic [Add to Longdo]
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad [Add to Longdo]
局限[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, ] to limit; to confine; to restrict sth within set boundaries [Add to Longdo]
心腹之患[xīn fù zhī huàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ, ] lit. calamity within one's bosom (成语 saw); major trouble hidden within [Add to Longdo]
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀 / ] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc) [Add to Longdo]
所及[suǒ jí, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, ] to reach as far as; within reach [Add to Longdo]
政委[zhèng wěi, ㄓㄥˋ ㄨㄟˇ, ] political commissar (within the army) [Add to Longdo]
整风运动[zhěng fēng yùn dòng, ㄓㄥˇ ㄈㄥ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] (polit.) Rectification Campain, refers to campaign in 1942-44 within army ranks, and to Mao's purge of 1957 [Add to Longdo]
旬日[xún rì, ㄒㄩㄣˊ ㄖˋ, ] ten days; short period; within a few days [Add to Longdo]
时间内[shí jiān nèi, ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄋㄟˋ, / ] within (a period of time) [Add to Longdo]
本分[běn fèn, ㄅㄣˇ ㄈㄣˋ, ] (to play) one's part; one's role; one's duty; (to stay within) one's bounds [Add to Longdo]
核仁[hé rén, ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ, ] nucleolus (within nucleus of cell) [Add to Longdo]
海豹科[hǎi bào kē, ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ ㄎㄜ, ] Phocidae, family within Carnivora including seal [Add to Longdo]
凑手[còu shǒu, ㄘㄡˋ ㄕㄡˇ, / ] at hand; within easy reach; convenient; handy [Add to Longdo]
玄之又玄[xuán zhī yòu xuán, ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄧㄡˋ ㄒㄩㄢˊ, ] mystery within a mystery; the mysteries of the Dao according to Laozi 老子 [Add to Longdo]
界内球[jiè nèi qiú, ㄐㄧㄝˋ ㄋㄟˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] ball within bounds (sports); in; fair ball (baseball) [Add to Longdo]
真皮[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, ] dermis (layer within the skin containing sense of touch) [Add to Longdo]
稳胜[wěn shèng, ㄨㄣˇ ㄕㄥˋ, / ] to beat comfortably; to win easily; abbr. for 穩操勝券|稳操胜券, to have victory within one's grasp [Add to Longdo]
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, ㄨㄣˇ ㄘㄠ ㄕㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably [Add to Longdo]
规范[guī fàn, ㄍㄨㄟ ㄈㄢˋ, / ] norm; standard; specification; regulation; rule; within the rules; to fix rules; to regulate; to specify [Add to Longdo]
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children [Add to Longdo]
转韵[zhuǎn yùn, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄣˋ, / ] change of rhyme (within a poem) [Add to Longdo]
近在咫尺[jìn zài zhǐ chǐ, ㄐㄧㄣˋ ㄗㄞˋ ㄓˇ ㄔˇ, ] be almost within reach [Add to Longdo]
追诉时效[zhuī sù shí xiào, ㄓㄨㄟ ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] period during which one can prosecute or sue sb; within the statute of limitation [Add to Longdo]
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, ] check; contain; hold back or within limits [Add to Longdo]
邓小平理论[Dèng xiǎo píng lǐ lùn, ㄉㄥˋ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] Deng Xiaoping theory; the foundation of PRC economic development after the cultural revolution, building the capitalist economy within Chinese communist party control [Add to Longdo]
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, / ] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn. [Add to Longdo]
量力而行[liàng lì ér xíng, ㄌㄧㄤˋ ㄌㄧˋ ㄦˊ ㄒㄧㄥˊ, ] to assess one's capabilities and act accordingly (成语 saw); to act within one's competence; One does what one can. [Add to Longdo]
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, / ] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol) [Add to Longdo]
範囲内[はんいない, han'inai] in range, within range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withy \With"y\, n.; pl. {Withies}. [OE. withe, wipi, AS.
   w[imac]?ig a willow, willow twig; akin to G. weide willow,
   OHG. w[imac]da, Icel. v[imac]?ja, a withy, Sw. vide a willow
   twig, Dan. vidie a willow, osier, Gr. ?, and probably to L.
   vitis a vine, viere to plait, Russ. vite. [root]141. Cf.
   {Wine}, {Withe}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) The osier willow ({Salix viminalis}). See {Osier},
    n.
    (a) .
      [1913 Webster]
 
   2. A withe. See {Withe}, 1.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top