Search result for

well-informed

(30 entries)
(1.0989 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well-informed-, *well-informed*, well-inform, well-informe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well-informed[ADJ] ซึ่งมีความรู้กว้างขวาง, See also: (ไม่ใส่เครื่องหมาย - เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา), Syn. knowledgeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His stepmom owns a cable TV station so he's well-informedอา ยุน เฮ จิ Little Black Dress (2011)
Key to a civilized society is a well-informed public.กุญเเจสู่ความเป็นสังคมที่รุ่งเรืองทันสมัยนั้น คือการหยิบยื่นความรอบรู้ที่ดีเเก่พวกเขา Manhunt (2013)
And then a few years later, the most well-informed person I knew told me that this girl without wealth, lands, or armies had somehow acquired all three in a very short span of time, along with three dragons.และแล้ว ไม่กี่ปีต่อมา คนรอบรู้ข่าวสารมากที่สุดที่ข้ารู้จัก ก็บอกข้าว่าเด็กสาวผู้นี้ ซึ่งไม่มีทั้งเงิน แดน หรือกองทัพ Hardhome (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
ผู้รู้[N] knowledgeable people, See also: well-informed person, Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, Example: ผู้รู้ทางภาษาศึกษาค้นคว้างานไว้เป็นหลักฐานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีประสบการณ์มาก
ผู้สันทัดกรณี[N] well-informed person, See also: person in the know, Example: มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และเป็นผู้สันทัดกรณี เพื่อตรวจสอบกระบวนการเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างรอบคอบ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดี
ผู้สันทัดกรณี[N] well-informed person, See also: person in the know, Example: มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และเป็นผู้สันทัดกรณี เพื่อตรวจสอบกระบวนการเรื่องนี้ทั้งหมดอย่างรอบคอบ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูตาสว่าง[v.] (hūtāsawāng) EN: be well-informed   
ผู้รู้ [n. exp.] (phūrū) EN: knowledgeable people ; well-informed person ; knower ; wise man ; scholar ; expert   
ผู้สันทัดกรณี[n. exp.] (phū santhatkaranī) EN: well-informed person ; person in the know ; authority ; specialist   FR: personne bien informée [f]
รอบรู้ [v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient   FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
รอบรู้ [adj.] (røprū) EN: omniscient ; well-read ; well-informed   FR: cultivé ; érudit ; instruit ; docte (litt.) ; versé (litt.) ; calé (fam.) ;
สันทัดกรณี[adj.] (santhatkaranī) EN: skillful ; well-informed   
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well-informed    (j) - (w e2 l - i n f oo1 m d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gutinformiert {adj} | aus gutunterrichteten Kreisenwell-informed | from well-informed quarters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
益者三友[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
識者[しきしゃ, shikisha] (n) well-informed person; thinking person; intelligent person; (P) [Add to Longdo]
熟知[じゅくち, jukuchi] (n,vs) being familiar with; having a thorough knowledge of; being well-informed about; (P) [Add to Longdo]
消息通[しょうそくつう, shousokutsuu] (n) well-informed person; insider [Add to Longdo]
情報通[じょうほうつう, jouhoutsuu] (n) well-informed person [Add to Longdo]
通じる[つうじる, tsuujiru] (v1,vi) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed; (P) [Add to Longdo]
通ずる[つうずる, tsuuzuru] (vz) (See 通じる) to run to; to lead to; to communicate; to understand; to be well-informed [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) [Add to Longdo]
通人[つうじん, tsuujin] (n) man of the world; man about town; dilettante; well-informed person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well-informed \Well`-in*formed"\, a.
   Correctly informed; provided with information; well furnished
   with authentic knowledge; intelligent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 well-informed
   adj 1: possessing sound knowledge; "well-informed readers" [syn:
       {intelligent}, {well-informed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top