Search result for

welfare

(78 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welfare-, *welfare*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Welfare[N] หน่วยงานสังคมสงเคราะห์, Syn. Welfare
welfare[N] ความสุข, See also: ความสะดวกสบาย, ความมีสุขภาพดี, สวัสดิภาพ, Syn. prosperity, well-being, Ant. destitution
welfare[N] สังคมสงเคราะห์, See also: ประชาสงเคราะห์
welfare work[N] งานสังคมสงเคราะห์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน, See also: กิจการสวัสดิการ
welfare state[N] ระบบสวัสดิการที่รัฐบาลให้แก่ประชาชนทางด้านต่างๆ, See also: เช่น การศึกษา สุขภาพ การเคหะ และอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
welfare(แวล'แฟร์) n. สวัสดิการ,สวัสดิภาพ,ความสุข,ความสบาย,งานสวัสดิการ, See also: Welfare หน่วยงานสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ, -Phr. (on welfare เป็นผู้รับสวัสดิการ), Syn. weal,well being
welfare workn. กิจการสวัสดิการ,งานสงเคราะห์, See also: welfare worker
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
welfare(n) สวัสดิภาพ,สวัสดิการ,ความสุขสบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
welfareสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfareสวัสดิการ, สวัสดิภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welfare lawกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welfare stateรัฐสวัสดิการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare, publicสวัสดิภาพของประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare, publicสวัสดิภาพประชาชน, สวัสดิการประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
welfare, socialสวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
welfare, socialสวัสดิการสังคม, สวัสดิภาพสังคม, การสังคมสงเคราะห์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Welfare economicsเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ [TU Subject Heading]
Welfare State รัฐสวัสดิการ
รัฐหรือประเทศหนึ่งซึ่งจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะบริการ ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุนคนในประเทศ โดยการใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดหาด้วยการเก็บภาษี ในอัตราที่สูงสำหรับผู้มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในบริการเหล่านี้ เยอรมนี เป็นประเทศแรกที่เป็นตัวอย่างของรัฐสวัสดิการ และสวีเดนนับเป็นประเทศที่รัฐได้จัดหาบริการต่างๆ ให้ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด รัฐสวัสดิการในปัจจุบันประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องมากจากจำนวนประชาชนอยู่ในวัยชราที่ไม่ได้ทำงานในประเทศพัฒนาแล้วมี จำนวนมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ergo, welfare kills sick children.ดังนั้นสวัสดิการสังคม\ ฆ่าบรรดาเด็กที่เจ็บป่วย Adverse Events (2008)
-I'm David Hernandez with the Orleans Parish dept of Child Welfare Services.-ผมเดวิส เฮอร์แนนเดซ แผนกสังคมสังเคราะห์เด็ก ออร์ลินพาร์ริช The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is the funding for the construction of the union welfare building.นี่.. เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการก่อสร้าง ตึกสวัสดิภาพของสหภาพแรงงานฯ Episode #1.5 (2008)
And that the police department is concerned for the boy's welfare while he's in your charge;แล้วกรมตำรวจก็เป็นห่วงสวัสดิภาพของเด้ก ในระว่างที่อยู่ในการดูแลของคุณ Changeling (2008)
I am concerned about Donald's welfare.ฉันเป็นห่วงเกี่ยวกับสวัสดิภาพของโดนัลด์ Doubt (2008)
When I think about them, you know, out there in their rooms, on the streets, utilising public transportation downloading pornography, ordering their lives out of catalogs shitting out processed foods, cashing welfare checks opining, bitching, moaning, consuming, copulating and multiplying.เวลาที่ผมคิดถึงพวกเขา คุณรู้ไหม ข้างนอกนั่นน่ะ ในห้องของเขา บนถนน บนยวดยานขนส่งสาธารณะ กำลังดาวน์โหลดหนังโป๊ สั่งชีวิตจากแคตาล็อค Pathology (2008)
The innocent will suffer. Putting the welfare of the resistance.ไม่ ผมจะทำแทนคุณ คุณคือเป้าหมาย ไม่ใช่ผม V (2009)
International Fund for Animal Welfare.บริษัทเหล่านี้ทำให้การฆ่าโลมา เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง The Cove (2009)
I even got her onto welfare.พาไปขอรับสวัสดิการของรัฐ To Hell... And Back (2009)
Lee hightower was abducted on the 2nd,the day after she cashed a welfare check.ลี ไฮทาวเวอร์ ถูกจับตัวไปในวันที่สองหลังจากนำเช็คสวัสดิการไปขึ้นเงิน To Hell... And Back (2009)
When welfare checks are issued.เมื่อเช็คสวัสดิการออก To Hell... And Back (2009)
Morgan,figure out how people on the streets are cashing their welfare checks.มอร์แกน หาดูสิว่าคนเหล่านี้นำเช็คไปขึ้นเงินยังไง To Hell... And Back (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
welfareDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
welfareEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
welfareFor the welfare of humanity.
welfareHe despised those who lived on welfare.
welfareHe had national welfare at heart.
welfareHe has worked for the welfare of his people for 30 years.
welfareHe is working for social welfare.
welfareHe looked upon it as his duty to see to the welfare of the people on his land.
welfareHe works at the welfare office.
welfareHis notion of welfare is pretty abstract.
welfareHis policy puts the accent on national welfare.
welfareI'll live on welfare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานสงเคราะห์[N] welfare
สวัสดิการ[N] welfare, See also: fringe benefit, Syn. ผลประโยชน์, Example: รัฐบาลมีนโยบายลดรายจ่ายตัดสวัสดิการสำหรับคนมีรายได้น้อยและเพิ่มรายได้เข้ารัฐด้วยการขึ้นภาษี, Thai definition: การให้สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง
งานสังคมสงเคราะห์[N] social work, See also: welfare work, social service, Example: งานสังคมสงเคราะห์อาจจะทำในแบบเฉพาะรายหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้, Count unit: งาน
นักสังคมศาสตร์[N] social worker, See also: welfare worker, Example: นักสังคมศาสตร์ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มที่จะเกิดเหตุนองเลือดในอนาคต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาสังคมศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ[n. exp.] (køngthun samrøng līengchīp) EN: corporate welfare fund ; provident fund   
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[org.] (Krasūang Raēng-ngān lae Sawatdikān Sangkhom) EN: Ministry of Labour and Social Welfare   
กรมประชาสงคราะห์[org.] (Krom Prachāsongkhrǿ) EN: Public Welfare Department   FR: service social [m]
สังคมสงเคราะห์[n. exp.] (sangkhomsongkhrǿ) EN: social welfare ; social work   FR: bien-être social [m]
สวัสดิการ[n.] (sawatdikān) EN: security ; welfare   
สวัสดิการสังคม[n. exp.] (sawatdikān sangkhom) EN: social welfare   
สวัสดิการทางสังคม[n. exp.] (sawatdikān thāng sangkhom) EN: social welfare   
ถามทุกข์สุข[v. exp.] (thām thuksuk) EN: ask after someone's health with deep concern ; be solicitous for someone's welfare ; inquire after someone's needs   

CMU English Pronouncing Dictionary
WELFARE    W EH1 L F EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welfare    (n) (w e1 l f e@ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fürsorge {f}; Wohlfahrt {f} | soziale Fürsorge {f}welfare | social work; welfare work [Add to Longdo]
Fürsorgeamt {n} | Fürsorgeämter {pl}welfare centre | welfare centres [Add to Longdo]
Sozialstaat {m}welfare state [Add to Longdo]
Wohlfahrtseinrichtung {f} | Wohlfahrtseinrichtungen {pl}welfare institution | welfare institutions [Add to Longdo]
Wohlfahrtspflege {f}welfare work; social welfare work [Add to Longdo]
Wohlfahrtsstaat {m} | Wohlfahrtsstaaten {pl}welfare state | welfare states [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハートピア[, ha-topia] (n) (from heart and utopia) welfare institutions, etc. [Add to Longdo]
安危[あんき, anki] (n) fate; safety; welfare [Add to Longdo]
安否[あんぴ, anpi] (n) safety; welfare; well-being; (P) [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [Add to Longdo]
休戚[きゅうせき, kyuuseki] (n) weal and woe; welfare [Add to Longdo]
健康福祉[けんこうふくし, kenkoufukushi] (exp,n) health and welfare [Add to Longdo]
公安[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P) [Add to Longdo]
公共の福祉[こうきょうのふくし, koukyounofukushi] (exp) public welfare [Add to Longdo]
厚生[こうせい, kousei] (n) (1) welfare; public welfare; social welfare; (2) (abbr) (See 厚生省) (former) Ministry of Health and Welfare; (P) [Add to Longdo]
厚生経済学[こうせいけいざいがく, kouseikeizaigaku] (n) welfare economics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福利事业[fú lì shì yè, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] welfare work [Add to Longdo]
福利院[fú lì yuàn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄩㄢˋ, ] welfare agency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welfare \Wel"fare`\, n. [Well + fare to go, to proceed, to
   happen.]
   Well-doing or well-being in any respect; the enjoyment of
   health and the common blessings of life; exemption from any
   evil or calamity; prosperity; happiness.
   [1913 Webster]
 
      How to study for the people's welfare.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      In whose deep eyes
      Men read the welfare of the times to come. --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 welfare
   n 1: governmental provision of economic assistance to persons in
      need; "she lives on welfare" [syn: {social welfare},
      {welfare}, {public assistance}]
   2: something that aids or promotes well-being; "for the benefit
     of all" [syn: {benefit}, {welfare}]
   3: a contented state of being happy and healthy and prosperous;
     "the town was finally on the upbeat after our recent
     troubles" [syn: {wellbeing}, {well-being}, {welfare},
     {upbeat}, {eudaemonia}, {eudaimonia}] [ant: {ill-being}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top