Search result for

wenigsten

(57 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wenigsten-, *wenigsten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wenigsten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wenigsten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-He didn't believe a word of it.Er hat mir kein Wort geglaubt. - Na ja, du hast es wenigstens versucht. Time After Time (1979)
At least you guys don't need no haircuts.Wenigstens muss euch keiner die Haare schneiden. The Wanderers (1979)
At least thats something you can do.Wenigstens unterschreiben kannst du noch. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Well but wait a minute.- Okay, aber hör wenigstens noch kurz zu. Don't Go in the House (1979)
That way I won't bother anybody.Dann stör ich wenigstens niemanden. The Kinfolk (1979)
At least they're good-humored.Wenigstens sind sie gut drauf. Terror Express (1980)
At least we have Troy and Dillon in position.Wenigsten sind Troy und Dillon in Position. Space Croppers (1980)
At least I know you can't get into trouble on this one.Wenigstens weiß ich, dass Sie da keine Probleme bekommen. Spaceball (1980)
If she won't respond to automatic override, she should revert to manual:Wenn es auf Automatik nicht reagiert, dann sollte es wenigstens auf manuell reagieren. Spaceball (1980)
We know the general vicinity where it's headed.Wir wissen wenigstens wo es etwa landet. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
However, you're not giving us very much to go on.Aber Sie können wenigstens sagen um was es geht. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
At least I'm not dead yet.Wenigstens bin ich nicht tot. Noch nicht. The Return of Starbuck (1980)
At least I was still alive:Wenigstens war ich am Leben. The Return of Starbuck (1980)
I may not find your incessant talk fascinating, but at least I don't walk off:Ich finde dein ununterbrochenes Gerede auch nicht faszinierend aber wenigstens gehe ich nicht weg. The Return of Starbuck (1980)
Well, at least I was honest about my appetites and bad habits.Ich war wenigstens ehrlich was meine schlechten Angewohnheiten und Laster betrifft. The Return of Starbuck (1980)
But at least we will have another pair of strong hands to help turn the generator:Aber wenigstens werden wir ein weiteres paar starker Hände haben, die helfen den Generator zu kurbeln. The Return of Starbuck (1980)
Well, at least they act like good scouts.Wenigstens benehmen sie sich wie gute Pfadfinder. The Super Scouts: Part 2 (1980)
At least we're making some headway.Wenigstens kommen wir voran. The Last Straw (1980)
He wasn't much, but at least he was someone to help around out here.Es war nicht viel, aber wenigstens hat er hier etwas geholfen. The Outrage: Part 1 (1980)
At least the war is over for John-Boy.Wenigstens ist der Krieg für John-Boy vorbei. The Premonition (1980)
At least we can count on Ben and Jim-Bob and Jason to come home.Wenigstens können wir darauf zählen, dass Ben, Jim-Bob und Jason kommen. The Premonition (1980)
Well, at least you can let me set the table.Aber den Tisch kannst du mich doch wenigstens decken lassen. The Premonition (1980)
The one who you don't think could have possibly done it always has.Der, den man am wenigsten verdächtigt, ist der Schuldige. The Prodigals (1980)
You could've given us some kind of a warning, son.Du hättest uns wenigstens vorwarnen können. The Prodigals (1980)
When I get tired enough I'll be able to sleep.Wenn ich müde genug bin, kann ich wenigstens schlafen. The Unthinkable (1980)
As we're not going to Paris, let's at least go out fora quiet little dinnertonight.- Ach Schatz, wenn wir schon nicht nach Paris fliegen, dann gehen wir heute Abend wenigstens etwas Schönes essen. In der Trattoria an der Ecke. Big Brother (1980)
At least there are no problems about that.Wenigstens gibt es damit keine Probleme, Bernard. The Economy Drive (1980)
It'll be like the Black Hole of Calcutta.Das überleben die Wenigsten von uns. The Official Visit (1980)
Just have a look firstSeht es wenigstens erstmal an. Two Champions of Death (1980)
I will lay a wager that, in wigs and ribbons alone, there are certainly twenty pistoles spent and twenty pistoles brings in at least eighteen livres six sous eight deniers per annum at only eight per cent interest.In der Perücke und den Bändern stecken wenigstens 20 Pistolen, und 20 Pistolen bringen jährlich 18 Livres, 8 Sous und 8 Deniers, wen n man sie zum 12. Pfennig ausleiht, The Miser (1980)
The whole of the above-mentioned articles are really worth more than 4500 francs and are reduced to the value of a thousand crowns through the considerateness of the lender."Alles hier Benannte, "unter Brüdern allerwenigstens auf 4500 Livres geschätzt, "ist aus Billigkeit des Verleihers zu 1000 Talern angenommen." The Miser (1980)
And finally you have your own orchestra. In Warsaw you'd have to start again from the beginning.In unserer Stadt hast du wenigstens ein Orchester, in Warschau hättest du dich erst durchsetzen müssen. The Conductor (1980)
Can't you stay awake for at least five minutes?Können Sie wenigstens fünf Minuten einmal nicht schlafen? Oblomov (1980)
To be honest, I've never been so scared, but at least I have a husband.Also, um ehrlich zu sein, ich hatte noch nie solche Angst, aber wenigstens habe ich einen Mann. Airplane! (1980)
You're not allowed to ablate human beings and you can't stick electrodes in their skulls so I have to use some kind of trance-inducing technique and the isolation tank seemed the least risky. Listen...Man darf keine Menschen amputieren und ihnen Elektroden ins Hirn stecken, also brauchte ich eine Trance-einleitende Technik, und der Isolationstank war am wenigsten riskant. Altered States (1980)
Mister, I got hoods beating the shit out of me. If I'm beat up for money and drugs, I want the money and drugs on me.Wenn mich Gangster wegen Drogen und Geld verprügeln, will ich das wenigstens haben. Atlantic City (1980)
Life punishes you when you least expect it. When you get your orgasm, your nose is so deep in shit... that you almost suffocate.Das Leben beutelt dich, wenn du es am wenigsten erwartest, zur Strafe kriegst du deinen Orgasmus mit der Nase so tief in der Scheiße, dass du fast erstickst. From the Life of the Marionettes (1980)
You can stop him He will listen to youAuf dich hört er wenigstens. Battle Creek Brawl (1980)
At least David has the ambition- Wenigstens ist David ehrgeizig. Battle Creek Brawl (1980)
So now at least, we could all go to Sicily and get killed together.Jetzt konnten wir wenigstens zusammen in Sizilien sterben. The Big Red One (1980)
You should at least wear a tie.Binde dir wenigstens eine Krawatte um. The Taming of the Scoundrel (1980)
Why don't you relax sometimes?Kannst du dich denn nicht wenigstens einmal entspannen? The Taming of the Scoundrel (1980)
At least the rates are reasonable.Die Preise sind wenigstens gut. Bronco Billy (1980)
All we're saying is, give us some warning, Mr. Brubaker.Schön. Aber warnen Sie uns wenigstens vor, Mr. Brubaker. Brubaker (1980)
The point is these men have to at least... feel like they're taking responsibility.Der Punkt ist, diese Männer müssen wenigstens... denken, sie haben Verantwortung. Sie verändern den Ort, nicht ich. Brubaker (1980)
But have at least some respect for yourself.Aber hab wenigstens ein bisschen Selbstachtung. La Cage aux Folles II (1980)
At least it's steady work, man.Ja. Da wirst du wenigstens nie arbeitslos, Mann. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
Well, at least we've still got welfare.Wenigstens bekommen wir Kohle vom Sozialamt. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
It wouldn't hurt to try, at least once, before everything turns to shit!Manchmal muss man reden. Wenigstens einmal! Damit nicht alles kaputt geht. City of Women (1980)
Course if you had, at least you'd have been working somewhere.Allerdings hättest du dann wenigstens wo gearbeitet. Coal Miner's Daughter (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gering; wenig {adv} | geringer; weniger; kleiner | am geringsten; am wenigsten; am kleinstenlittle {less; least} | less | least [Add to Longdo]
wenigstens; immerhin {adv}at least [Add to Longdo]
wenigstensleastwise [Add to Longdo]
wenig {adj} | weniger | am wenigstenfew | fewer | fewest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wenigsten [veːniçstən]
     fewest
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top