Search result for

widespread

(45 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widespread-, *widespread*, widesprea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
widespread[ADJ] แพร่หลาย, See also: แพร่ไปทั่ว, Syn. common, popular, prevalent, Ant. unpopular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
widespread(ไวดฺ'สเพรด) adj. กว้างขวาง,แพร่หลาย,กระจาย,กางออก,ขยายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
widespread(adj) แพร่หลาย,กาง,แผ่,แพร่,กระจาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Widespread rainฝนเป็นบริเวณกว้าง หรือฝนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Agriculture is still the world's most widespread occupation.เกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพ ที่แพร่หลายที่สุดในโลก Home (2009)
They then had to face widespread soil erosion.จากนั้นพวกเขาเผชิญหน้ากับ การกัดเซาะหน้าดินบริเวณกว้าง Home (2009)
There's no idea as to who is behind the broadcast of this show, but we could see widespread server crashes...มันจะเป็นการถ่ายทอดสด ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เว็บไซต์ เดี๋ยว เดฟอยู่ไหน Kick-Ass (2010)
how widespread is thisผู้เฝ้าความตายได้เคลื่อนไหว The Mandalore Plot (2010)
Widespread death watchผู้เฝ้าความตายได้แพร่กระจาย The Mandalore Plot (2010)
Mosaic's the subject of widespread national media attention, which is precisely the type of issue which qualifies for expedited processing under F.O.I.A.โมเสคคือประเด็นล่ะ การแพร่กระจายข้อมูล จะเรียกความสนใจ ของสื่อระดับประเทศ ซึ่งประเด็นนี้มีศักยภาพ เพียงพอให้สื่อมาขุดคุ้ย Blowback (2010)
This is the situation in Chile right now, widespread anti-American protests over the release of shocking video.นี่คือสถานการณ์สดในชิลี การประท้วงต่อต้านอเมริกาขยายเป็นวงกว้าง ต่อวิดีโออันน่าตกใจที่ถูกปล่อยออกมา Dark Matter (2010)
And how widespread is this feeling?ความรู้สึกนี้แพร่ไปไกลแค่ไหน? Your World to Take (2010)
Widespread celebration,การเฉลิมฉลองที่แพร่เป็นวงกว้างนี้ The San Lorenzo Job (2010)
As the American people ready themselves for the likelihood of an atomic attack, there are widespread reports of panic-buying, supermarkets cleared, as shelters unused since the Second World War are stocked for what may lie ahead.ชาวอเมริกันต่างเตรียมตัวรับมือ กับการที่อาจจะถูกระเบิดโจมตี เกิดความโกลาหลและการกักตุนสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ทว่างเปล่า ที่หลบภัยซึ่งหมดไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง X-Men: First Class (2011)
Kingdom of Han invasions were widespreadอาณาจักรฮั่นถูกรุกราน ความวุ่นวายแผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้าง The Lost Bladesman (2011)
There has been a widespread loss of confidence.ได้มีการสูญเสียอย่างกว้างขวางของความเชื่อมั่น Killing Them Softly (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widespreadDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
widespreadThe earthquake caused widespread damage.
widespreadThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
widespreadThe loss of childhood spontaneity has caused widespread concern, as well as calls for review of the nation's educational and social structures.
widespreadThere was widespread panic after the earthquake.
widespreadThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพัด[V] spread out, See also: widespread, Syn. แพร่, ขยาย, กระจาย
เอิกเกริก[ADJ] widespread, See also: far-flung, extensive, Syn. แพร่หลาย, Example: เมื่อทหารเสื่อมศรัทธารัฐบาลก็ควรจะเสนอแนะเป็นการภายใน ไม่จำเป็นจะต้องนำมาเปิดเผยให้เป็นข่าวเอิกเกริก, Thai definition: รู้กันทั่ว
กว้างไกล[ADJ] widespread, See also: wide, panorama-viewed, Syn. กว้าง, Example: ห้องโถงใหญ่ติดผนังกระจกใสเห็นทัศนียภาพภายนอกกว้างไกลทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: be scattered ; be widespread   FR: joncher ; parsemer ; s'éparpiller
กว้างไกล[adj.] (kwāngklai) EN: widespread ; wide ; panorama-viewed   FR: large
แพร่หลาย[v.] (phraēlāi) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent   
แพร่หลาย[adj.] (phraēlāi) EN: widespread   FR: répandu ; courant
สะพัด[v.] (saphat) EN: spread out ; widespread   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDESPREAD    W AY1 D S P R EH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
widespread    (j) (w ai1 d s p r e d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massensterben {n}widespread deaths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラビリンス・スパインフット;ラビリンススパインフット[, rabirinsu . supainfutto ; rabirinsusupainfutto] (n) labyrinth spinefoot (Siganus labyrinthodes, species of Western Central Pacific rabbitfish known from Indonesia and thought more widespread) [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
好評嘖々;好評嘖嘖[こうひょうさくさく, kouhyousakusaku] (adj-t,adv-to) enjoying great popularity; receiving widespread high praise; being a great success with the public [Add to Longdo]
広範(P);広汎;廣汎[こうはん, kouhan] (adj-na,adj-no) wide; extensive; comprehensive; far-reaching; widespread; (P) [Add to Longdo]
江戸の華[えどのはな, edonohana] (exp) (obs) widespread fires in Edo (often after earthquakes); flowers of Edo [Add to Longdo]
大流行[だいりゅうこう, dairyuukou] (n,vs) extremely popular; extremely common; widespread contagion [Add to Longdo]
汎発[はんぱつ, hanpatsu] (n,vs) pandemic; widespread [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普及[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive, #4,524 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widespread \Wide"spread`\, a.
   Spread to a great distance; widely extended; extending far
   and wide; as, widespread wings; a widespread movement.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 widespread
   adj 1: widely circulated or diffused; "a widespread doctrine";
       "widespread fear of nuclear war"
   2: distributed over a considerable extent; "far-flung trading
     operations"; "the West's far-flung mountain ranges";
     "widespread nuclear fallout" [syn: {far-flung}, {widespread}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top