Search result for

withered

(51 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withered-, *withered*, wither, withere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withered[ADJ] ซึ่งเหี่ยวแห้ง, See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา, Syn. dried up, shriveled, wizened

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
withered on the vine.แห้งเหี่ยวคาต้น Connect! Connect! (2009)
They're withered husks right now --พวกเขากลายเป็นซาก ตอนนี้-- The Devil You Know (2010)
They've hardly withered.มันยังไม่แห้งเหี่ยวเลย Episode #1.9 (2010)
I dare say I shall drink you to a withered husk in less than five.ได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลย คุณเป็นคนดี คุณเป็นสุภาพบุรุษ Dark Shadows (2012)
From the withered tree, a flower blooms.จากต้นไม้ที่เหี่ยวแห้ง กลายมาเป็นดอกไม้ที่ผลิบาน Pulling Strings (2012)
I will not be placed beneath your heel again, you withered cunt.ฉันจะไม่ถูกวางไว้ ภายใต้ส้นเท้าของคุณอีกครั้ง คุณหีลีบ Empty Hands (2012)
♪ When true hearts are withered♪เมื่อหัวใจที่แท้จริงจะเหี่ยว The Invisible Woman (2013)
♪ When true hearts lie withered♪เมื่อหัวใจที่แท้จริงอยู่เหี่ยว The Invisible Woman (2013)
When a corpse is left out. The elements withered. Desiccated..เมื่อซากศพถูกทิ้ง ให้แห้ง เหี่ยว... Mama (2013)
The rains stopped, crops withered, and there was famine and anarchy.นานหลายทศวรรษที่ผ่านมา ฝนหยุดพืชเหี่ยว และมีความอดอยาก และความโกลาหล The Immortals (2014)
Sure, he's a bit long in the tooth, a bit withered, been in the sun too long.จริงอยู่เขาอาจจะหน้าแก่ ผิวเหี่ยว ก็เขาตากแดดเยอะ Unbowed, Unbent, Unbroken (2015)
He was withered,เขาร่วงโรย Nanda Parbat (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
witheredA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
witheredAll the flowers in the garden withered.
witheredBecause of the drought the grass has withered.
witheredThe crops have withered.
witheredThe fairest rose is at last withered.
witheredThe flowers in his garden are have withered.
witheredThe flowers in my garden have withered in the cold.
witheredThe flowers withered for want of water.
witheredThe flowers withered up.
witheredThe long spell of hot weather withered up the plants.
witheredThe plants withered because they had no water.
witheredThey chopped down all the withered trees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายนึ่ง[V] be withered by exposure to sunlight, See also: withered through hot vapour, be burnt by sunlight and then die, Example: พวงมาลัยตายนึ่งอยู่หน้ารถ เพราะถูกแดดเผาทั้งวัน, Thai definition: เฉาหรือเหี่ยวเพราะถูกแดดหรือไอร้อนอย่างถูกนึ่ง
มลาน[ADJ] withered, See also: wilted, faded, Syn. แห้ง, เหี่ยว, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร็อกกร๋อย[adj.] (krǿkkrøi) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished   
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
ตายนึ่ง[v.] (tāineung) EN: be withered by exposure to sunlight   

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHERED    W IH1 DH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withered    (v) (w i1 dh @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
枯れ枯れ[かれがれ, karegare] (adj-f) dry-looking; withered [Add to Longdo]
枯れ枝;枯枝[かれえだ, kareeda] (n) dead branch (or twig, etc.); withered branch [Add to Longdo]
枯れ草;枯草;かれ草[かれくさ;こそう(枯草), karekusa ; kosou ( ko kusa )] (n) dry grass; dead grass; hay; withered grass [Add to Longdo]
枯れ尾花;枯尾花[かれおばな, kareobana] (n) withered silver grass [Add to Longdo]
枯葦;枯蘆[かれあし, kareashi] (n) withered reeds (esp. reeds that have withered in the winter) [Add to Longdo]
枯菊[かれぎく, karegiku] (n) withered chrysanthemum in winter [Add to Longdo]
枯木寒巌[こぼくかんがん, kobokukangan] (exp,n) withered trees and frozen rocks; a person that is hard to approach [Add to Longdo]
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality [Add to Longdo]
枯葎[かれむぐら, karemugura] (n) (arch) creeping plant withered in the winter cold [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] withered, #8,665 [Add to Longdo]
干枯[gān kū, ㄍㄢ ㄎㄨ, / ] withered; dried up, #23,882 [Add to Longdo]
枯草[kū cǎo, ㄎㄨ ㄘㄠˇ, ] withered grass; dry grass, #50,079 [Add to Longdo]
零落[líng luò, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˋ, ] withered and fallen; scattered; sporadic, #55,972 [Add to Longdo]
枯干[kū gān, ㄎㄨ ㄍㄢ, / ] withered, #91,751 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wither \With"er\, v. i. [imp. & p. p. {Withered}; p. pr. & vb.
   n. {Withering}.] [OE. wideren; probably the same word as
   wederen to weather (see {Weather}, v. & n.); or cf. G.
   verwittern to decay, to be weather-beaten, Lith. vysti to
   wither.]
   [1913 Webster]
   1. To fade; to lose freshness; to become sapless; to become
    sapless; to dry or shrivel up.
    [1913 Webster]
 
       Shall he hot pull up the roots thereof, and cut off
       the fruit thereof, that it wither?  --Ezek. xvii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To lose or want animal moisture; to waste; to pin? away,
    as animal bodies.
    [1913 Webster]
 
       This is man, old, wrinkled, faded, withered. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There was a man which had his hand withered. --Matt.
                          xii. 10.
    [1913 Webster]
 
       Now warm in love, now with'ring in the grave.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To lose vigor or power; to languish; to pass away. "Names
    that must not wither." --Byron.
    [1913 Webster]
 
       States thrive or wither as moons wax and wane.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withered \With"ered\, a.
   Faded; dried up; shriveled; wilted; wasted; wasted away. --
   {With"ered*ness}, n. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 withered
   adj 1: lean and wrinkled by shrinkage as from age or illness;
       "the old woman's shriveled skin"; "he looked shriveled
       and ill"; "a shrunken old man"; "a lanky scarecrow of a
       man with withered face and lantern jaws"-W.F.Starkie; "he
       did well despite his withered arm"; "a wizened little man
       with frizzy grey hair" [syn: {shriveled}, {shrivelled},
       {shrunken}, {withered}, {wizen}, {wizened}]
   2: (used especially of vegetation) having lost all moisture;
     "dried-up grass"; "the desert was edged with sere
     vegetation"; "shriveled leaves on the unwatered seedlings";
     "withered vines" [syn: {dried-up}, {sere}, {sear},
     {shriveled}, {shrivelled}, {withered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top