Search result for

wavering

(25 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wavering-, *wavering*, waver
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm wavering, honestly.honestly. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'm worried that Noah might be wavering.แม่กังวลเรื่องโนอาห์ที่ยังลังเลอยู่ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
It preys on wavering souls like yours.มันมาจากจิตใจที่ วอกแวกเหมือนกับเจ้า Lazarus (2010)
Why are you wavering so much?ทำไมองค์ชายถึงวอกแวกนัก? Episode #1.4 (2010)
The throne is not a place for wavering. Instead, it is the center place that balances the drifts and pulls.บัลลังก์ไม่ใช่ที่ที่ให้สั่นคลอน แต่เป็นศูนย์กลางที่สร้างสมดุลโดยการผลักและดึง Warrior Baek Dong-soo (2011)
Did he ask about your recent specific wavering with Roya Hammad?เขาได้เจาะจงถาม เกี่ยวกับเรื่องล่าสุดของคุณ ตอนที่คุณลังเลๆกับโรยา ฮาเม็ดรึเปล่า? Two Hats (2012)
Both the good... and the evil... And those wavering somewhere in between... Everything is in place.การเปิดเผยเป็นหน้าต่างถึงตัวตนของเรา ทั้งความดี และความชั่วร้าย.. และความลังเลเหล่านั้น อยู่ที่ไหนซักแห่งในระหว่าง... ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้ว Revelations (2012)
I don't, I think he was wavering.ฉันไม่ ฉันคิดว่าเขากำลังสับสน Cold Turkey (2013)
is there any wavering on the price?ช่วยลดราคาให้ผมหน่อยได้ไหม Ordinary World (2016)
There's no wavering, sir.ไม่ครับ เราไม่มีการลดราคาครับ Ordinary World (2016)
The boy is wavering, just as you are.ตอนนี้ เธอมันก็เหมือนเด็กนั่นที่หลงทางอยู่ Street Fighter Alpha (1999)
[Tae-sung! Hae-won's wavering][แทซอง แฮวอนเริ่มลังเลแล้วนะ] Romance of Their Own (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waveringYou are wavering.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่ว[adj.] (naēo) EN: straight ; direct ; unwavering ; vertical   FR: direct
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering   FR: résolu

CMU English Pronouncing Dictionary
WAVERING    W EY1 V ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wavering    (v) (w ei1 v @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
気迷い[きまよい, kimayoi] (n) wavering; hesitating [Add to Longdo]
浮腰;浮き腰[うきごし, ukigoshi] (n) (1) wavering; unsteady; (2) {MA} floating hip throw (judo) [Add to Longdo]
腹が据わる;腹がすわる[はらがすわる, haragasuwaru] (exp,v5r) to have guts; to be unwavering in one's resolution [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生命) (See 生命) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waver \Wa"ver\, v. i. [imp. & p. p. {Wavered}; p. pr. & vb. n.
   {Wavering}.] [OE. waveren, from AS. w[ae]fre wavering,
   restless. See {Wave}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. To play or move to and fro; to move one way and the other;
    hence, to totter; to reel; to swing; to flutter.
    [1913 Webster]
 
       With banners and pennons wavering with the wind.
                          --Ld. Berners.
    [1913 Webster]
 
       Thou wouldst waver on one of these trees as a terror
       to all evil speakers against dignities. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To be unsettled in opinion; to vacillate; to be
    undetermined; to fluctuate; as, to water in judgment.
    [1913 Webster]
 
       Let us hold fast . . . without wavering. --Heb. x.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       In feeble hearts, propense enough before
       To waver, or fall off and join with idols. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reel; totter; vacillate. See {Fluctuate}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wavering
   adj 1: uncertain in purpose or action [syn: {vacillant},
       {vacillating}, {wavering}]
   n 1: indecision in speech or action [syn: {hesitation},
      {vacillation}, {wavering}]
   2: the quality of being unsteady and subject to changes; "he
     kept a record of price fluctuations" [syn: {fluctuation},
     {wavering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top