Search result for

weigh

(143 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weigh-, *weigh*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weigh[VT] ชั่งน้ำหนัก, See also: วัดน้ำหนัก, Syn. measure, scale
weigh[VT] ประเมิน
weigh[VI] มีความสำคัญ
weight[N] น้ำหนัก
weight[N] ความหนัก, Syn. load, burden, mass
weight[N] หน่วยวัดน้ำหนัก, See also: ระบบวัดน้ำหนัก
weight[VT] เพิ่มน้ำหนัก
weight[VT] เป็นภาระ, Syn. burden, load down, oppress
weight[VT] ลำเอียง, See also: เข้าข้าง, มีอคติ
weigher[N] ผู้ชั่งน้ำหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weigh(เว) vt. ชั่ง,หนัก,ถ่วง,ทำให้หนัก,พิจารณา,ยก,ชัก,ถอน (สมอเรือ) vi. หนัก,มีความสำคัญ,มีอิทธิพล,เป็นภาระ,กด,ออกเดินเรือ,ถอนสมอเรือ, See also: weighable adj. weigher n. -Phr. (weigh anchor ถอนสมอเรือ ทำให้หนัก กด ทับ เป็นภาระ) -Phr. (weigh in ชั่ง
weight(เวท) n. น้ำหนัก,ความหนัก,มวล,วัตถุสิ่งของ,ความสำคัญ,อิทธิพล vt. เพิ่มน้ำหนัก,เป็นภาระ,ให้น้ำหนักทางสถิติแก่,มีอคตี,เข้าข้าง -Phr. (carry weigth มีความสำคัญ มีอิทธิพล), See also: weighter n.
weighty(เวท'ที) adj. มีน้ำหนักมาก,เป็นภาระ,มีความลำบาก,สำคัญ,มีอิทธิพล, See also: weightily adv. weightiness n., Syn. serious,important,cogent,forceful
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.
aweight(อะเวท') adj. เพิ่งยกสมอเรือขึ้น, เพิ่มจะพ้นน้ำ, เพิ่มพ้นจากกันน้ำ (atrip)
bantamweight(แบน'เทิมเวท) n. นักมวยรุ่นแบนตัมเวท (อยู่ระหว่างไฟลเวทกับเฟทเธอร์เวท)
catchweight(แคช เวท) n. น้ำหนักที่เลือกได้
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
weigh(vt) ชั่งน้ำหนัก,ถ่วง,เป็นภาระหนัก,ลบล้าง,เทียบ
weight(n) น้ำหนัก,การชั่ง,ของหนัก,ภาระ,ความสำคัญ,ลูกตุ้ม,วัตถุ
weight(vt) เพิ่มน้ำหนัก,ถ่วง,เป็นภาระ,เข้าข้าง
weighty(adj) หนัก,สำคัญ,เป็นภาระ,ลำบาก,มีอิทธิพล
aweigh(adv) เพิ่งจะพ้นน้ำ,เพิ่งยกสมอเรือขึ้น
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
flyweight(n) นักมวยที่หนักไม่เกิน 112 ปอนด์
heavyweight(n) นักมวยหนักไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์
hundredweight(n) น้ำหนัก 100 ปอนด์
lightweight(n) นักมวยที่เบากว่า 135 ปอนด์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weighชั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weigh distributionการกระจายน้ำหนัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weightน้ำหนัก, การถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
weightน้ำหนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weight and height tableตารางน้ำหนักและส่วนสูง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weight of evidenceน้ำหนักพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
weight transfer effectผลการถ่ายโอนน้ำหนัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
weighted averageค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
weighted average; weighted meanค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
weighted meanค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก, มัชฌิมถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weighing instrumentsเครื่องวัดน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Weighing-machinesเครื่องชั่ง [TU Subject Heading]
Weightน้ำหนัก [TU Subject Heading]
weightน้ำหนัก, แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ  น้ำหนักเป็นปริมาณเวกเตอร์ น้ำหนักของวัตถุหาได้จากผลคูณระหว่างมวลกับความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง ณ ตำแหน่งของวัตถุ น้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weightค่าน้ำหนัก, ค่าน้ำหนัก (weight) ของเส้นเชื่อม e ในกราฟ คือ จำนวนที่ไม่เป็นลบที่กำหนดไว้บนเส้นเชื่อม e [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Weight (Physics)น้ำหนัก (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Weight barometerบารอมิเตอร์แบบชั่ง น้ำหนัก [อุตุนิยมวิทยา]
weight densityweight density, น้ำหนักจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Weight gainภาวะน้ำหนักตัวเพิ่ม [TU Subject Heading]
Weight lossการลดน้ำหนัก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
weigh-scale (n ) ที่ชั่งน้ำหนัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guess you had to pull your own weight for a while.เดาว่าคุณต้องหยุดภาระของคุณไว้ชั่วขณะหนึ่ง Odyssey (2008)
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร Dead Space: Downfall (2008)
He's lost weight since he got here.เขาน้ำหนักลดตั้งแต่เค้ามาที่นี่ Adverse Events (2008)
Maybe the weight stressed her back, which... makes sense if she's never lifted anything in her life.บางทีน้ำหนักอาจกดลงบนหลังเธอ จะเป็นไปได้... \ ถ้าเธอไม่เคยยกอะไรมาเลยตลอดชีวิต Birthmarks (2008)
I'm guessing the weight changed.ฉันแปลกใจทำไมน้ำหนักเปลี่ยนเป็นมากขึ้น Birthmarks (2008)
I just proved I can pull my weight.ฉันแค่ลองตรวจดูว่า เอาน้ำหนักถ่วงออกได้ไหม Lucky Thirteen (2008)
No weight loss.. เลือดออก Joy (2008)
He lost weight after the stomach pain.น้ำหนักเขาลด หลังจากปวดท้อง The Itch (2008)
or lose weight or something?\ N หรือลดความอ้วนหรืออะไร? Gas Pills (2008)
I can feel the weight of the blade in my hand.ผมรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของใบมีดในมือ And How Does That Make You Kill? (2008)
You must be steady as though there were weapons weighing down on your arms.นายต้องนิ่ง ให้เหมือนกับว่ามีอาวุธมาถ่วงอยู่ที่แขนนาย ยังงัยยังงั้น Beethoven Virus (2008)
If I had allowed that fate of mine to weigh me down, how would I have achieved all this?ถ้าข้ายอมให้ชะตากรรมมาถ่วงชีวิตของข้า แล้วข้าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ได้อย่างไร The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weighAbove all, Bill was worried about gaining weight.
weighAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
weighA good specimen might weigh up to a kilo.
weighAll these books will be worth their weight in gold someday.
weighA pound is a unit of weight.
weighAre you watching your weight?
weighAs she's quit drinking, she's lost some weight.
weighBeams bear the weight of the roof.
weighCan you weigh this, please?
weighDietary fibre is good for losing weight.
weighDo a little work! You'll lose some weight.
weighDon't mention that she's put on weight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น.น.[N] weight, See also: wt., Syn. น้ำหนัก
เครื่องชั่งน้ำหนัก[N] weighing apparatus
ความหนักเบา[N] weight, See also: gravity, heaviness, Syn. น้ำหนัก, Example: พ่วงนี้สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ 5 - 7 ลูกบาศก์เมตรตามความหนักเบาของไม้ซุง
เครื่องชั่ง[N] balance, See also: weighing machine, scale, steelyard, Syn. ตาชั่ง, เครื่องตวง, Example: ฉันบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราใช้เครื่องชั่งไม่เป็น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักของสสาร
เครื่องตวง[N] balance, See also: weighing instrument, scale, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักของสสาร
อับเฉา[V] ballast, See also: weight, Example: เรือเหาะจะต้องมีอับเฉาขึ้นไปด้วย เมื่อต้องการลอยสูงขึ้นกว่าระดับเดิม ก็จะทิ้งอับเฉาลง เพื่อลดน้ำหนัก, Thai definition: ของถ่วงเรือกันเรือโคลง
ถ่วง[V] load, See also: weight, Syn. ถ่วงน้ำหนัก, Example: นักร่อนแขวนตัวเองไว้กึ่งกลาง ขยับตัวเองให้เลื่อนไปมาเพื่อใช้น้ำหนักถ่วงเครื่องร่อนให้ทรงตัวอยู่ในลักษณะอาการที่ต้องการ, Thai definition: ทำให้หนัก
ถอนสมอ[V] weigh an anchor, See also: hoist an anchor, haul an anchor, raise an anchor, Syn. ยกสมอ, Example: กัปตันสั่งถอนสมอเพื่อออกเรือ, Thai definition: ดึงสมอขึ้น
ยกน้ำหนัก[N] weight lifting, Syn. กีฬายกน้ำหนัก, Example: นักกีฬายกน้ำหนักส่วนใหญ่มีรูปร่างบึกบึนแข็งแรง, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันกันในทางที่ใครที่ยกน้ำหนักได้ดีกว่ากัน
ชั่ง[V] weigh, Syn. ชั่งน้ำหนัก, ตวง, วัด, Example: แม่ค้าชั่งผลไม้ให้ลูกค้า 3 กิโลกรัม, Thai definition: ทำให้รู้น้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งหรือตราชูเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight   FR: lest [m] ; ballast [m]
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light   FR: être léger comme l'air
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmnak ) EN: distribute the weight evenly   
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)   FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ชั่ง[v.] (chang) EN: weigh   FR: peser
ชั่งน้ำหนัก[v. exp.] (chang nāmnak) EN: weigh   FR: peser ; mesurer le poids
ชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสีย[xp] (chang nāmnak phondāi phonsīa) EN: weigh the pros and cons   FR: peser le pour et le contre
การลดน้ำหนัก[n. exp.] (kān lot nāmnak) EN: losing weight ; reducing one's weight   FR: perte de poids [f]
เครื่องชั่ง[n.] (khreūang chang) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard   FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEIGH    W EY1
WEIGHS    W EY1 Z
WEIGHT    W EY1 T
WEIGHTY    W EY1 T IY2
WEIGHTY    W EY1 T IY0
WEIGHTS    W EY1 T S
WEIGHED    W EY1 D
WEIGHING    W EY1 IH0 NG
WEIGHTED    W EY1 T AH0 D
WEIGHTING    W EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weigh    (v) (w ei1)
weighs    (v) (w ei1 z)
weight    (v) (w ei1 t)
weighed    (v) (w ei1 d)
weights    (v) (w ei1 t s)
weighty    (j) (w ei1 t ii)
weighing    (v) (w ei1 i ng)
weighted    (v) (w ei1 t i d)
weightier    (j) (w ei1 t i@ r)
weightily    (a) (w ei1 t i l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brückenwaage {f}weigh bridge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon [Add to Longdo]
ちゃんこ鍋[ちゃんこなべ, chankonabe] (n) weight-gaining stew for sumo [Add to Longdo]
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
やせ細る;痩せ細る[やせほそる, yasehosoru] (v5r,vi) to lose weight; to become thin; to wither away [Add to Longdo]
ウェイト(P);ウエイト(P);ウエート;ウェート[, ueito (P); ueito (P); ue-to ; ue-to] (n) (1) wait; (2) weight; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分量[fèn liàng, ㄈㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] weight [Add to Longdo]
加权平均[jiā quán píng jūn, ㄐㄧㄚ ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] weighted average [Add to Longdo]
失重[shī zhòng, ㄕ ㄓㄨㄥˋ, ] weightlessness; zero gravity [Add to Longdo]
字斟句酌[zì zhēn jù zhuó, ㄗˋ ㄓㄣ ㄐㄩˋ ㄓㄨㄛˊ, ] weighing every word [Add to Longdo]
拔锚[bá máo, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ, / ] weigh anchor [Add to Longdo]
权衡[quán héng, ㄑㄩㄢˊ ㄏㄥˊ, / ] weigh; balance; trade-off [Add to Longdo]
权重[quán zhòng, ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] weight [Add to Longdo]
砝码[fá mǎ, ㄈㄚˊ ㄇㄚˇ, / ] weight used on a balance; to make up the weight [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, / ] weigh [Add to Longdo]
举重[jǔ zhòng, ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ, / ] weight-lifting (athletics) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウェイト[うえいと, ueito] weight [Add to Longdo]
重み[おもみ, omomi] weight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weigh \Weigh\, v. t. [imp. & p. p. {Weighed}; p. pr. & vb. n.
   {Weighing}.] [OE. weien, weyen, weghen, AS. wegan to bear,
   move; akin to D. wegen to weigh, G. w[aum]gen, wiegen, to
   weigh, bewegen to move, OHG. wegan, Icel. vega to move,
   carry, lift, weigh, Sw. v[aum]ga to weigh, Dan. veie, Goth.
   gawigan to shake, L. vehere to carry, Skr. vah. ????. See
   {Way}, and cf. {Wey}.]
   [1913 Webster]
   1. To bear up; to raise; to lift into the air; to swing up;
    as, to weigh anchor. "Weigh the vessel up." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To examine by the balance; to ascertain the weight of,
    that is, the force with which a thing tends to the center
    of the earth; to determine the heaviness, or quantity of
    matter of; as, to weigh sugar; to weigh gold.
    [1913 Webster]
 
       Thou art weighed in the balances, and art found
       wanting.               --Dan. v. 27.
    [1913 Webster]
 
   3. To be equivalent to in weight; to counterbalance; to have
    the heaviness of. "A body weighing divers ounces."
    --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   4. To pay, allot, take, or give by weight.
    [1913 Webster]
 
       They weighed for my price thirty pieces of silver.
                          --Zech. xi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   5. To examine or test as if by the balance; to ponder in the
    mind; to consider or examine for the purpose of forming an
    opinion or coming to a conclusion; to estimate
    deliberately and maturely; to balance.
    [1913 Webster]
 
       A young man not weighed in state affairs. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Had no better weighed
       The strength he was to cope with, or his own.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Regard not who it is which speaketh, but weigh only
       what is spoken.            --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       In nice balance, truth with gold she weighs. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Without sufficiently weighing his expressions. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. To consider as worthy of notice; to regard. [Obs. or
    Archaic] "I weigh not you." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All that she so dear did weigh.    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To weigh down}.
    (a) To overbalance.
    (b) To oppress with weight; to overburden; to depress. "To
      weigh thy spirits down." --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weigh \Weigh\ (w[=a]), n. (Naut.)
   A corruption of {Way}, used only in the phrase {under weigh}.
   [1913 Webster]
 
      An expedition was got under weigh from New York.
                          --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
      The Athenians . . . hurried on board and with
      considerable difficulty got under weigh. --Jowett
                          (Thucyd.).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weigh \Weigh\, v. i.
   1. To have weight; to be heavy. "They only weigh the
    heavier." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To be considered as important; to have weight in the
    intellectual balance.
    [1913 Webster]
 
       Your vows to her and me . . . will even weigh.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This objection ought to weigh with those whose
       reading is designed for much talk and little
       knowledge.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To bear heavily; to press hard.
    [1913 Webster]
 
       Cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff
       Which weighs upon the heart.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To judge; to estimate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Could not weigh of worthiness aright. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {To weigh down}, to sink by its own weight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weigh \Weigh\, n. [See {Wey}.]
   A certain quantity estimated by weight; an English measure of
   weight. See {Wey}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weigh
   v 1: have a certain weight
   2: show consideration for; take into account; "You must consider
     her age"; "The judge considered the offender's youth and was
     lenient" [syn: {consider}, {count}, {weigh}]
   3: determine the weight of; "The butcher weighed the chicken"
     [syn: {weigh}, {librate}]
   4: have weight; have import, carry weight; "It does not matter
     much" [syn: {count}, {matter}, {weigh}]
   5: to be oppressive or burdensome; "weigh heavily on the mind",
     "Something pressed on his mind" [syn: {weigh}, {press}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top