Search result for

widen

(53 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widen-, *widen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
widen[VI] ขยายออก, See also: ขยายกว้าง, กว้าง, Syn. broaden, enlarge, stretch, Ant. contract, narrow
widen[VT] ทำให้กว้าง, See also: ทำให้ขยายออก, ทำให้ขยายกว้าง, Syn. broaden, enlarge, stretch, Ant. contract, narrow
widener[N] ผู้ขยายออก
wideness[N] การขยายออก, Syn. breadth, width
widen out[PHRV] ทำให้กว้างขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
widen(ไว'เดิน) vt.,vi. ทำให้กว้าง,ขยายกว้าง,ขยายออก, See also: widener n., Syn. broaden

English-Thai: Nontri Dictionary
widen(vi,vt) กว้างขึ้น,ขยายออก,เบิกกว้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wish I had someone. Okay, widen out.can expIain to me how you get the audio? Deja Vu (2006)
Did you try widening the parameters?ถ้าจะขยายก็ไปเปิดสมุดโทรศัพท์เอาได้เลย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Enough to know that your horizons must be... widened by an extraordinary young man.ก็เยอะพอจะรู้ว่า คุณได้ความรู้มากขึ้นแล้วกัน ได้จากหนุ่มสุดพิเศษซะด้วยล่ะ Becoming Jane (2007)
waiting for something actionable... we got 8 million lives that are precaurious at best so I say we widen this net to slightly suspicious and get some decent Intel before this nuke blows up Los Angeles.เรามี แปดล้านชีวิต ที่จะต้องถูกเตือนก่อน ตอนนี้ เรากำลัง ความหา กลุ่มผู้ต้องสงสัย และ จับตัว พวกนั้น ให้ถูกคน Next (2007)
If it's a mammal, it can leave the water, so we should widen the search.มันสามารถขึ้นจากน้ำก็ได้ เราควรขยายขอบเขตในการค้นหามัน Episode #2.4 (2008)
We should widen the search to the canalside.เราควรจะลองตรวจตามตลิ่งดูบ้าง Episode #2.4 (2008)
"turning and turning in the widening gyre...วนไปวนมา ในวงเวียนอันกว้างใหญ่ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Let's widen out camera three.เอาละ ขยายจอภาพให้กว้างขึ้น Bolt (2008)
All right, widen the grid.เอาล่ะ ขยายวงค้นหาออกไป Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
With all the different retrofits over the years, the fence line is widened.ด้วยทั้งหมดของการปรับปรุงใน \ n การมากกว่าปีคือขยายการตั้งค่า Prison Break: The Final Break (2009)
I widen port.ฉันตั้งให้ใหม่แล้ว Public Enemies (2009)
- Make sure that they're casting a widenough net.เราต้องทำให้แน่ใจว่าเราค้นหาในพื้นที่ที่กว้างพอ Bloodline (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widenHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
widenNo one can approach him in wideness of knowledge.
widenTelevision help us widen our knowledge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิก[V] widen, See also: ream, dilate, Syn. ทำให้กว้าง, เผย, Example: พลั่วเหล็กเบิกปากรูตะปูให้กว้าง
เปิดหูเปิดตา[V] broaden one's view, See also: widen one's horizon, have an eye-opening experience, open one's eyes, Syn. หาความรู้รอบตัว, หาประสบการณ์, Example: ฉันอยากจะไปต่างประเทศเพื่อเปิดหูเปิดตาบ้าง, Thai definition: ให้ได้ฟังและให้ได้เห็นมาก (มักใช้เกี่ยวกับการไปพักผ่อนหย่อนใจและหาความรู้ไปในตัว)
ถ่าง[V] widen, See also: spread, open wide, separate, dilate, Syn. แยกออก, Example: หมอถ่างม่านตาคนไข้เพื่อตรวจ, Thai definition: แยกปลายออกให้ห่างจากกัน
เบิกตา[V] widen, See also: open one's eyes wide (as when frightened), Syn. เปิดตา, Example: หล่อนเบิกตากว้างด้วยความกังขาในสิ่งที่ได้เห็น, Thai definition: เปิดดวงตาให้โตขึ้น
ความกว้างใหญ่[N] largeness, See also: wideness, extension, vastness, Syn. ความมโหฬาร, ความใหญ่โต, ความใหญ่โตมโหฬาร, Example: ความกว้างใหญ่ของผืนป่าทำให้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่อย่างมากมาย
ความกว้างขวาง[N] wideness, See also: expansion, enlargement, dilation, Syn. ความกว้าง, ความใหญ่โต, Ant. ความคับแคบ, ความแคบ, Example: สวนจตุจักรมีพื้นที่มีความกว้างขวางพอที่จะรองรับชาวตลาดนัดสนามหลวงเดิมมาอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; ream ; dilate   
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: widen ; open one's eyes wide   FR: ouvrir les yeux
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāngkhwāng) EN: wideness   
แผ่[v.] (phaē) EN: expand ; extend ; widen   FR: s'étendre ; s'agrandir
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold   FR: étendre
ถ่าง[v.] (thāng) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space   FR: écarter ; ouvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDEN    W AY1 D AH0 N
WIDENS    W AY1 D AH0 N Z
WIDENED    W AY1 D AH0 N D
WIDENER    W IH1 D IY0 N ER0
WIDENING    W AY1 D AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
widen    (v) (w ai1 d n)
widens    (v) (w ai1 d n z)
widened    (v) (w ai1 d n d)
widening    (v) (w ai1 d n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P) [Add to Longdo]
拡幅[かくふく, kakufuku] (n) (1) widening (of a road); (vs) (2) to widen (esp. a road) [Add to Longdo]
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P) [Add to Longdo]
取り広げる;取広げる[とりひろげる, torihirogeru] (v1,vt) to enlarge; to widen; to spread out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加宽[jiā kuān, ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄢ, / ] widen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widen \Wid"en\, v. i.
   To grow wide or wider; to enlarge; to spread; to extend.
   [1913 Webster]
 
      Arches widen, and long aisles extend.  --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widen \Wid"en\, v. t. [imp. & p. p. {Widened}; p. pr. & vb. n.
   {Widening}.]
   To make wide or wider; to extend in breadth; to increase the
   width of; as, to widen a field; to widen a breach; to widen a
   stocking.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 widen
   v 1: become broader or wider or more extensive; "The road
      widened" [ant: {contract}, {narrow}]
   2: make (clothes) larger; "Let out that dress--I gained a lot of
     weight" [syn: {let out}, {widen}] [ant: {take in}]
   3: make wider; "widen the road"
   4: extend in scope or range or area; "The law was extended to
     all citizens"; "widen the range of applications"; "broaden
     your horizon"; "Extend your backyard" [syn: {widen},
     {broaden}, {extend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top