Search result for

winged

(42 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winged-, *winged*, wing, winge
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winged[ADJ] สามารถบินได้เพราะมีปีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winged(วิงดฺ) adj. มีปีก,มีส่วนที่คล้ายปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,สูง,ล่องลอย,กางปีก,ได้รับบาดเจ็บที่ปีกเจ็บที่แขน., See also: wingedly adv. wingedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
winged(adj) มีปีก,กางปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,ล่องลอย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Attacked by a winged monster.หมู่บ้านของพวกเขาถูกโจมตีจากสัตว์ประหลาดที่มีปีก Lancelot (2008)
Will I see you up at winged foot next month?เดือนหน้าคุณจะไปที่สมาคมกอล์ฟไหม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I winged it. Did you see anything?นายเห็นอะไรบ้างไหม? Jump the Shark (2009)
I barely winged his toe.- ฉันเพิ่งจะยิงนิ้วเท้าของเขา Fa Guan (2009)
She winged him in her front hallway.เธอเหวียงเขา ไปในห้องโถงด้านหน้า Dex Takes a Holiday (2009)
But only winged him.แต่ไม่ได้เหวียงเขา Dex Takes a Holiday (2009)
I've tussled with those winged ass-monkeys once or twice.ผมเคยปล้ำกับพวกมีปีก มาแล้วครั้งสองครั้ง Hammer of the Gods (2010)
Because I'm not a winged fairy, alright.เพราะฉันไม่ใช่นางฟ้ามีปีก โอเคมั๊ย Tooth Fairy (2010)
We've been through this, I'm not a winged fairy.เคยคุยกันแล้วไง ฉันไม่ใช่นางฟ้ามีปีก Tooth Fairy (2010)
Winged girl.ยัยตัวร้าย Black Swan (2010)
Where the largest concentration of winged vermin may be found.ที่ๆมีฝูงนกมากที่สุด Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
We are winged fury!เราคือความพิโรธติดปีก The Zarnecki Incursion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wingedBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่[n. exp.] (nok chīo bung yai) EN: Black-winged Cuckooshrike   FR: Échenilleur ardoisé [m] ; Échenilleur à ailes noires [m] ; Échenilleur gris [m]
นกเดินดงดำปีกเทา[n. exp.] (nok doēn dong dam pīk thao) EN: Grey-winged Blackbird   FR: Merle à ailes grises [m]
นกหัวขวานปีกแดง[n. exp.] (nok hūa khwān pīk daēng) EN: Crimson-winged Woodpecker   FR: Pic grenadin [m]
นกจาบฝนปีกแดง[n. exp.] (nok jāp fon pīk daēng) EN: Indochinese Bushlark ; Rufous-winged Lark   FR: Alouette rousse [f] ; Alouette d'Indochine [f] ; Alouette du Siam [f]
นกจับแมลงปิกน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok jap malaēng pīk nāmtān daēng) EN: Rufous-winged Philentoma   FR: Philentome à ailes rousses
นกคัคคูหงอน[n. exp.] (nok khakkhū ngøn) EN: Chestnut-winged Cuckoo   FR: Coucou à collier [m] ; Coucou à ailes marron [m] ; Coucou de Coromandel [m]
นกเขาเขียว[n. exp.] (nok khao khīo) EN: Emerald Dove ; Green-winged Pigeon   FR: Colombine turvert [f] ; Colombe turvert (des Indes) [f]
นกเขนน้อยปีกดำ[n. exp.] (nok khēn nøi pīk dam) EN: Black-winged Flycatcher-shrike   FR: Échenilleur véloce [m] ; Échenilleur à ailes noires [m]
นกเขนน้อยปีกแถบขาว[n. exp.] (nok khēn nøi pīk thaēp khāo) EN: Bar-winged Flycatcher-shrike   FR: Échenilleur gobemouche [m] ; Échenilleur pie [m]
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า[n. exp.] (nok khīo kāntøng pīk sī fā) EN: Blue-winged Leafbird   FR: Verdin à tête jaune [m] ; Verdin à ailes bleues [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WINGED    W IH1 NG D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winged    (v) (w i1 ng d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lappenbeil {n}winged axe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーターヤム[, uo-ta-yamu] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam [Add to Longdo]
ゼフィルス[, zefirusu] (n) hairstreak (any gossamer-winged butterfly of tribe Theclini) (lat [Add to Longdo]
パープルヤム[, pa-puruyamu] (n) (See 大薯) purple yam (Dioscorea alata); water yam; winged yam [Add to Longdo]
羽衣烏[はごろもがらす;ハゴロモガラス, hagoromogarasu ; hagoromogarasu] (n) (uk) red-winged blackbird (Agelaius phoeniceus) [Add to Longdo]
羽蟻[はあり;はねあり, haari ; haneari] (n) winged ant; flying ant [Add to Longdo]
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite) [Add to Longdo]
黄鶏[かしわ, kashiwa] (n) (1) (arch) chicken meat; white meat; (2) yellow-winged-chicken [Add to Longdo]
沖縄山芋[おきなわやまいも;オキナワヤマイモ, okinawayamaimo ; okinawayamaimo] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam [Add to Longdo]
錦木[にしきぎ;ニシキギ, nishikigi ; nishikigi] (n) (uk) winged spindle-tree (Euonymus alatus); burning bush; winged euonymus [Add to Longdo]
紅芋[べにいも;ベニイモ, beniimo ; beniimo] (n) (1) (See 大薯) purple yam; water yam (Dioscorea alata); winged yam; (2) (See 紫芋) purple fleshed sweet potato (any one of several different such); (3) (uk) (See 芋貝) Conus pauperculus (species of cone shell) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wing \Wing\, v. t. [imp. & p. p. {Winged}; p. pr. & vb. n.
   {Winging}.]
   1. To furnish with wings; to enable to fly, or to move with
    celerity.
    [1913 Webster]
 
       Who heaves old ocean, and whowings the storms.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Living, to wing with mirth the weary hours.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with wings or sidepieces.
    [1913 Webster]
 
       The main battle, whose puissance on either side
       Shall be well winged with our chiefest horse.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To transport by flight; to cause to fly.
    [1913 Webster]
 
       I, an old turtle,
       Will wing me to some withered bough. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To move through in flight; to fly through.
    [1913 Webster]
 
       There's not an arrow wings the sky
       But fancy turns its point to him.   --Moore.
    [1913 Webster]
 
   5. To cut off the wings of or to wound in the wing; to
    disable a wing of; as, to wing a bird; also, [fig.] to
    wound the arm of a person.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {To wing a flight}, to exert the power of flying; to fly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winged \Winged\, a.
   1. Furnished with wings; transported by flying; having
    winglike expansions.
    [1913 Webster]
 
   2. Soaring with wings, or as if with wings; hence, elevated;
    lofty; sublime. [R.]
    [1913 Webster]
 
       How winged the sentiment that virtue is to be
       followed for its own sake.      --J. S.
                          Harford.
    [1913 Webster]
 
   3. Swift; rapid. "Bear this sealed brief with winged haste to
    the lord marshal." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Wounded or hurt in the wing.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) Furnished with a leaflike appendage, as the fruit
    of the elm and the ash, or the stem in certain plants;
    alate.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) Represented with wings, or having wings, of a
    different tincture from the body.
    [1913 Webster]
 
   7. Fanned with wings; swarming with birds. "The winged air
    darked with plumes." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winged
   adj 1: having wings or as if having wings of a specified kind;
       "the winged feet of Mercury"; [ant: {wingless}]
   2: very fast; as if with wings; "on winged feet"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top