หรือคุณหมายถึง wellneß?
Search result for

wellness

(17 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wellness-, *wellness*, wellnes
English-Thai: Longdo Dictionary
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On paper, it's a wellness center.ในกระดาษ มันคือแผนดูแลสุขภาพ Womb (2010)
The health and wellness teacher's out with a mad case of the herp.มาสอนแทนวิชาสุขศึกษาน่ะค่ะ Sexy (2011)
Let's go. Health and wellness Jazzercise class!เร็วเข้าสุขภาพที่แข็งแรง ในแจ๊สเซอร์ไซคลาส Sexy (2011)
It's a wellness center for women, coming to a storefront near you.มันเป็นศูนย์สุขภาพ สำหรับผู้หญิง ร้านเรากำลังมา ใกล้ๆคุณ Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
All wellness-type needs.ความต้องการทุกประเภท Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
For happiness consultants, a wellness center for women.สำหรับที่ปรึกษาด้านความสุข ศูนย์ความต้องการสำหรับผู้หญิง Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
I'd like to announce that the wellness center--แค่อยากจะประกาศว่า มันคือ ศูนย์ความต้องการ Don't Give Up on Detroit or Hung Like a Horse (2011)
Wasn't that covered in wellness class?ที่สถาบันสุขภาพเขาไม่ได้สอนไม่เหรอ? Blind Dates (2011)
oh, so what, i'm supposed to put off my quest for wellness until we're no longer socially in demand?โอ้ เพราะงั้นฉันเลยต้อง เลื่อนการทำดีต่อสุขภาพสินะ จนกว่าเราจะไม่ต้องไปออกงานสังคมใช่ไหม? Phil on Wire (2011)
The only common vector between You Kuchan and Alex Grinkov is the Garden of Peace and Wellness.ความเกี่ยวข้องข้อเดียวระหว่าง ยู คูซานกับอเล็กซ์ คลินคอฟ ก็คือสวนแห่งความสงบและมีสุขภาพที่ดี Cyber Threat (2011)
Or the Garden of Peace and Wellness is a front of some sort.หรือสวนแห่งความสงบและมีสุขภาพที่ดี ก็เป็นแค่ฉากบังหน้า Cyber Threat (2011)
Of The Better Way Clinic For Health and Wellness.ที่คลินิกสุขภาพจิตทางที่ดีกว่า Fae-de to Black (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
WELLNESS    W EH1 L N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルネス;ウエルネス[, uerunesu ; uerunesu] (n) wellness [Add to Longdo]
ケアウエル[, keaueru] (n) (abbr) wellness care [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wellness
   n 1: a healthy state of wellbeing free from disease; "physicians
      should be held responsible for the health of their
      patients" [syn: {health}, {wellness}] [ant: {illness},
      {malady}, {sickness}, {unwellness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top