Search result for

wean

(45 entries)
(0.296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wean-, *wean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wean[SL] เด็ก, Syn. wee 'un
wean[VI] ให้ทารกกินอาหารอย่างอื่นแทนนมแม่
wean[VT] ให้ทารกกินอาหารอย่างอื่นแทนนมแม่
wean[N] เด็กเล็ก (ทางสก็อตแลนด์), See also: ทารก
weanling[N] เด็กเล็กที่เพิ่งหย่านม
wean from[PHRV] ฝึกให้หย่านม, See also: พยายามแยกจากแม่
wean from[PHRV] พยายามให้ออกห่างจาก, See also: พยายามแยกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wean(วีน) vt. ทำให้หย่านม,ทำให้หยุดการกระทำที่เป็นนิสัย,ทำให้เลิกล้ม,n. เด็กเล็ก,ทารก, See also: weanedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wean(vt) ทำให้หย่านม,ทำให้จากไป,หัดให้ละ,สอนให้ทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wean๑. หย่านม๒. ถอน (เครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weanling๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๑]๒. ลูกอ่อนหย่านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They've been weaned on our legends.เติบโตมาใต้เงาตำนานของเรา The Man in the Iron Mask (1998)
We all weaned on that music.พวกเราค่อยๆ ละทิ้งดนตรีแนวนั้น It Might Get Loud (2008)
All right, we all ready to wean?Should we shock him,give him adenosine? Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
And then wean him off again.อย่างนั้นทำแบบเดิมอีก Adverse Events (2008)
- Well, like I told you... you gotta wait three weeks for them to be weaned before you can bring 'em home.-ก็.. อย่างที่ฉันบอก คุณต้องรอให้พวกมันอายุอย่างต่ำ 3 อาทิตย์ก่อน ถึงจะพามันกลับบ้านได้ Marley & Me (2008)
His doctor weaned him off the prescription for a reason.หมอของเขายกเลิก สั่งจ่ายยา ต้องมีเหตุผล Haunted (2009)
Which he weaned her off of a few years ago.ซึ่งเขาเพื่อให้เธอหยุดยาพวกนั้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ The Uncanny Valley (2010)
How long did it take you to wean yourself off of it after you last indulged?นานเท่าไหร่แล้วที่นายไม่ยอมกินอะไร หลังจากดื่มเลือดนั่นน่ะ Under Control (2010)
And wean win this, guys, I know it.และเราจะต้องชนะแน่ๆ พวกนาย ฉันรู้ดี The Sue Sylvester Shuffle (2011)
My wallet is not, either, but I weaned Grace off of fish sticks onto butterfish, and now it is her favorite, so that's good.กระเป๋าตังค์ฉันก็ไม่ชอบ แต่ฉันหลอกให้เกรซเลิกกินฟิชสติ๊ก แล้วกินปลาบัทเทอร์ฟิชแทน ตอนนี้กลายเป็นของโปรดของแก ดีจริง ๆ Ka Hakaka Maika'i (2011)
I need to wean myself.ผมต้องค่อยๆเลิก Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
Um, I'm actually trying to wean myself off of that one.อืม, ฉันพยายามบอกให้ตัวเองเลิกดูมัน A Kiss Before Lying (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weanHe tried to wean his son from his bad habit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่านม[V] wean, Syn. อดนม, Example: เมื่อเด็กอายุย่างเข้าเดือนที่ 12 เด็กจะต้องหย่านม และเปลี่ยนจากการกินของเหลวมาเป็นของแข็ง, Thai definition: เลิกกินนมแม่ (ใช้แก่เด็ก)
อดนม[V] wean, Syn. หย่านม, เลิกนม, Example: แม่ให้น้องอดนมตั้งแต่ 1 ขวบ, Thai definition: เลิกดื่มนมแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่านม[v.] (yānom) EN: wean   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAN    W IY1 N
WEANT    W IY1 N T
WEANED    W IY1 N D
WEANING    W IY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wean    (v) (w ii1 n)
weans    (v) (w ii1 n z)
weaned    (v) (w ii1 n d)
weaning    (v) (w ii1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お食い初め;御食い初め[おくいぞめ, okuizome] (n) (See 食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
食い初め;食初め[くいぞめ, kuizome] (n) (See 御食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
乳呑児[ちのみご, chinomigo] (n) unweaned baby [Add to Longdo]
乳離れ[ちちばなれ;ちばなれ, chichibanare ; chibanare] (n,vs) weaning [Add to Longdo]
箸初め[はしぞめ, hashizome] (n) (See 食い初め) weaning ceremony [Add to Longdo]
離乳[りにゅう, rinyuu] (n,vs) weaning [Add to Longdo]
離乳期[りにゅうき, rinyuuki] (n) weaning period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wean \Wean\, v. t. [imp. & p. p. {Weaned}; p. pr. & vb. n.
   {Weaning}.] [OE. wenen, AS. wenian, wennan, to accustom; akin
   to D. wennen, G. gew["o]hnen, OHG. giwennan, Icel. venja, Sw.
   v[aum]nja, Dan. v[ae]nne, Icel. vanr accustomed, wont; cf.
   AS. [=a]wenian to wean, G. entw["o]hnen. See {Wont}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To accustom and reconcile, as a child or other young
    animal, to a want or deprivation of mother's milk; to take
    from the breast or udder; to cause to cease to depend on
    the mother nourishment.
    [1913 Webster]
 
       And the child grew, and was weaned; and Abraham made
       a great feast the same day that Isaac was weaned.
                          --Gen. xxi. 8.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to detach or alienate the affections of, from any
    object of desire; to reconcile to the want or loss of
    anything. "Wean them from themselves." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The troubles of age were intended . . . to wean us
       gradually from our fondness of life. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wean \Wean\, n.
   A weanling; a young child.
   [1913 Webster]
 
      I, being but a yearling wean.      --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wean
   v 1: gradually deprive (infants and young mammals) of mother's
      milk; "she weaned her baby when he was 3 months old and
      started him on powdered milk"; "The kitten was weaned and
      fed by its owner with a bottle" [syn: {wean}, {ablactate}]
   2: detach the affections of

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top