Search result for

weed

(115 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weed-, *weed*, we, wee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weed[SL] ใบของพืชที่ทำให้มึนเมา เช่น ใบกัญชา ใบกระท่อม
weed[N] วัชพืช
weed[N] กัญชา (คำสแลง), Syn. ganja, grass, marijuana
weed[VT] กำจัดวัชพืช
weeds[SL] เสื้อผ้า
weeds[N] เสื้อผ้าสีดำซึ่งเดิมเป็นชุดสวมใส่ของแม่ม่าย, See also: (คำโบราณ หรือทางวรรณคดี)
weedy[ADJ] เต็มไปด้วยวัชพืช, See also: ประกอบด้วยวัชพืช
weeder[N] ผู้กำจัดวัชพืช
weedily[ADV] อย่างเต็มไปด้วยวัชพืช
weed out[PHRV] ถอน (ต้นไม้ที่ต้องการหรือวัชพืช) ทิ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weed(วีด) n. วัชพืช,ต้นยาสูบ,สัตว์ผอมที่อ่อนแอ,แถบผ้าสีดำไว้ทุกข์,เสื้อผ้า vt. vi. กำจัดวัชพืชทิ้ง,ขจัด,ถอนราก,คัดออก -Phr. (the weed ต้นยาสูบ), Syn. hoe,clear
weeds(วีดซฺ) n. ชุดไว้ทุกข์
weedy(วี'ดี) adj. มีวัชพืชเต็ม,ผอมและอ่อนแอ, See also: weedily adv. weediness n., Syn. lanky
agueweed(เอ' กิววีด) n. พืชจำพวก Eupatorium ในอเมริกา gentian (Gentiana quinquefolia)
chickweedn. วัชพืชจำพวก Stellaria
seaweed(ซี'วีด) n. สาหร่ายทะเล,alga (ดู) ทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
weed(n) วัชพืช,บุหรี่,ความผอมโซ
weeds(n) เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์,แถบไว้ทุกข์
weedy(adj) มีหญ้ารก,ผอมโซ
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย
seaweed(n) สาหร่ายทะเล
tweed(n) ผ้าขนสัตว์หยาบ,ผ้าสักหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weedวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
weed killer; herbicideสารฆ่าวัชพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weedวัชพืช, พื่ชที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะพืชที่แย่งอาหารพืขที่เพาะปลูกในเรือกสวนไร่นา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
weed controlweed control, การควบคุมวัชพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Weed--Controlการควบคุมวัชพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weedingการคัดหนังสือออก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Weedingการคัดหนังสือออก
หมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ

ทำไมต้องมีการคัดหนังสือออก

การคัดหนังสือออกเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของห้องสมุดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาหนังสือเพื่อให้มีสภาพและเนื้อหาที่เหมาะสมกับการให้บริการในปัจจุบัน เพราะความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การคัดหนังสือออกเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อหนังสือที่มีให้บริการอยู่นั้น ทันสมัยและมีเนื้อหาเหมาะการใช้งาน และเนื่องจากห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บหนังสือทุกเล่มไว้

ประโยชน์ของการคัดหนังสือออก

1. ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหนังสือ วารสาร และสื่ออื่นๆ เป็นจำนวนมาก การที่ห้องสมุดมีแต่การสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทเข้ามา ทำให้ต้องหาพื้นที่ในการจัดวางทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

2. ประหยัดเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาทั้งของผู้ใช้ เจ้าหน้าที่ เนื่องจากชั้นหนังสือที่หนาแน่นไปด้วยหนังสือที่ไม่จำเป็น จะทำให้เสียเวลาในการหาและหยิบหนังสือ และเป็นการประหยัดเวลาในการทำความสะอาดชั้นหนังสือ

3. ทำให้สามารถจัดหาหนังสือที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า และเหมาะสมกว่าเข้ามาแทนที่

4. เป็นการรักษาให้มีแต่หนังสือที่จำเป็นต้องใช้อย่างแท้จริง

5. เป็นการประเมินหาจุดแข็ง และจุดอ่อนในการจัดหาหนังสือ

เกณฑ์พื้นฐานของการคัดเลือกหนังสือออก

1. ด้านเนื้อหา: มีเนื้อหาไม่ทันสมัย ไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เนื่องจากอาจจะเคยเป็นเนื้อหาได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีฉบับที่พิมพ์ปรับปรุงใหม่แล้ว หนังสือที่ได้รับไม่ครบชุด หนังสือที่พิมพ์ฉบับเก่าซึ่งมีการพิมพ์ฉบับที่ใหม่กว่า เนื้อหาที่มีความลำเอียง อคติหรือมีอันตรายแฝงอยู่ หรือเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว

2. ด้านการใช้: หมายถึง จำนวนครั้งในการยืมหนังสือ ไม่มีการยืมภายใน 5 ปีล่าสุด

3. ด้านจำนวนฉบับซ้ำ: มีจำนวนฉบับซ้ำมากเกินไป สามารถคัดออกและมีเฉพาะเท่าที่จำเป็น

4. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ: เช่น ไม่ควรเก็บวารสารที่ไม่ได้จัดทำดรรชนีวารสาร วารสารที่สามารถหาได้ในฐานข้อมูลฉบับเต็ม หนังสือไม่ครบชุด หนังสือที่มีอายุเกิน 20 ปี สารานุกรมที่มีอายุกว่า 10 ปี หนังสือรายปีที่อายุเกินกว่า 2 ปีแต่ให้เก็บฉบับเก่าไว้อย่างน้อย 5 ปี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและมีอายุกว่า 7 ปี

5. ด้านสภาพของหนังสือ: หนังสือเล่มนั้นมีสภาพที่เสียหายเกินกว่าการซ่อมแซมหรือไม่ ขาด ปกชำรุด กระดาษเป็นสีเหลือง ขาดหายไปบางหน้า

6. เกณฑ์อื่นๆ: หนังสือเล่มนั้นสามารถใช้ผ่านบริการยืมระหว่างห้องสมุด หนังสือเล่มนั้นได้รับการประเมินว่าเป็นหนังสือคลาสสิคที่ยังต้องเก็บไว้

หลังจากการคัดหนังสือออก

หนังสือที่ได้รับการพิจารณาว่าควรคัดออก อาจถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บหนังสือ และยังคงมีกระบวนการการคัดเลือกหนังสือออกอย่างถาวรต่อไป ฐานข้อมูลที่เก็บรายการระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือจะถูกเปลี่ยนสถานะเพื่อให้ทราบว่าหนังสือถูกนำไปอยู่ที่ห้องเก็บหนังสือ และสามารถขอใช้บริการได้

หลังจากหนังสือที่ถูกเก็บเกิน 1 ปี ถ้ายังไม่มีการถูกยืมและไม่มีการแนะนำจากบรรณารักษ์ว่าควรจะเก็บไว้ หนังสือนั้นจะถูกคัดออกจากห้องสมุดอย่างถาวร หนังสือที่ถูกคัดออกอย่างถาวรอาจนำไปบริจาคให้กับห้องสมุดแห่งอื่นๆ ที่มีความต้องการหรือสามารถใช้หนังสือนั้นได้อย่างเหมาะสม หรือถูกส่งนำไปเข้าโครงการรีไซเคิล

บรรณานุกรม:

Larson, Jeanette. 2008. CREW: a Weeding Manual for Modern Libraries. [Online] : Available: https://www.tsl.state.tx.us/sites/default/files/public/tslac/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf. Accessed: 11-08-2012.

Book Weeding. 2012. [Online]: Available: http://www.msoe.edu/library/services/weed/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Weeding การปราบวัชพืช
การกำจัดพืชพรรณทุกชนิดที่ขึ้นมาแก่งแย่ง หมู่ไม้ชนิดที่ต้องการ โดยไม่ได้คำนึงว่าพืชพรรณที่มาขึ้นแก่งแย่งนั้น จะมีเรือนยอดปกคลุมไม้ชนิดที่ต้องการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามคำว่าการทำความสะอาดสวน (cleaning) และการปราบวัชพืชนั้นมักใช้ในความหมายเดียวกัน และใช้ทดแท [สิ่งแวดล้อม]
Weedsวัชพืช [TU Subject Heading]
Weeds วัชพืช
พืชที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ต้องการให้พืช ชนิดนั้นขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Weeds--Control ; Weed controlการควบคุมวัชพืช [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
weed (n slang ) กัญชา วัชพืช
weed killersสารกำจัดวัชพืช
weedicide (n) ยาฆ่าวัชพืช
See also: S. ้herbicide,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's probably just the weed, Pop. Probably. I bet it is, yeah.มันน่าจะเป็นเพราะฤทธิของกัญชามั่ง ป๊อป น่าจะใช่ ฉันเดาว่าเป็นมัน Pilot (2008)
My hair had very little gray and grew like weeds.ผมหงอกประปราย และ กลับดำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You brought weed on the fucking airplane?- ไม่ แกเอากัญชาขึ้นเครื่องบินมาเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
So you take a little weed... put it in the bowl right here and light it just like a normal bong, OK?แกเอากัญชามา... ใส่เข้าไปตรงนี้ แล้วก็จุดไฟ เหมือนบ้องปกติ เข้าใจนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's the weed capital of the world!มันเป็นเมืองหลวงกัญชาของโลก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We were about to have all the legal weed we wanted.เราจะไปในที่ที่กัญชาถูกกฎหมาย อย่างที่เราต้องการ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is news to me. I never knew farmers smoked weed.นี่มันเรื่องใหม่สำหรับผม ผมไม่เคยรู้ว่าชาวไร่สูบเนื้อด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Let's do it. Faster, Weedy. Teeth, teeth, Weedy, teeth.ทำกันเถอะ เร็วอีก เนื้อจ๋า ฟัน ฟัน เนื้อจ๋า ฟันน่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Weedy! - Yeah?เนื้อจ๋า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Putting it in the ass now, Weedy.จะเอาใส่ในก้นแล้วนะ เนื้อจ๋า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- I actually still have some weed.- จริง ๆ แล้วผมพอมีกัญชาอยู่บ้าง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yeah, it is. I brought weed on the plane.ใช่ ใช่สิ ฉันเอากัญชาขึ้นเครื่องบิน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weedMany weeds were growing among the flowers.
weedIll weeds are sure to thrive. [Proverb]
weedThe garden was grown over with weeds.
weedHe pulled up the weed and threw it away.
weedWeeds will soon outgrow the flowers.
weedWeeds sprang up in the garden.
weedWe have to get rid of weeds.
weedWhile one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.
weedMy father set me the task of weeding the garden.
weedThe airfield on the island is now covered with weeds.
weedIt's his job to pull the weeds in the garden.
weedWhen rain's fallen and the soil is most it becomes easier to pull out weeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากำจัดวัชพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช
ยาปราบศัตรูพืช[N] herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยากำจัดศัตรูพืช, Example: ปัจจุบันเกษตรกรพยายามลดใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์ เงินทุน, Thai definition: ยาที่ใช้ทำลายศัตรูพืช
จอบ[N] hoe, See also: weeding tool, Example: เมื่อถึงหน้านาทุกคนต่างแบกจอบแบกไถลงสู่ท้องทุ่ง, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับขุดดินและถางหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก หน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว
ดาย[V] weed, See also: mow, Syn. ถาง, หักล้างถางพง, ถางหญ้า, ตัดหญ้า, Example: เขากำลังดายหญ้าอยู่ในสวนยาง, Thai definition: ใช้มีดหรือจอบเป็นต้นถากต้นหญ้าเพื่อให้เตียน
วัชพืช[N] weed, See also: unwanted flora, Example: ชาวนาใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
แหน[n.] (haēn) EN: duckweed   
จอบ[n.] (jøp) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade   FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out   FR: exclure ; éliminer
มังกรทะเลใบหญ้า[n. exp.] (mangkøn thalē bai yā) EN: Weedy Sea Dragon   
แหน[n.] (naē) EN: duckweed   FR: lenticule [f] ; lentille d'eau [f]
ผักชีฝรั่ง[n. exp.] (phakchī farang) EN: parsley ; Stink Weed   FR: persil [m] ; cerfeuil [m]
พงหญ้า[n. exp.] (phong yā) EN: thick growth of weeds ; mass of grasses   
สาหร่าย[n.] (sārāi) EN: seaweed ; algae   FR: algue [f]
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng krarøk) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEED    W IY1 D
WEEDS    W IY1 D Z
WEEDY    W IY1 D IY0
WEEDED    W IY1 D AH0 D
WEEDEN    W IY1 D AH0 N
WEEDON    W IY1 D AH0 N
WEEDING    W IY1 D IH0 NG
WEEDMAN    W IY1 D M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weed    (v) (w ii1 d)
weeds    (v) (w ii1 d z)
weedy    (j) (w ii1 d ii)
weeded    (v) (w ii1 d i d)
weedier    (j) (w ii1 d i@ r)
weeding    (v) (w ii1 d i ng)
weediest    (j) (w ii1 d i i s t)
weedkiller    (n) (w ii1 d k i l @ r)
weedkillers    (n) (w ii1 d k i l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwächling {m}; Kümmerling {m} [ugs.]weed [coll.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
ウィード[, ui-do] (n) weed [Add to Longdo]
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis) [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
ガガイモ科[ガガイモか, gagaimo ka] (n) (See 蘿芋) milkweed family (Asclepiadaceae) [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
ジャンジャウィード[, janjaui-do] (n) Janjaweed (militia in Sudan) [Add to Longdo]
スコッチツイード[, sukocchitsui-do] (n) Scotch tweed [Add to Longdo]
タデ科[タデか, tade ka] (n) Polygonaceae (plant family); knotweed family; smartweed family [Add to Longdo]
ツイード[, tsui-do] (n,adj-no) tweed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bài, ㄅㄞˋ, ] weed [Add to Longdo]
[rèng, ㄖㄥˋ, ] weeds that regrow from cut-down roots [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] weeds [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] weedy [Add to Longdo]
野草[yě cǎo, ㄧㄝˇ ㄘㄠˇ, ] weeds [Add to Longdo]
除草剂[chú cǎo jì, ㄔㄨˊ ㄘㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] weed killer; herbicide [Add to Longdo]
杂草[zá cǎo, ㄗㄚˊ ㄘㄠˇ, / ] weeds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weed \Weed\ (w[=e]d), n. [OE. wede, AS. w[=ae]de, w[=ae]d; akin
   to OS. w[=a]di, giw[=a]di, OFries, w[=e]de, w[=e]d, OD. wade,
   OHG. w[=a]t, Icel. v[=a][eth], Zend vadh to clothe.]
   [1913 Webster]
   1. A garment; clothing; especially, an upper or outer
    garment. "Lowly shepherd's weeds." --Spenser. "Woman's
    weeds." --Shak. "This beggar woman's weed." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       He on his bed sat, the soft weeds he wore
       Put off.               --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. An article of dress worn in token of grief; a mourning
    garment or badge; as, he wore a weed on his hat;
    especially, in the plural, mourning garb, as of a woman;
    as, a widow's weeds.
    [1913 Webster]
 
       In a mourning weed, with ashes upon her head, and
       tears abundantly flowing.       --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weed \Weed\, v. t. [imp. & p. p. {Weeded}; p. pr. & vb. n.
   {Weeding}.] [AS. we['o]dian. See 3d {Weed}.]
   [1913 Webster]
   1. To free from noxious plants; to clear of weeds; as, to
    weed corn or onions; to weed a garden.
    [1913 Webster]
 
   2. To take away, as noxious plants; to remove, as something
    hurtful; to extirpate; -- commonly used with out; as, to
    weed out inefficiency from an enterprise. "Weed up thyme."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wise fathers . . . weeding from their children ill
       things.                --Ascham.
    [1913 Webster]
 
       Revenge is a kind of wild justice, which the more
       man's nature runs to, the more ought law to weed it
       out.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To free from anything hurtful or offensive.
    [1913 Webster]
 
       He weeded the kingdom of such as were devoted to
       Elaiana.               --Howell.
    [1913 Webster]
 
   4. (Stock Breeding) To reject as unfit for breeding purposes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weed \Weed\, n.
   A sudden illness or relapse, often attended with fever, which
   attacks women in childbed. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weed \Weed\, n. [OE. weed, weod, AS. we['o]d, wi['o]d, akin to
   OS. wiod, LG. woden the stalks and leaves of vegetables D.
   wieden to weed, OS. wiod[=o]n.]
   [1913 Webster]
   1. Underbrush; low shrubs. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       One rushing forth out of the thickest weed.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       A wild and wanton pard . . .
       Crouched fawning in the weed.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Any plant growing in cultivated ground to the injury of
    the crop or desired vegetation, or to the disfigurement of
    the place; an unsightly, useless, or injurious plant.
    [1913 Webster]
 
       Too much manuring filled that field with weeds.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word has no definite application to any particular
      plant, or species of plants. Whatever plants grow among
      corn or grass, in hedges, or elsewhere, and are useless
      to man, injurious to crops, or unsightly or out of
      place, are denominated weeds.
      [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Something unprofitable or troublesome; anything
    useless.
    [1913 Webster]
 
   4. (Stock Breeding) An animal unfit to breed from.
    [1913 Webster]
 
   5. Tobacco, or a cigar. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   {Weed hook}, a hook used for cutting away or extirpating
    weeds. --Tusser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weed
   n 1: any plant that crowds out cultivated plants [ant:
      {cultivated plant}]
   2: a black band worn by a man (on the arm or hat) as a sign of
     mourning [syn: {weed}, {mourning band}]
   3: street names for marijuana [syn: {pot}, {grass}, {green
     goddess}, {dope}, {weed}, {gage}, {sess}, {sens}, {smoke},
     {skunk}, {locoweed}, {Mary Jane}]
   v 1: clear of weeds; "weed the garden"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top