Search result for

whoop

(66 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whoop-, *whoop*
English-Thai: Longdo Dictionary
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whoop[VI] ร้องด้วยความดีใจ, See also: โห่ร้องด้วยความตื่นเต้น, Syn. bellow, cry, shout
whoop[N] การร้องด้วยความดีใจ, See also: การกู่ร้องด้วยความดีใจ, การโห่ร้องด้วยความตื่นเต้น
whoop[INT] คำอุทานแสดงความตื่นเต้น, See also: การโห่ร้อง
whoops[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความอาย, Syn. oops
whoopee[INT] คำอุทานแสดงความสนุกสนาน, See also: คำอุทานแสดงความดีใจ
whoop it up[IDM] สนุกสนานเฮฮา
whoop it up[PHRV] สนุกสนานเต็มที่ (โดยเฉพาะด้วยเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์)(คำไม่เป็นทางการ)
whooping cough[N] โรคไอกรน, Syn. pertussis
whooping crane[N] นกกระสาสีขาวขนาดใหญ่, See also: แถบทวีปอเมริกาเหนือใกล้จะสูญพันธุ์ ชื่อละตินคือ Grus americana, Syn. whooper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whoop(ฮูพ) n. การร้อง,การกู่ร้อง,การร้องอย่างนกเค้าแมว,เสียงร้องดังกล่าว,เสียงไอกรน vi. vt. ร้องเสียงดังกล่าว interj. คำอุทานดึงดูดความสนใจหรือแสดงความตื่นเต้น หรือเป็นการให้กำลังใจ whooper n. not worth a whoop ไม่มีค่า, Syn. shout
whoopee(วูพ'พี) n. make whoopee สนุกสนาน interj. คำอุทานแสดงความสนุกสนาน
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
whooping coughn. ไอกรน, Syn. chincough,pertussis
war whoopn. การกู่ร้องเข้าโจมตี

English-Thai: Nontri Dictionary
whoop(n) เสียงร้องดัง,เสียงโห่,เสียงกู่
whoop(vi) ร้องดัง,โห่,กู่
WHOOPING whooping cough(n) ไอหอบ,ไอกรน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whooping cough; pertussisโรคไอกรน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[H whooping][H whooping] Imagine Me & You (2005)
She was Whoopi Goldberg's stand-in.เธอเป็นสแตนอินของวูปี้ โกลด์เบิร์ก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
[All whooping][โห่ร้องด้วยความตื่นเต้น] New York, I Love You (2008)
- Daddy says her name is Whoops.-พ่อบอกว่าน้องชื่ออุ๊บส์นี่ฮะ Marley & Me (2008)
We 'bout to get our asses whooped.ดูแล้ว เราคงต้องโดนยำหนักเลยว่ะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
HARVEY: Whoop his ass.วู้ย ก้นของเขา Fighting (2009)
(MAN WHOOPS)โห่ร้องตื่นเต้น Fighting (2009)
Yeah. Whoop-dee-doo.ใช่ วู๊ป ดี ดู The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Well, it wasn't so much words as a whoop.เอ่อ ก็ไม่ได้พูดมากเท่าไร In the Realm of the Basses (2009)
I mean, whoopee.ฉันหมายถึง,ครวญ. Pilot (2009)
And look, no knickers. Whoops.ดูนี่นะ ฉันไม่ได้สะ กกน.หรอก อุ๊ปส์... Cook (2009)
Oh, God, whoopsey!ชิบหายแล้วพวกเรา Cook (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whoopWhoops! There aren't many live coals left! Go make some kindling would you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอกรน[N] whooping cough, See also: pertussis, Syn. โรคไอกรน, Example: ไอกรนเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการไอได้รุนแรง และสามารถเกิดได้ตั้งแต่อายุภายใน 1 เดือน, Thai definition: โรคติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งพบในเด็กที่มีไข้ ไอมาก และมักมีเสียงเกิดจากการหายใจที่ลำบากตามหลังอาการไอ

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOOP    W UW1 P
WHOOP    HH W UW1 P
WHOOPI    HH W UW1 P IY0
WHOOPI    W UW1 P IY0
WHOOPS    W UW1 P S
WHOOPS    HH W UW1 P S
WHOOPEE    W UW1 P IY1
WHOOPED    HH W UW1 P T
WHOOPIE    W UW1 P IY0
WHOOPIE    HH W UW1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whoop    (v) (h uu1 p)
whoops    (v) (h uu1 p s)
whooped    (v) (h uu1 p t)
whoopee    (n) (w u1 p ii)
whoopees    (n) (w u1 p i z)
whooping    (v) (h uu1 p i ng)
whooping-cough    (n) - (h uu1 p i ng - k o f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
アメリカ白鶴[アメリカしろづる;アメリカシロヅル, amerika shiroduru ; amerikashiroduru] (n) (uk) whooping crane (Grus americana) [Add to Longdo]
三混[さんこん, sankon] (n) (abbr) (See 三種混合) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus [Add to Longdo]
三種混合[さんしゅこんごう, sanshukongou] (n) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus [Add to Longdo]
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla [Add to Longdo]
大白鳥[おおはくちょう;オオハクチョウ, oohakuchou ; oohakuchou] (n) (uk) whooper swan (Cygnus cygnus) [Add to Longdo]
百日咳;百日ぜき[ひゃくにちぜき, hyakunichizeki] (n) whooping cough; pertussis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼叫声[hū jiào shēng, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] whoop [Add to Longdo]
百日咳[bǎi rì ké, ㄅㄞˇ ㄖˋ ㄎㄜˊ, ] whooping cough; pertussis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoopoe \Hoop"oe\, Hoopoo \Hoop"oo\, n. [So called from its cry;
   cf. L. upupa, Gr. ?, D. hop, F. huppe; cf. also G.
   wiedenhopf, OHG. wituhopfo, lit., wood hopper.] (Zool.)
   A European bird of the genus {Upupa} ({Upupa epops}), having
   a beautiful crest, which it can erect or depress at pleasure,
   and a slender down-curving bill. Called also {hoop}, {whoop}.
   The name is also applied to several other species of the same
   genus and allied genera.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hoop \Hoop\, v. i. [OE. houpen; cf. F. houper to hoop, to shout;
   -- a hunting term, prob. fr. houp, an interj. used in
   calling. Cf. {Whoop}.]
   1. To utter a loud cry, or a sound imitative of the word, by
    way of call or pursuit; to shout. [Usually written
    {whoop}.]
    [1913 Webster]
 
   2. To whoop, as in whooping cough. See {Whoop}.
    [1913 Webster]
 
   {Hooping cough}. (Med.) See {Whooping cough}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whoop \Whoop\, n. [See Hoopoe.] (Zool.)
   The hoopoe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whoop \Whoop\, v. i. [imp. & p. p. {Whooped}; p. pr. & vb. n.
   {Whooping}.] [OE. houpen. See {Hoop}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. To utter a whoop, or loud cry, as eagerness, enthusiasm,
    or enjoyment; to cry out; to shout; to halloo; to utter a
    war whoop; to hoot, as an owl.
    [1913 Webster]
 
       Each whooping with a merry shout.   --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       When naught was heard but now and then the howl
       Of some vile cur, or whooping of the owl. --W.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To cough or breathe with a sonorous inspiration, as in
    whooping cough.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whoop \Whoop\, v. t.
   To insult with shouts; to chase with derision.
   [1913 Webster]
 
      And suffered me by the voice of slaves to be
      Whooped out of Rome.           --Shak.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whoop \Whoop\, n.
   1. A shout of pursuit or of war; a very of eagerness,
    enthusiasm, enjoyment, vengeance, terror, or the like; an
    halloo; a hoot, or cry, as of an owl.
    [1913 Webster]
 
       A fox, crossing the road, drew off a considerable
       detachment, who clapped spurs to their horses, and
       pursued him with whoops and halloos. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The whoop of the crane.        --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. A loud, shrill, prolonged sound or sonorous inspiration,
    as in whooping cough.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whoop
   n 1: a loud hooting cry of exultation or excitement
   v 1: shout, as if with joy or enthusiasm; "The children whooped
      when they were led to the picnic table"
   2: cough spasmodically; "The patient with emphysema is hacking
     all day" [syn: {hack}, {whoop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top