Search result for

whisker

(46 entries)
(0.0516 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whisker-, *whisker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whisker[N] หนวดของสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whisker(วิส'เคอะ) n. หนวดเครา,หนวด,หนวดแมวหนวดเสือ,ไม้ขนไก่,ผู้ปัด,ผู้กวาด,ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว,คาง,แก้ม,ผู้อาวุโสรัฐบาลสหรัฐอเมริกา, See also: whiskery adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
whisker(n) เครา,หนวดแมวหรือหนู,ผู้ปัดกวาด,ไม้ขนไก่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Will our whiskers shrink?หนวดของเราจะหดตัว? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I wonder why women never grow whiskers.ฉันสงสัยว่า ฉันมีเคราตั้งแต่เมื่อไหร่ The Great Dictator (1940)
Great whiskers, it's a cat!หนวดใหญ่นี่นา นั่นมันแมว ! An American Tail (1986)
Totoro gave us a lovely present wrapped in bamboo leaves and tied with dragon whiskers...โต๊ะโตโระให้ของขวัญน่ารักกับเรา... ...ห่อมาในใบใม้ไผ่ My Neighbor Totoro (1988)
[SINGING] Raindrops on roses And whiskers on kittensฝนตกมาใส่กุหลาบ แล้วก็หยดมาใส่ลูกแมว The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Whiskers, will you get outta here!วิสเกอร์, นายมาทำอะไรตรงนี้ Toy Story (1995)
Pack of whiskers?ฝูงหนวด ? Ice Age (2002)
His eyes were narrow, and there were a few whiskers on his chinตาชิดกัน และมีเคราหรอมแหรม Windstruck (2004)
It was close. A whisker away from disaster.โชคยังดี ที่หัวเหล็กไม่โดนจุดอันตราย The Page Turner (2006)
It's so cute, it's got the little paws, the whiskers...whoaมันน่ารักจริง ๆ มีอุ้งมือน้อย ๆ ขนปุย ๆ ว๊าว Surf's Up (2007)
You're so cute with your little whiskers.โอ้ แกนี่น่ารักชะมัด ดูตาแกสิ. Bolt (2008)
"'silver whiskers, oh, so tickly."'หนวดสีเงินที่ช่างน่าจั๊กจี้ Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whiskerThe cow missed being hit by a gnat's whisker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนวด[N] whisker, Example: แมวที่หากินกลางคืนจะใช้หนวดช่วยในการคลำทาง, Thai definition: ขนหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด
เครา[N] beard, See also: whiskers, Syn. หนวดเครา, Example: เขาเม้มปากจนเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน, Thai definition: ขนที่ขึ้นตามแก้มหรือขากรรไตร
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[n. exp.] (nok aen fā khrao khāo) EN: Whiskered Treeswift   FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp khrao khāo) EN: Whiskered Tern   FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
นกปรอดหัวโขน[n. exp.] (nok parøt hūa khōn) EN: Red-whiskered Bulbul   FR: Bulbul orphée [m] ; Condé [m]
นกโพระดกเคราเหลือง [n. exp.] (nok phōradok khrao leūang) EN: Gold-whiskered Barbet   FR: Barbu à joues jaunes [m] ; Barbu à moustaches jaunes [m]
นกภูหงอนวงตาขาว[n. exp.] (nok phū ngøn wong tā khāo) EN: Whiskered Yuhina   FR: Yuhina à cou roux [f] ; Yuhina à collier jaune [f] ; Yuhina à nuque jaune [f]
หนวดแมว[n. exp.] (nūat maēo) EN: cat's whiskers   
พยับเมฆ [n.] (phayapmēk) EN: Cat's Whiskers ; Java tea ; Kidney tea plant   
หญ้าหนวดแมว[n. exp.] (yā nūat maēo) EN: Java Tea ; Kidney tea ; Cat’ s Whiskers   

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISKER    W IH1 S K ER0
WHISKER    HH W IH1 S K ER0
WHISKERS    W IH1 S K ER0 Z
WHISKERS    HH W IH1 S K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whisker    (n) (w i1 s k @ r)
whiskers    (n) (w i1 s k @ z)
whiskered    (j) (w i1 s k @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイスカー;ウィスカー;ホウィスカ[, uisuka-; uisuka-; houisuka] (n) whisker [Add to Longdo]
金頭;方頭魚;火魚[かながじら;カナガシラ, kanagajira ; kanagashira] (n) (uk) red-whiskered bulbul (Lepidotrigla microptera) [Add to Longdo]
紅羅雲[こうらうん;コウラウン, kouraun ; kouraun] (n) (uk) red-whiskered bulbul (Pycnonotus jocosus) [Add to Longdo]
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P) [Add to Longdo]
洞毛[どうもう, doumou] (n) vibrissae (e.g. cat whiskers) [Add to Longdo]
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P) [Add to Longdo]
風蝶草[ふうちょうそう, fuuchousou] (n) cat's whiskers (Cleome gynandra) [Add to Longdo]
頬髭;頬髯[ほおひげ, hoohige] (n) whiskers; sideburns; sideboards [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
须毛[xū máo, ㄒㄩ ㄇㄠˊ, / ] whiskers; mustache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisker \Whisk"er\, n.
   [1913 Webster]
   1. One who, or that which, whisks, or moves with a quick,
    sweeping motion.
    [1913 Webster]
 
   2. Formerly, the hair of the upper lip; a mustache; --
    usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Hoary whiskers and a forky beard.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. That part of the beard which grows upon the sides of
    the face, or upon the chin, or upon both; as, side
    whiskers; chin whiskers.
    [1913 Webster]
 
   4. A hair of the beard.
    [1913 Webster]
 
   5. One of the long, projecting hairs growing at the sides of
    the mouth of a cat, or other animal.
    [1913 Webster]
 
   6. pl. (Naut.) Iron rods extending on either side of the
    bowsprit, to spread, or guy out, the stays, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whisker
   n 1: a very small distance or space; "they escaped by a
      hair's-breadth"; "they lost the election by a whisker"
      [syn: {hair's-breadth}, {hairsbreadth}, {hair}, {whisker}]
   2: a long stiff hair growing from the snout or brow of most
     mammals as e.g. a cat [syn: {whisker}, {vibrissa}, {sensory
     hair}]
   v 1: furnish with whiskers; "a whiskered jersey" [syn:
      {bewhisker}, {whisker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top