Search result for

weals

(341 entries)
(0.0777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weals-, *weals*, weal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา weals มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *weals*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weal[N] รอยเฆี่ยน, See also: รอยแส้หรือหวาย, รอยโบย, Syn. wale, welt, wheal
weal[N] ความสุขสบาย (ทางวรรณคดี), See also: ความผาสุก, ความมั่นคง, Syn. prosperity, well-being
weald[N] บริเวณที่เป็นป่า (คำโบราณ), See also: ที่ดินที่ยังไม่ได้มีการหักล้างถางพง
wealth[N] ทรัพย์สมบัติมากมาย, See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย
wealth[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, ความมั่งมี, Syn. affluence, prosperity, richness, Ant. destitution, poverty
wealth[N] มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)
wealthy[ADJ] ร่ำรวย, See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, Syn. affluent, prosperous, rich, Ant. destitute, indigent, poor
wealthily[N] อย่างมั่งคั่ง
commonweal[N] ความสงบสุข
wealthiness[N] ความมั่งคั่ง
commonwealth[N] ประชาชนของชาติ, Syn. the people
commonwealth[N] ประเทศหรือรัฐที่ปกครองตนเอง, Syn. republic, federation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
british commonwealth of nn. เครือจักรภพอังกฤษ.
commonweal(คอม'มันวีล) n. ความผาสุกร่วมกัน,สาธารณประโยชน์
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ,การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ,สหพันธรัฐ,สมาพันธรัฐ,ประชากรของรัฐ,สาธารณประโยชน์
weal(วีล) n. ความสุขสบาย,สวัสดิการ,ความมั่นคง,ความเจริญ,ทรัพย์สิน,ความมีโชค,รอยเฆี่ยน, Syn. well-being
weald(วีลดฺ) n. บริเวณรกร้าง,บริเวณป่า,บริเวณที่ไม่ได้ทำประโยชน์
wealth(เวลธฺ) n. ความมั่งมี,ทรัพย์สิน, See also: wealthless adj.
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Commonwealthเครือจักรภพ, เครือรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commonwealthจักรภพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Commonwealth periodสมัยคอมมอนเวลท์ (ค.ศ. ๑๖๔๙-๑๖๐๐) [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Wealthความรวย [TU Subject Heading]
Wealth taxภาษีที่เก็บตามความมั่งคั่ง [TU Subject Heading]
Commonwealth of Independent Statesเครือรัฐเอกราช " กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชเกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาประเทศเกิดใหม่ภาย หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต (ยกเว้นประเทศ กลุ่มทะเลบอลติก 3 ประเทศ ได้แก่ ลิธัวเนีย แลตเวีย และเอสโตเนีย) ซึ่งได้ร่วมลงนามในปฏิญญา Alma-Ata ก่อตั้งเครือรัฐเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2534 ประกอบด้วยสมาชิก 12 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย ยูเครน เบลารุส มอลโดวา คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และจอร์เจีย " [การทูต]
Commonwealth of Nationsการรวมตัวของชาติต่าง ๆ เข้าเป็นสมาคมทางการเมือง ประกอบด้วยประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ลังกา ไซปรัส แกมเบีย กาน่า อินเดีย จาไมก้า คีเนีย มาเลเซีย มาลาวี มอลต้า นิวซีเแลนด์ ไนจีเรีย ปากีสถาน ซิเอร่าเลโอน แทนเซียเนีย ทรินิแดด-โทเบโก ยูแกนดา และแซมเบียตามทรรศนะของ Oppenheim ศาสตราจารย์นักกฎหมายระหว่างประเทศในระดับโลก สมาคมทางการเมืองแห่งนี้ก็คือกลุ่มของรัฐที่รวมกันโดยไม่มีพื้นฐานการรวมตัว ทางกฎหมายที่เคร่งครัดแต่อย่างใด หากแต่มีความผูกพันร่วมกันในด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี กฎหมาย และมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นมากกว่า [การทูต]
Biological Factors Flow of Wealthปัจจัยทางชีววิทยา [การแพทย์]
Economic Wealthทรัพยากรเศรษฐกิจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Bregdan anweald..."?เบรกดาน อันวีลด์"? Lancelot (2008)
I am a man of great wealth, and I can be very generous to my alliesข้าเป็นคนที่รวยมากนะ ข้าอาจจะตอบแทนความมีน้ำใจ สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือ Cloak of Darkness (2008)
I can sense your concern, the fear that you will lose the wealth and the power that the war has given youข้าสัมผัสได้ถึงความหวาดวิตก ความหวาดกลัวว่าจะเสียทรัพย์สมบัติ และอำนาจที่สงครามนี้มอบให้ท่าน Cloak of Darkness (2008)
I'm sorry that despicable wealth-worm Gunray got awayข้าเสียใจที่ปล่อยให้เจ้าหนอนชั่วกันเรย์หนีไปได้ Cloak of Darkness (2008)
Can I become a wealthy man as long as I study well?ข้ากลายเป็นเศรษฐีได้ไหมถ้าข้าเรียนดี? Iljimae (2008)
(*wealthy neighborhood)*ย่านที่คนมีฐานะอยู่อาศัย Beethoven Virus (2008)
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย The Bank Job (2008)
Well, I'd say, spread the wealth around and keep the peace.ก็อย่างที่ผมพูด แผ่ความมั่งมีได้ แต่ต้องเก็บไว้เงียบ ๆ The Bank Job (2008)
An opportunity in which, were you to succeed you could secure for yourself and for this family incalculable wealth and position.โอกาสที่เจ้าทำสำเร็จ เจ้าจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง และครอบครัว ด้วยความมั่นคั่งและฐานะที่ไม่สามารถคำนวณได้ The Other Boleyn Girl (2008)
You've had position and wealth all your life.ในเมื่อเจ้าเติบโตมากับความร่ำรวยอยู่แล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)
You're a very wealthy woman.เธอเป็นผู้หญิงที่รวยมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน Death Note: L Change the World (2008)
It's the way of life of 1,5 billion people, more than the combined population of all the wealthy nations.มันคือวิถีชีวิตของ ประชากร 1.5 พันล้านคน, มากกว่าประชากรของชาติร่ำรวยทั้งหมดรวมกัน Home (2009)
As a privilege of power, 80% of this mineral wealth is consumed by 20% of the world's population.คือของกำนัลจากพลังงาน, 80% ของแร่ธาตุอันมีคุณค่า ถูกใช้ไปโดย 20% ของประชากรโลก Home (2009)
The wealth is there, but the country's inhabitants don't have access to it.สมบัติอยู่ที่นั่น, แต่ประชาชน ในประเทศกลับเข้าไม่ถึงมัน Home (2009)
Today, half the world's wealth is in the hands of the richest 2% of the population.วันนี้, ครึ่งหนึ่งของทรัพยากรโลก อยู่ในมือของคนรวยที่สุด ซึ่งคิดเป็น 2% ของประชากรโลก Home (2009)
Wealthy countries will not be spared.บรรดาประเทศร่ำรวยก็หนีไม่พ้น Home (2009)
Ms. Roth, your child has been exceedingly well placed, the new family is very wealthy, she won't have to work for anything.คุณรอส.. ลูกสาวคุณ ไปอยู่ในที่ๆดีแล้วนะ ครอบครัวใหม่ร่ำรวยมาก Nคงให้ลูกคุณได้ทุกอย่าง.. Gamer (2009)
Pretty wealthy guy, right?ผู้ชายที่ร่ำรวย,ถูกมั๊ย? I Lied, Too. (2009)
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ Law Abiding Citizen (2009)
That means you've got wealth, privilege, atrocious acting.ซึ่งนั่นหมายความว่าเรามีทั้งเงิน\ โอกาส และการแสดงห่วยๆ The Age of Dissonance (2009)
Apologizing for the privilege and the wealthเสียใจกับสิทธิพิเศษและความร่ำรวย The Grandfather (2009)
WEallloveOpe.พวกเราทุกคนต่างรักโอปี้ Albification (2009)
It shouldn't be a problem for someone so obviously wealthy as yourself.มันคงจะไม่มีปัญหาสำหรับบางคน ที่ร่ำรวยอย่างเห็นได้ชัดเฉกเช่นท่าน Dooku Captured (2009)
In a wealthy person's dictionary,ในพจนานุกรมของคนรวย Episode #1.1 (2009)
Good looking, tall, smart and wealthy.ทั้งดูดี, สูง, ฉลาด และร่ำรวย. Episode #1.1 (2009)
It may be the rich and wealthy who supports the world, but to make this world more rich and exciting, you'll need depend on a maniac like me.มันอาจจะมีค่าและเป็นคนรวยที่สนับสนุนโลก แต่ทำเพื่อโลกนี้มากกว่าความร่ำรวยหรือตื่นเต้น แล้วพ่อแม่ก็จะบ้าเหมือนกับผม Episode #1.2 (2009)
you do with your depressing little group of kids what I did with my wealthy, elderly mother:นายจัดการกับเด็กๆ แบบที่ฉัน ทำกับแม่แก่ๆผู้ร่ำรวยของฉัน Showmance (2009)
A wealthy relative died?ญาติรวยๆ ตายเหรอ? Showmance (2009)
I don't have any wealthy relatives.ผมไม่มีญาติรวยๆ Showmance (2009)
Of one of the wealthiest co-ops in manhattan, and smartest.อพารต์เมนท์ที่หรูที่สุดในแมนฮัตตันทั้งนั้น แล้วก็ฉลาดมาก Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
It's Floyd Gerber from the Wealth Whiz.นี่คือ ฟรอยดิ์ เกอร์เบอร์ จากเวส วิทส์ครับ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
These are very wealthy prospects, Ray.คนพวกนี้เขารวยมาก คือกลุ่มเป้าหมาย เรย์ The Pickle Jar (2009)
Dan humpey's been seduced by wealth. it had to happen.แดน ฮัมฟรีย์ถูกทำร้ายโดยความรวย มันได้เกิดขึ้นแล้ว Reversals of Fortune (2009)
I'm a wealthy, accomplished woman.ฉันมีความสามารถมากมาย The Bond in the Boot (2009)
Were the victims wealthy?เหยื่อเป็นคนรวยเหรอ Hopeless (2009)
The were both part of the influx of new wealth in the area.พวกเขาเป็นกลุ่มคนรวย ที่หลั่งไหลเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้น Hopeless (2009)
September 24th, two different restaurants, both catering to a wealthy clientele, had their front windows smashed and their interiors torn apart, and finally, October 1st, a newly renovated townhome was ransacked before the family could move in.24 กันยายน ร้านอาหาร 2 แห่ง ที่รับจัดงานเลี้ยง ให้กับลูกค้าที่มีฐานะดี Hopeless (2009)
Each of these crime scene locations are a representation of new wealth and status, but the area surrounding the crime scenes are still populated by long-time residents who are slowly being pushed out.สถานที่เกิดเหตุแต่ละที่ เป็นตัวแทน ของคนกลุ่มใหม่ที่ร่ำรวย และมีฐานะทางสังคม แต่พื้นที่โดยรอบของที่เกิดเหตุ Hopeless (2009)
I always knew that wallace's parents were wealthy, but not $25-Million wealthy.ชั้นรู้ว่าพ่อแม่ของวอเรสน่ะรวย แต่ไม่คิดว่าจะรวยขนาดนี้ Invest in Love (2009)
I just need to know that in this misbegotten corner of Manhattan, that wealth, ambition and moral laxity are alive and well.แค่อยากรู้ว่ามุมที่เป็นจุดเริ่มต้น ของแมนฮัตตันที่ทั้งมั่งคั่งความทะเยอทะยาน ไม่เข้มงวดเรื่องศีลธรรมจรรยา ว่ายังมีอยู่รึเปล่า Dan de Fleurette (2009)
Generations of breeding and wealthสายเลือด และทรัพย์สิน Enough About Eve (2009)
Sigan couldn't bear the thought that his wealth and power would die with him, so he became obsessed with finding a way to defeat death itself.ซิแกนทนไม่ได้กับความคิดที่ว่า ทรัพย์สมบัติและพลังอันมากมาย จะต้องตายไปกับเค้าด้วย เพราะงั้นเค้าถึงได้หมกมุ่นอยู่กับการ หาวิธีเอาชนะความตาย... The Curse of Cornelius Sigan (2009)
I have a wealth of experience in image management, icon development, and Y2K Preparedness.ในเรื่องการจัดการภาพลักษณ์ การพัฒนาความเป็นไอคอน - และการรับมือกับวิกฤต Y2K - แบบนี้เงินคงดีนะ Football, Feminism and You (2009)
My father is a wealthy and powerful man.ท่านพ่อของข้าทั้งรวย และทั้งมีอำนาจออกอย่างนี้ Beauty and the Beast (2009)
She lusts after wealth and power.พวกมันอยากได้ทรัพย์สมบัติและก็พละกำลัง Beauty and the Beast (2009)
Uther's wealth and power. We have reached the point of no return.ทรัพย์สมบัติและพละกำลังของอุเธอร์ เราถึงจุดที่จะหันหลังกลับไม่ได้แล้ว Beauty and the Beast (2009)
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด Home Economics (2009)
Enjoy, the obscene wealth.ขอให้สนุกกับสมบัติลามกนะ Abandon All Hope (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wealI don't care for wealth and fame.
wealSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
wealA lot of people buy lotteries dreaming of wealth at one stroke.
wealHis only son succeeded to all his wealth.
wealShe was unhappy for all her wealth.
wealHe is a man of great wealth.
wealIt is needless to say health is above wealth.
wealMany firms are competing for the wealthier segment of the market.
wealHis relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.
wealShe was none the happier for her great wealth.
wealIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
wealHe is rich but he is none the happier for his wealth.
wealDon't make such a parade of your wealth.
wealHe boasts of his wealth.
wealHe is a son of a wealthy family.
wealA man of wealth has to pay a lot of income tax.
wealI wouldn't like to be in his position, for all his wealth.
wealThe goal of education is not wealth or status, but personal development.
wealFor all his wealth, he is unhappy.
wealHealth is above wealth; the latter gives less fortune than the latter.
wealWith all his wealth, he is not happy.
wealThat country's wealth comes from its oil.
wealHappiness does not consist simply in wealth.
wealHe is the son of a wealthy family.
wealNo amount of wealth can satisfy a covetous man. Not all the treasure in the world makes him happy.
wealTo him wealth is the great prize in life.
wealHer wealth finally allured him into matrimony.
wealWealth does not always bring us happiness.
wealDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
wealHe acquired a vast amount of wealth in these few years.
wealHe is none the happier for his wealth.
wealHis wealth enables him to do anything.
wealHe was interested in only the pursuit of wealth.
wealFor all her wealth, she is not happy.
wealIf it had not been for civil war, they would be wealthy now.
wealThe industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.
wealShe values health above wealth.
wealThe war diminished the wealth of the country.
wealHe got membership of the club by virtue of his wealth.
wealEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.
wealHe used all his wealth for the benefit of the poor.
wealObviously, they are jealous of his wealth and status.
wealHe is wealthy in appearance but not in reality.
wealHe owes his wealth to good luck.
wealIt is not too much to say that health is above wealth.
wealI don't have much desire for wealth.
wealBecause he was wealthy, he was able to go there.
wealHe seeks fame and wealth.
wealShe is a wealthy woman.
wealFor all his wealth, he is not contented.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มั่งคั่ง[N] wealthy person, See also: rich person, Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน, Ant. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด, Example: กำนันท่านนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นคนมั่งคั่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีทรัพย์สินมากมาย
สมบัติพัสถาน[N] wealth, Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ
ความมั่งมี[N] wealth, See also: riches, Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง, Ant. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน, Example: ในสังคมดั้งเดิมคนรวยจะอวดความมั่งมีเฉพาะวันสำคัญทางประเพณีบางวันเท่านั้น, Thai definition: ความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติ
พ่อเลี้ยง[N] rich man, See also: wealthy man, man of wealth, Example: มีพ่อเลี้ยงนายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้ทางต้นห้วยขุนสีปัน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่มีฐานะดี
โภคทรัพย์[N] wealth, See also: property, resource, Example: ความเป็นอยู่ที่ดีงามจักต้องเป็นสังคมที่สงบสุข มั่นคง มีโภคทรัพย์ ปราศจากความยากจน และสามารถพึ่งตนเองได้, Thai definition: ทรัพย์สิ่งของที่ใช้อุปโภคบริโภค
มีเงิน[V] have money, See also: be wealthy, be rich, Example: เราคงต้องใช้มันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีเงินซื้อเครื่องใหม่
มีเงิน[ADJ] wealthy, See also: rich, Syn. ร่ำรวย, Example: เขาเป็นคนมีเงิน อยากได้อะไรแพงๆ ก็สามารถซื้อได้
มีสตางค์[V] have money, See also: be rich, be wealthy, Syn. มีเงิน, Example: วันนี้เรามีสตางค์พอที่จะกินกันให้เต็มคราบ
สมบัติ[N] property, See also: wealth, asset, fortune, treasure, possession, riches, estate, Example: เปียโนหลังดังกล่าวได้ตกมาเป็นสมบัติของกรมศิลปากร, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ หรือสิ่งมีค่าต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หอบ[V] transfer wealth, See also: move possessions, Example: ชาวฮ่องกงบางส่วนพากันหอบทรัพย์สินไปอาศัยในต่างประเทศ เพราะกลัวความไม่แน่นอน เมื่อฮ่องกงจะกลับเป็นของจีน, Thai definition: ขนสมบัติย้ายไป
ภูติ[N] prosperity, See also: wealth, opulence, richness, Syn. ความรุ่งเรือง, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความตกต่ำ, ความล้าหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มไหศวรรย์[N] great wealth, Syn. สมบัติใหญ่, Notes: (สันสกฤต)
โภค[N] property, See also: wealth, fortune, goods, Syn. สมบัติ, โภคสมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคิน[N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] wealthy person, See also: man of wealth, rich man, Syn. คนมั่งมี, คนรวย, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภไคย[N] property, See also: wealth, goods, Syn. โภไคศวรรย์, ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน, Thai definition: สิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กรุสมบัติ[N] treasure, See also: wealth, fortune, Example: เจ้าหน้าที่โบราณคดีพบกรุสมบัติโบราณอายุหลายร้อยปีในอุโมงค์ลึก, Thai definition: ที่เก็บสมบัติ
คนรวย[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนร่ำรวย, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ความแตกต่างระหว่างรายได้ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้านต่างๆ ในสังคมได้
คนมั่งมี[N] the rich, See also: millionaire, man of wealth, wealthy person, rich person, Syn. คนรวย, เศรษฐี, Ant. คนจน, คนยากจน, Example: คนมั่งมีไม่ควรจะเบียดเบียนคนจน
ความร่ำรวย[N] wealth, See also: richness, affluence, opulence, Syn. ความรวย, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความยากจน, Example: กลุ่มคนบางกลุ่มก็ใช้ยี่ห้อรถยนต์เป็นเครื่องแสดงความร่ำรวย
ความมั่งคั่ง[N] wealth, See also: richness, affluence, opulence, Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งมี, Ant. ความยากจน, Example: คนจีนในอินโดนีเซียฝังรากและสั่งสมความมั่งคั่งมายาวนานกระทั่งติดอันดับเศรษฐีของโลก
คหบดี[N] rich, See also: wealthy person, Syn. คฤหบดี, เศรษฐี, คนรวย, Ant. คนจน, Example: วัดบางวัดจำหน่ายโบราณวัตถุให้กับคหบดีซึ่งมีฐานะดีและมีรสนิยมในการสะสมของเก่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี, ผู้มีอันจะกิน
คหปตานี[N] rich woman, See also: wealthy woman, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่มีอันจะกิน
รวย[ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ว่า คนจนมีลูกมากกว่าคนรวย
รวย[V] be rich, See also: be wealthy, Syn. ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: เขารวยขึ้นมาจากการเป็นเจ้าพ่อวงการสมุนไพร
ร่ำรวย[ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: การแต่งตัวของเขาบ่งบอกว่าจะต้องเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวย
ร่ำรวย[V] be rich, See also: be wealthy, Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: นักการเมืองท่านนี้ร่ำรวยผิดปกติ ผิดวิสัยของผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
มี[ADJ] rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. มั่งมี, ร่ำรวย, Ant. จน, ยากจน, Example: เขาเป็นคนมีคงไม่หันมามองคนจนๆ อย่างเรา
มั่งคั่ง[V] be rich, See also: be wealthy, be loaded, be well-off, Syn. ร่ำรวย, รวย, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: เขามั่งคั่งเกินข้าราชการธรรมดา จึงถูกคณะกรรมการสอบสวน
มั่งมี[V] be rich, See also: be wealthy, be loaded, be well-off, Syn. ร่ำรวย, รวย, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: สถานะทางครอบครัวเราไม่ได้มั่งมีถึงขนาดจะเล่นการเมืองได้
เครือจักรภพ[N] commonwealth, See also: empire, Syn. เครือรัฐ, สมาพันธรัฐ, สหพันธรัฐ, Example: อังกฤษได้พยายามที่จะผลักดันพม่าให้เข้าเป็นสมาชิกประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษ โดยการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองและเศรษฐกิจของพม่า, Count unit: เครือจักรภพ, Thai definition: กลุ่มประเทศหรือรัฐที่มีการปกครองตนเอง แต่ยอมรับนับถือประมุขร่วมกัน
เครือรัฐ[N] federation, See also: commonwealth, Syn. เครือจักรภพ, Example: ประเทศไทยไม่เคยเป็นประเทศในเครือรัฐใดมาก่อน, Count unit: เครือรัฐ, Thai definition: กลุ่มประเทศหรือรัฐที่มีการปกครองตนเอง แต่ยอมรับนับถือประมุขร่วมกัน
เงินทอง[N] money, See also: wealth, Syn. ทรัพย์สิน, Example: สูบบุหรี่เป็นการสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ
พอมีอันจะกิน[V] well-to-do, See also: wealthy, prosperous, Syn. มีอันจะกิน, Ant. ขัดสน, Example: ครอบครัวของเราไม่ถึงกับร่ำรวยล้นฟ้า แค่พอมีอันจะกิน, Thai definition: ค่อนข้างรวย, ซึ่งมีฐานะค่อนข้างดี
พิตร[N] property, See also: wealth, Syn. ทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ, Thai definition: ทรัพย์, ของเครื่องปลื้มใจ
พิภพ[N] treasure, See also: wealth, assets, Syn. ทรัพย์, สมบัติ
มีอันจะกิน[V] be rich, See also: be wealthy, Syn. ร่ำรวย, มีเงินทอง, มีเงินมีทอง, Ant. ยากจน, จน, ขัดสน, Example: แม้คุณเจริญจิตต์จะไม่ร่ำรวย แต่เธอก็มีอันจะกิน, Thai definition: ค่อนข้างมีเงินทอง, มีฐานะดี, มีเงินจับจ่ายใช้สอยมาก
มีอันจะกิน[ADJ] rich, See also: well off, well to do, wealthy, moneyed, prosperous, Syn. ร่ำรวย, มีเงินทอง, มีเงินมีทอง, Ant. ยากจน, จน, ขัดสน, Example: กล่องไม้แกะสลักลวดลายงดงามเป็นเครื่องประดับภายในบ้านสำหรับผู้มีอันจะกิน, Thai definition: ค่อนข้างมีเงินทอง, มีฐานะดี, มีเงินจับจ่ายใช้สอยมาก
มีเงินมีทอง[V] be rich, See also: be wealthy, Syn. ร่ำรวย, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: สถานะทางครอบครัวเราไม่สามารถมีเงินมีทองมาเล่นการเมืองได้
มีเงินมีทอง[V] be rich, See also: be wealthy, Syn. ร่ำรวย, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: สถานะทางครอบครัวเราไม่สามารถมีเงินมีทองมาเล่นการเมืองได้
เวสสุวัณ[N] God of Wealth, See also: God of the North, North Deva, Vaisramana, Syn. ท้าวเวสวัณ, ท้าวกุเวร, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อท้าวจาตุมหาราชองค์หนึ่งประจำทิศอุดร
เศรษฐี[N] millionaire, See also: rich man, wealthy man, Syn. คนรวย, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, Ant. คนจน, Example: ขณะนี้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมดตั้งแต่เศรษฐีจนถึงคนจนๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมาก, ผู้มีอันจะกิน, Notes: (สันสกฤต)
ตีขลุม[V] assume, See also: take what one is not entitled to, take some thing as one's own, claim another's wealth, cl, Syn. ตู่, ทึกทัก, ตีคลุม, ถือเอา, เหมาเอา, Example: เนื่องจากคนอ้วนส่วนมากชอบกินของหวาน เขาจึงตีขลุมเอาว่าน้ำตาลทำให้เป็นเบาหวาน ที่จริงแล้วไม่ใช่, Thai definition: ตู่หรือหยิบฉวยเอาของผู้อื่นโดยทึกทักเอาว่าเป็นของตน, แสดงอาการเป็นเชิงรับสมอ้างเพื่อประโยชน์แก่ตน
เจ้าขรัว[N] Chinese rich person, See also: rich man, wealthy man, man of wealth, Syn. เจ้าสัว, เจ๊สัว, เศรษฐี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มั่งมีมักหมายถึงเศรษฐีจีน
เจ้าสัว[N] Chinese rich person, See also: wealthy man, man of wealth, rich man, Syn. เจ้าขรัว, เจ๊สัว, เศรษฐี, คหบดี, Example: ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดกลุ่มเศรษฐีใหม่ที่มีลักษณะเป็น เจ้าสัว ดำเนินธุรกิจ การค้าและการเงิน การธนาคาร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน)
ทรัพยสิทธิ[N] property right, See also: real right, proprietary, possessiveness, acquirement of wealth, affluence, opulence, succe, Syn. สิทธิเหนือทรัพย์, Example: เขามีทรัพยสิทธิในกองมรดกในฐานะทายาทโดยชอบธรรม, Thai definition: สิทธิเหนือทรัพย์ที่จะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
ทรัพยากรธรรมชาติ[N] natural resource, See also: natural wealth, Example: ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชา ยังเกินดุลของการทำลาย, Thai definition: ทรัพย์อันเกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ
ทรัพย์[N] property, See also: wealth, money, assets, possessions, treasures, riches, things, effects, Syn. ทรัพย์สมบัติ, สินทรัพย์, ทรัพย์สิน, สมบัติพัสถาน, Example: รัฐมนตรีท่านนี้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรี ที่จะถูกอายัดทรัพย์, Thai definition: สิ่งที่มีค่า, Notes: (สันสกฤต)
ทรัพย์สมบัติ[N] property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count unit: อย่าง, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นายทุน[N] capitalist, See also: upholder, owner of wealth, supporter, Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน, Example: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi khwām mangkhang) EN: division of wealth ; distribution of wealth   FR: répartition de la richesse [f]
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property   FR: personne riche [f]
เครือจักรภพ[n.] (khreūajakkraphop) EN: commonwealth   
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangkhang) EN: wealth ; affluence   
ความรวย [n.] (khwām rūay) EN: wealthiness ; richness ; opulence   FR: richesse [f] ; opulence [f] ; aisance [f]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapao nak) EN: rich ; wealthy ; affluent   FR: riche ; fortuné
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi songkhreūang) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager   FR: riche veuve [f]
มั่งคั่ง[v.] (mangkhang) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être très riche ; être fortuné ; être opulent
มั่งมี[v.] (mangmī) EN: be rich ; be wealthy ; be loaded ; be well-off   FR: être riche ; être fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent   FR: riche ; fortuné ; aisé
เงินทอง[n.] (ngoenthøng) EN: money ; wealth ; assets   FR: argent [m]
ภาษีทรัพย์สิน[n. exp.] (phāsī sapsin) EN: capital levy ; wealth tax ; property tax   
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth   
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; wealth ; assets   
ร่ำรวย [v.] (ramrūay) EN: be rich ; be wealthy   
ร่ำรวย [adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded   FR: riche ; nanti
รวย [adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled   FR: riche ; opulent ; aisé ; nanti
สมาพันธรัฐ[n.] (samāphantharat) EN: confederation ; commonwealth   FR: confédération [f]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (sapphayākøn thammachāt) EN: natural resources ; natural wealth   FR: ressources naturelles [fpl] ; patrimoine naturel [m]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth   FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f]
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions   FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]
ศฤงคาร[n.] (saringkhān) EN: the good things of life ; wealth ; Mammon   FR: les plaisirs de la vie [mpl]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire   FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f]
สิน-[pref.] (sin-) EN: property ; belongings ; money ; wealth   FR: richesse [f] ; biens [mpl] ; propriété [f]
สมบัติ[n.] (sombat) EN: property ; wealth ; asset ; fortune ; treasure ; possession ; riches ; estate   FR: avoirs [mpl] ; richesse [f] ; trésor [m] ; propriété [f]
สมบัติพัสถาน[n. exp.] (sombatphatsathān) EN: wealth ; riches ; possessions ; property   FR: richesse [f]
ส่วนรวม[n.] (suanrūam) EN: common wealth ; people at large ; public   FR: gens [fpl]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier   
ทุน[n.] (thun) EN: capital ; assets ; funds ; investment ; grant ; stipend ; savings ; wealth   FR: capital [m] ; fonds [mpl] ; avoirs [mpl]
อู๋[adj.] (ū) EN: wealthy   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEALTH    W EH1 L TH
WEALTHS    W EH1 L TH S
WEALTHY    W EH1 L TH IY0
WEALTHIER    W EH1 L TH IY0 ER0
WEALTHIEST    W EH1 L TH IY0 AH0 S T
COMMONWEALTH    K AA1 M AH0 N W EH2 L TH
COMMONWEALTH'S    K AA1 M AH0 N W EH2 L TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weal    (n) (w ii1 l)
weald    (n) (w ii1 l d)
weals    (n) (w ii1 l z)
wealds    (n) (w ii1 l d z)
wealth    (n) (w e1 l th)
wealthy    (j) (w e1 l th ii)
wealthier    (j) (w e1 l th i@ r)
wealthily    (a) (w e1 l th i l ii)
wealthiest    (j) (w e1 l th i i s t)
commonwealth    (n) (k o1 m @ n w e l th)
commonwealths    (n) (k o1 m @ n w e l th s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大徳[だいとく, daitoku] Thai: ผู้มีบุญ English: man of wealth

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fülle {f}wealth [Add to Longdo]
Gedankenreichtum {m}wealth of ideas [Add to Longdo]
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)Commonwealth of Independent States (CIS) [Add to Longdo]
Gemeinwesen {n}; Nationengemeinschaft {f}; Staatenbund {m}commonwealth [Add to Longdo]
Reichtum {m}wealthiness [Add to Longdo]
Reichtum {m}; Vermögen {n}; Wohlstand {m}wealth [Add to Longdo]
Schwiele {f} | Schwielen {pl}weal | weals [Add to Longdo]
Staatswohl {n}public weal [Add to Longdo]
Striemen {m}; Strieme {f} | Striemen {pl}weal; wale | weals; wales [Add to Longdo]
Vermögensteuer {f}; Vermögenssteuer {f}property tax; wealth tax [Add to Longdo]
Wohl {n}weal [Add to Longdo]
reich; vermögend {adj} | reicher; vermögender | am reichsten; am vermögendstenwealthy | wealthier | wealthiest [Add to Longdo]
reich {adv}wealthily [Add to Longdo]
vermögensbildend {adj}wealth-creating [Add to Longdo]
volkswirtschaftliche Vermögensbildung {f}aggregate wealth formation [Add to Longdo]
wohlhabendwealthy [Add to Longdo]
Du müsstest bei deiner vielen Arbeit schon steinreich sein.You should be loaded (wealthy) by now considering all your work. [Add to Longdo]
Fähigkeit ist des armen Mannes Reichtum.Ability is the poor man's wealth. [Add to Longdo]
der Britische StaatenbundThe British Commonwealth of Nations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth) [Add to Longdo]
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
コモンウェルスデー[, komon'uerusude-] (n) Commonwealth Day [Add to Longdo]
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity [Add to Longdo]
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England) [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox) [Add to Longdo]
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury [Add to Longdo]
英連邦[えいれんぽう, eirenpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
英連邦王国[えいれんぽうおうこく, eirenpououkoku] (n) Commonwealth realm [Add to Longdo]
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth [Add to Longdo]
禍福[かふく, kafuku] (n) weal and woe [Add to Longdo]
貨財[かざい, kazai] (n) wealth; worldly goods [Add to Longdo]
吉凶禍福[きっきょうかふく, kikkyoukafuku] (n) good and bad fortune, and weal and woe [Add to Longdo]
逆玉[ぎゃくたま, gyakutama] (n) man who marries a wealthy or upwardly-mobile woman; gold digger [Add to Longdo]
休戚[きゅうせき, kyuuseki] (n) weal and woe; welfare [Add to Longdo]
巨商[きょしょう, kyoshou] (n) wealthy merchant [Add to Longdo]
共和国[きょうわこく, kyouwakoku] (n) republic; commonwealth; (P) [Add to Longdo]
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos [Add to Longdo]
金の切れ目が縁の切れ目[かねのきれめがえんのきれめ, kanenokiremegaennokireme] (exp) relationships (formed by wealth) will end when the money ends [Add to Longdo]
金満家[きんまんか, kinmanka] (n) man of wealth; millionaire [Add to Longdo]
豪家[ごうか, gouka] (n) wealthy and powerful family [Add to Longdo]
豪商[ごうしょう, goushou] (n) wealthy merchant [Add to Longdo]
豪商層[ごうしょうそう, goushousou] (n) wealthy merchant class [Add to Longdo]
豪農[ごうのう, gounou] (n) wealthy farmer [Add to Longdo]
国富[こくふ, kokufu] (n) national wealth; (P) [Add to Longdo]
財産家[ざいさんか, zaisanka] (n) wealthy individual; person of wealth [Add to Longdo]
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place [Add to Longdo]
資産家[しさんか, shisanka] (n) wealthy person [Add to Longdo]
資産保有会社[しさんほゆうがいしゃ, shisanhoyuugaisha] (n) asset holding company (esp. Commonwealth countries) [Add to Longdo]
資力[しりょく, shiryoku] (n) means; resources; wealth [Add to Longdo]
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P) [Add to Longdo]
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy) [Add to Longdo]
紳商[しんしょう, shinshou] (n) a wealthy merchant [Add to Longdo]
成金(P);成り金[なりきん, narikin] (n,adj-no) (1) (derog) upstart; nouveau riche; new rich; narikin; coming into wealth suddenly; (2) (See 成る・7) (orig. meaning) piece promoted to gold general (in shogi); (P) [Add to Longdo]
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something) [Add to Longdo]
素封家[そほうか, sohouka] (n) wealthy person or family [Add to Longdo]
大黒[だいこく, daikoku] (n) (1) (abbr) (See 大黒天) god of wealth; (2) (arch) monk's wife [Add to Longdo]
大黒鼠[だいこくねずみ;ダイコクネズミ, daikokunezumi ; daikokunezumi] (n) (1) white rat; (2) white rat that serves Daikoku (god of wealth) [Add to Longdo]
大黒天[だいこくてん, daikokuten] (n) (1) {Buddh} Mahakala (incarnation of Mahesvara); (2) Daikokuten (god of wealth) [Add to Longdo]
大所[おおどころ;おおどこ, oodokoro ; oodoko] (n) wealthy family; important person; bigwig [Add to Longdo]
大商人[おおあきんど, ooakindo] (n) (obsc) major dealer; wealthy merchant [Add to Longdo]
大農[だいのう, dainou] (n) large-scale (mechanized, mechanised) farming; wealthy farmer [Add to Longdo]
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n,vs) amassing of wealth; (P) [Add to Longdo]
独立国家共同体[どくりつこっかきょうどうたい, dokuritsukokkakyoudoutai] (n) Commonwealth of Independent States; CIS [Add to Longdo]
貧富[ひんぷ, hinpu] (n) wealth and poverty; rich and poor; (P) [Add to Longdo]
貧富の差[ひんぷのさ, hinpunosa] (exp) disparity of wealth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不义之财[bù yì zhī cái, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄘㄞˊ, / ] ill-gotten wealth or gains [Add to Longdo]
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, / ] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, / ] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, ] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth [Add to Longdo]
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, / 祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune [Add to Longdo]
名缰利锁[míng jiāng lì suǒ, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄌㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] lit. fettered by fame and locked up by riches (成语 saw); tied down by reputation and wealth; the victim of one's own success [Add to Longdo]
国富论[Guó fù lùn, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] The Wealth of Nations (1776) by Adam Smith 亞當·斯密|亚当·斯密 [Add to Longdo]
外交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [Add to Longdo]
富国[fù guó, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] rich country; make the country wealthy (political slogan) [Add to Longdo]
富国强兵[fù guó qiáng bīng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧㄥ, / ] lit. rich country, strong soldiers; a slogan of modernizers in Qing China and Meiji Japan (make the country wealthy and the military powerful, Japanese pronunciation: Fukoku kyouhei) [Add to Longdo]
富贵不能淫[fù guì bù néng yín, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ˊ, / ] not corrupted by wealth and honors [Add to Longdo]
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, / ] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year) [Add to Longdo]
摆阔[bǎi kuò, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄛˋ, / ] parade one's wealth; be ostentatious and extravagant [Add to Longdo]
败落[bài luò, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] decline (in wealth and position) [Add to Longdo]
敛财[liǎn cái, ㄌㄧㄢˇ ㄘㄞˊ, / ] to accumulate wealth by dishonest means [Add to Longdo]
荣华富贵[róng huá fù guì, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˊ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ, / ] (set phrase) glory, splendor, wealth and rank; high position and great wealth [Add to Longdo]
比干[Bǐ Gān, ㄅㄧˇ ㄍㄢ, ] Bi Gan (Chinese god of wealth) [Add to Longdo]
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade) [Add to Longdo]
民脂民膏[mín zhī mín gāo, ㄇㄧㄣˊ ㄓ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄠ, ] lit. the fat and wealth of the people (成语 saw); the nation's hard-won wealth (esp. as an object of unscrupulous exploitation); the people's blood, sweat and tears [Add to Longdo]
澳大利亚联邦[Ào dà lì yà lián bāng, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] Commonwealth of Australia [Add to Longdo]
争名夺利[zhēng míng duó lì, ㄓㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˋ, / ] to fight for fame, grab profit (成语 saw); scrambling for fame and wealth; only interested in personal gain [Add to Longdo]
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union) [Add to Longdo]
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体 [Add to Longdo]
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, / ] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest [Add to Longdo]
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, / ] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine [Add to Longdo]
聚敛[jù liǎn, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] to extort taxation; to become wealthy by extortion [Add to Longdo]
腰缠万贯[yāo chán wàn guàn, ㄧㄠ ㄔㄢˊ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ, / ] lit. ten thousand strings of cash in money belt (成语 saw); carrying lots of money; extremely wealthy; loaded [Add to Longdo]
芝兰之室[zhī lán zhī shì, ㄓ ㄌㄢˊ ㄓ ㄕˋ, / ] lit. a room with irises and orchids (成语 saw); fig. in wealthy and pleasant company [Add to Longdo]
英联邦[Yīng lián bāng, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] the British Commonwealth (Commonwealth of Nations) [Add to Longdo]
[zī, , ] surname Zi; backbiting; calumny; wealth [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, / ] money; wealth; riches; property; valuables [Add to Longdo]
财利[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] wealth and profit; riches [Add to Longdo]
财富[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, / ] wealth; riches [Add to Longdo]
财帛[cái bó, ㄘㄞˊ ㄅㄛˊ, / ] wealth; money [Add to Longdo]
财神[cái shén, ㄘㄞˊ ㄕㄣˊ, / ] the God of Wealth [Add to Longdo]
钱财[qián cái, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ, / ] wealth; money [Add to Longdo]
露富[lòu fù, ㄌㄡˋ ㄈㄨˋ, ] to reveal one's wealth inadvertently [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top