หรือคุณหมายถึง wealthineß?
Search result for

wealthiness

(5 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wealthiness-, *wealthiness*, wealthines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wealthiness[N] ความมั่งคั่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรวย[N] wealthiness, See also: richness, opulence, affluence, Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งคั่ง, Ant. ความจน, ความยากจน, Example: ความรวยของเขามาจากการค้ายาเสพติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรวย [n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence   FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wealthiness \Wealth"i*ness\, n.
   The quality or state of being wealthy, or rich; richness;
   opulence.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wealthiness
   n 1: the state of being rich and affluent; having a plentiful
      supply of material goods and money; "great wealth is not a
      sign of great intelligence" [syn: {wealth}, {wealthiness}]
      [ant: {impoverishment}, {poorness}, {poverty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top