Search result for

withdrawal

(68 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withdrawal-, *withdrawal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withdrawal[N] การถอน, See also: การเก็บคืน, การถอนคืน, การเบิกเงิน, Syn. removal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withdrawal(วิธ'ดรอเอิล) n. การถอนออ,การเอากลับ,การดึงกลับ,การหด,การเลิก, Syn. retreat,flight,flight

English-Thai: Nontri Dictionary
withdrawal(n) การถอนตัว,การถอย,การชัก,การหด,การเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
withdrawal๑. การถอน๒. การถอนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal bearing; clutch thrust bearing; release bearing; throwout bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a criminal chargeการถอนคำฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of appearanceการไม่มาศาลตามนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of chargesการถอนข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of defenceการถอนข้อต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of motionการถอนญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptom; symptom, abstinenceอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
withdrawal symptoms; symptoms, abstinence; syndrome, abstinence; syndrome, withdrawal; withdrawal; withdrawal, substanceกลุ่มอาการขาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No withdrawals...yet.ยังไม่เคยมีการถอนเลย Adverse Events (2008)
You think swelling is a symptom of withdrawal?คุณคิดว่าอาการบวมเกิดจากการถอนยา Adverse Events (2008)
Which symptoms are withdrawal-Relatedว่าอาการไหนเกิดจากการถอนยา Adverse Events (2008)
Withdrawal complications.การถอนยาซับซ้อน Adverse Events (2008)
When she wakes up, she won't be in withdrawal.เมื่อเธอตื่นเธออยู่ในสภาพถอนยา Birthmarks (2008)
We've seen her through withdrawal before.เราเห็นเธอตอนถอนยามาก่อน Birthmarks (2008)
My lord, if your son made these accusations because he's afraid to fight me, then I will graciously accept his withdrawal.ฝ่าบาท ถ้าองค์ชายตั้งข้อกล่าวหานี้มา เนื่องจากไม่ต้องการสู้กับกระหม่อม ถ้างั้นกระหม่อมก็พร้อมยอมรับการถอนตัวขององค์ชาย Valiant (2008)
Looks like they summoned them while His Majesty ordered withdrawal.ดูเหมือนว่าพวกเขาเรียกพวกท่านมาในขณะที่\ ฝ่าบาทออกคำสั่งให้ถอยทัพ The Kingdom of the Winds (2008)
Let's go, pal, I'm making a withdrawal here.เร็วสิว่ะ ฉันกำลังถอนเงินอยู่นะโว้ย The Dark Knight (2008)
We're making a withdrawal.เราจะมาถอน Pilot (2008)
Withdrawals are the worst way to die.การลงแดงตาย เป็นการตายที่เลวที่สุด Boxed In (2008)
Like what kind of medical issues? You got penis withdrawal?มีปัญหาด้านสุขภาพแบบไหนงั้นเหรอ ต้องอมกระเจี้ยวแก้ป่วยงั้นเหรอ Bit by a Dead Bee (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withdrawalIn the financial world opposition is apparently increasing against the withdrawal of the proposed bill.
withdrawalWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเบิก[N] withdrawal slip, See also: bill of lading, Syn. ใบเบิกของ, Example: ถ้าพนักงานต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ทุกคนต้องทำใบเบิกแจ้งลงมายังบรรณารักษ์ ซึ่งจะกำหนดเวลาการใช้เครื่องมือนั้นๆ, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: หนังสือเบิกสิ่งของต่างๆ
การเพิกถอน[N] withdrawal, See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction, Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การชัก[N] deduction, See also: withdrawal, Syn. การเอาออก, การหักออก, Example: การชักใบสมัครผู้เข้าแข่งขันออกของกรรมการทำให้งานนี้เหลือเพียงผู้สมัครเพียง 3 คนเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngoen) EN: cash voucher ; withdrawal slip   
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
การเลิกล้ม[n.] (kān loēklom) EN: withdrawal   
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption   FR: retrait [m] ; extraction [f]
การถอนฟ้อง[n. exp.] (kān thøn føng) EN: withdrawal of an action   
การถอนเงิน[n. exp.] (kān thøn ngoen) EN: withdrawal of money   FR: retrait d'argent [m]
การถอนตัว[n. exp.] (kān thøn tūa) EN: withdrawal   
ค่าถอนเงิน[n. exp.] (kān thøn ngoen) EN: withdrawal fee   
ลงแดง[v.] (longdaēng) EN: suffer from excessive bloody flux ; suffer from severe dysentery ; have withdrawal symptoms   

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHDRAWAL    W AH0 DH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWAL    W IH2 TH D R AO1 AH0 L
WITHDRAWALS    W IH2 TH D R AO1 AH0 L Z
WITHDRAWALS    W AH0 DH D R AO1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withdrawal    (n) (w i1 dh d r oo1 @ l)
withdrawals    (n) (w i1 dh d r oo1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausstieg {m} aus der Kernenergiewithdrawal from the nuclear energy programme [Add to Longdo]
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip [Add to Longdo]
Auszugskraft {f}withdrawal force [Add to Longdo]
Entziehungskur {f} | Entziehungskuren {pl}withdrawal treatment | withdrawal treatments [Add to Longdo]
Entzugserscheinung {f} | Entzugserscheinungen {pl}withdrawal symptom | withdrawal symptoms [Add to Longdo]
Lizenzentzug {m}withdrawal of licence [Add to Longdo]
Oberflächenwasser-Entnahme {f}withdrawal of surface water [Add to Longdo]
Rücktritt {m} (von einem Vertrag)withdrawal (from a contract) [Add to Longdo]
Rückzug {m} | Rückzüge {pl}withdrawal | withdrawals [Add to Longdo]
Abstinenzerscheinung [med.]withdrawal symptom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
引き出し(P);引出し(P);抽き出し;抽出し;抽斗(oK)[ひきだし, hikidashi] (n) (1) drawer; (2) withdrawal; drawing out; (P) [Add to Longdo]
引き落とし;引落とし[ひきおとし, hikiotoshi] (n) debit; withdrawal; pulling (one's opponent) down; frontal pull-down (in Sumo); hiki-otoshi [Add to Longdo]
隠し引き出し[かくしひきだし, kakushihikidashi] (n) secret withdrawal; (P) [Add to Longdo]
回収[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P) [Add to Longdo]
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing [Add to Longdo]
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication [Add to Longdo]
禁断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (n) withdrawal symptoms; abstinence syndrome [Add to Longdo]
現金引き出し[げんきんひきだし, genkinhikidashi] (n) cash withdrawal [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withdrawal \With*draw"al\, n.
   The act of withdrawing; withdrawment; retreat; retraction.
   --Fielding.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 withdrawal
   n 1: a retraction of a previously held position [syn:
      {withdrawal}, {backdown}, {climb-down}]
   2: the act of taking out money or other capital
   3: the act of withdrawing; "the withdrawal of French troops from
     Vietnam"
   4: avoiding emotional involvement [syn: {withdrawal},
     {detachment}]
   5: the act of withdrawing blood, tumors, etc.; "the nurse was
     expert at the withdrawal of blood"
   6: the act of ceasing to participate in an activity
   7: a method of birth control in which coitus is initiated but
     the penis is deliberately withdrawn before ejaculation [syn:
     {coitus interruptus}, {withdrawal method}, {withdrawal},
     {pulling out}, {onanism}]
   8: formal separation from an alliance or federation [syn:
     {secession}, {withdrawal}]
   9: the termination of drug taking [syn: {withdrawal}, {drug
     withdrawal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top