Search result for

whirl

(98 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whirl-, *whirl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whirl[VT] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน
whirl[VI] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน, Syn. reel, spin, swirl
whirl[N] การหมุนเวียน, See also: การวน, การหมุนกลับอย่างฉับพลัน, การหมุนรอบ
whirly[SL] รู้สึกตัวเองหมุนๆ เมื่อเมามากๆ
whirlaway[N] การหมุนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: การหมุนเวียน, การวกวน, การปั่น
whirlaway[ADJ] เกี่ยวกับการหมุนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: เกี่ยวกับการหมุนเวียน, การวกวน, การปั่น
whirlbird[SL] เฮลิคอปเตอร์
whirligig[N] ม้าหมุน, See also: ม้าไม้นั่งเล่นที่หมุนไปรอบๆ, Syn. carousel, merry-go-round
whirlpool[N] น้ำวน, Syn. eddy, vortex
whirlwind[N] ลมหมุน, See also: ลมกรด, ลมบ้าหมู, Syn. gale, twister, windstorm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whirl(เวิร์ล) vi. vt.,n. (ทำให้,การ) หมุนเวียน,หมุนรอบ,ปั่น,วน,เวียน,วง,หมุนกลับอย่างฉับพลัน,เผชิญหน้าอย่างรวดเร็ว,รู้สึกวิงเวียนศีรษะ,สิ่งที่หมุนเวียนอย่างรวดเร็ว,น้ำวน,ความโกลาหล,การสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง, See also: whirler n. whirlingly adv.
whirlpool(เวิร์ล'พูล) n. น้ำวน (ชตากรรม)
whirlwind(เวิร์ล'วินดฺ) n. ลมวน,ลมบ้าหมู,ลมเพชรหึง,กระแสน้ำวน,ลมกรด,สิ่งหมุนวนที่มีอำนาจทำลายล้าง,reap the whirl wind รับโทษสำหรับความผิดที่ตนได้กระทำ, Syn. cyclone,tornado,typhoon,whirl
whirly(เวิร์ล'ลี) adj.,n. (เกี่ยวกับ) การหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
whirl(n) การหมุน,วง,การหมุนเวียน,การปั่น,น้ำวน,ความโกลาหล
whirl(vi) วน,หมุน,แกว่งไกว,โบก,กระพือ,ปั่น
whirligig(n) ลูกข่าง,ม้าหมุน,การหมุนเวียน
whirlpool(n) น้ำวน
whirlwind(n) ลมบ้าหมู,ลมกรด,ลมวน,พายุหมุน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whirlwindลมบ้าหมู ลมหมุน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Here, as soon as possible. A whirlwind romance.- ที่นี่ครับ เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ Rebecca (1940)
Compared with my life, Eleanor Rigby's was a gay, mad whirl.เอเลโน ริกบี คือเกย์วนบ้า Yellow Submarine (1968)
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
A whirlwind of looting a firestorm of fear.การฉกชิงปล้นฆ่าเกิดขึ้นทุกที่.. ...พายุเพลิงแห่งความกลัว The Road Warrior (1981)
Let's get in that whirlybird, find us an island someplace, get juiced up... and spend what time we got left soaking' up some sunshine.ให้เรากลับไปขึ้นเครื่อง เพื่อบินหาเกาะซักแห่งไกลจากนี่ แล้วลงไปนอนอาบแดด เติมพลัง Day of the Dead (1985)
My job is to fly the whirlybird. I've been doin' that job just fine.งานผมคือทำให้เครื่องบินได้ และผมก็ทำแล้ว Day of the Dead (1985)
Whirlybird can't hold us all.เครื่องขนเราไปไม่หมดหรอก Day of the Dead (1985)
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา Pi (1998)
Let the whirlpool begin.เริ่มทำน้ำวนได้ Mulan 2: The Final War (2004)
Whirl! Bam!หมุน เปรี้ยง Art of Fighting (2006)
I GUESS I COULD GIVE CANDY A WHIRL.ชั้นว่าชั้นเป็นแคนดี้ให้คุณก็ได้ If There's Anything I Can't Stand (2007)
It's a whirlpool!น้ำวน ! Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whirlIt has a big whirlpool and a strong current.
whirlLeaves were whirling in the air.
whirlThe children whirled about the garden.
whirlThe dancer whirled around the hall.
whirlThe leaves whirled in the yard.
whirlThe water whirled around the rocks.
whirlThe whirl of life in a city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลมบ้าหมู[N] whirlwind, See also: eddy, circular blowing wind, Syn. ลมหมุน, ลมเหียน, ลมหวน, Thai definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ
วังวน[N] whirlpool, Example: แม่น้ำบางตอนเป็นวังวนดูน่ากลัวมาก, Thai definition: ห้วงน้ำที่หมุนวน
บ้าหมู[N] whirlwind, Syn. ลมบ้าหมู, Example: ฉันมองเห็นลมบ้าหมูที่สนามฟุตบอลประมาณ 15 วินาทีเห็นจะได้, Thai definition: ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ
การวน[N] whirl, See also: twirl, circle, hovering, spin, rotation, Syn. การวนรอบ, การหมุน, การเวียน, Example: การวนของน้ำเกิดจากกระแสน้ำที่ไหลมารวมกัน, Thai definition: การไปโดยรอบเข้าหาศูนย์กลาง เช่น การวนเป็นก้นหอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้าหมู[n.] (bāmū) EN: whirlwind   
หัวหมุน[v.] (hūamun) EN: be in a whirl ; be busy ; spin ; be bustling about ; be confused   
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
การหมุน[n.] (kān mun) EN: whirl ; turning ; rotation   FR: rotation [f]
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind   FR: bobiner ; enrouler
ลมบ้าหมู[n.] (lombāmū) EN: whirlwind ; eddy ; circular blowing wind   FR: vent tournant [m]
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
น้ำวน[n.] (nāmwon) EN: whirlpool ; eddy ; vortex   FR: tourbillon [m]
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over   FR: tourner ; filer

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIRL    W ER1 L
WHIRL    HH W ER1 L
WHIRLEY    HH W ER1 L IY0
WHIRLEY    W ER1 L IY0
WHIRLED    HH W ER1 L D
WHIRLED    W ER1 L D
WHIRLING    W ER1 L IH0 NG
WHIRLING    HH W ER1 L IH0 NG
WHIRLPOOL    W ER1 L P UW2 L
WHIRLPOOL    HH W ER1 L P UW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whirl    (v) (w @@1 l)
whirls    (v) (w @@1 l z)
whirled    (v) (w @@1 l d)
whirling    (v) (w @@1 l i ng)
whirligig    (n) (w @@1 l i g i g)
whirlpool    (n) (w @@1 l p uu l)
whirlwind    (n) (w @@1 l w i n d)
whirligigs    (n) (w @@1 l i g i g z)
whirlpools    (n) (w @@1 l p uu l z)
whirlwinds    (n) (w @@1 l w i n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Whirlpool {m} (Unterwassermassagebecken)whirlpool; Jacuzzi [tm] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
[うず, uzu] (n) whirlpool; swirl; eddy; vortex; maelstrom; (P) [Add to Longdo]
渦巻き(P);渦巻[うずまき, uzumaki] (n) whirlpool; eddy; coil; (P) [Add to Longdo]
渦巻き模様[うずまきもよう, uzumakimoyou] (n) whirling or spiral pattern [Add to Longdo]
渦巻く;うず巻く[うずまく, uzumaku] (v5k,vi) to whirl; to eddy; to swirl; to curl (smoke) [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P) [Add to Longdo]
渦潮[うずしお, uzushio] (n) whirling tides [Add to Longdo]
渦紋[かもん, kamon] (n) whirlpool design [Add to Longdo]
怪雨[かいう, kaiu] (n) rainfall of a strange, dark color (colour); whirlwinds accompanied by rain which also drops strange objects such as fish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lūn, ㄌㄨㄣ, / ] whirl (one's arm) [Add to Longdo]
旋舞[xuán wǔ, ㄒㄩㄢˊ ˇ, ] whirling dance [Add to Longdo]
旋风[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, / ] whirlwind; tornado [Add to Longdo]
旋风脚[xuàn fēng jiǎo, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄠˇ, / ] whirlwind kick (martial arts) [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, ] whirlwind [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind [Add to Longdo]
飘风[piāo fēng, ㄆㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind; stormy wind [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] whirlwind [Add to Longdo]
飙车[biāo chē, ㄅㄧㄠ ㄔㄜ, / ] whirlwind drive [Add to Longdo]
飙风[biāo fēng, ㄅㄧㄠ ㄈㄥ, / ] whirlwind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whirl \Whirl\, v. t. [imp. & p. p. {Whirled}; p. pr. & vb. n.
   {Whirling}.] [OE. whirlen, probably from the Scand.; cf.
   Icel. & Sw. hvirfla, Dan. hvirvle; akin to D. wervelen, G.
   wirbeln, freq. of the verb seen in Icel. hverfa to turn.
   [root]16. See {Wharf}, and cf. {Warble}, {Whorl}.]
   [1913 Webster]
   1. To turn round rapidly; to cause to rotate with velocity;
    to make to revolve.
    [1913 Webster]
 
       He whirls his sword around without delay. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove or carry quickly with, or as with, a revolving
    motion; to snatch; to harry. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       See, see the chariot, and those rushing wheels,
       That whirled the prophet up at Chebar flood.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The passionate heart of the poet is whirl'd into
       folly.                --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whirl \Whirl\, v. i.
   [1913 Webster]
   1. To be turned round rapidly; to move round with velocity;
    to revolve or rotate with great speed; to gyrate. "The
    whirling year vainly my dizzy eyes pursue." --J. H.
    Newman.
    [1913 Webster]
 
       The wooden engine flies and whirls about. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To move hastily or swiftly.
    [1913 Webster]
 
       But whirled away to shun his hateful sight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whirl \Whirl\, n. [Cf. Dan. hvirvel, Sw. hvirfvel, Icel.
   hvirfill the crown of the head, G. wirbel whirl, crown of the
   head, D. wervel. See {Whirl}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. A turning with rapidity or velocity; rapid rotation or
    circumvolution; quick gyration; rapid or confusing motion;
    as, the whirl of a top; the whirl of a wheel. "In no
    breathless whirl." --J. H. Newman.
    [1913 Webster]
 
       The rapid . . . whirl of things here below interrupt
       not the inviolable rest and calmness of the noble
       beings above.             --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that moves with a whirling motion.
    [1913 Webster]
 
       He saw Falmouth under gray, iron skies, and whirls
       of March dust.            --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   3. A revolving hook used in twisting, as the hooked spindle
    of a rope machine, to which the threads to be twisted are
    attached.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot. & Zool.) A whorl. See {Whorl}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whirl
   n 1: confused movement; "he was caught up in a whirl of work";
      "a commotion of people fought for the exits" [syn: {whirl},
      {commotion}]
   2: the shape of something rotating rapidly [syn: {whirl},
     {swirl}, {vortex}, {convolution}]
   3: a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it
     a whirl" [syn: {crack}, {fling}, {go}, {pass}, {whirl},
     {offer}]
   4: the act of rotating rapidly; "he gave the crank a spin"; "it
     broke off after much twisting" [syn: {spin}, {twirl},
     {twist}, {twisting}, {whirl}]
   v 1: turn in a twisting or spinning motion; "The leaves swirled
      in the autumn wind" [syn: {twirl}, {swirl}, {twiddle},
      {whirl}]
   2: cause to spin; "spin a coin" [syn: {whirl}, {birl}, {spin},
     {twirl}]
   3: flow in a circular current, of liquids [syn: {eddy}, {purl},
     {whirlpool}, {swirl}, {whirl}]
   4: revolve quickly and repeatedly around one's own axis; "The
     dervishes whirl around and around without getting dizzy"
     [syn: {spin}, {spin around}, {whirl}, {reel}, {gyrate}]
   5: fly around; "The clothes tumbled in the dryer"; "rising smoke
     whirled in the air" [syn: {whirl}, {tumble}, {whirl around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top