Search result for

watery

(33 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watery-, *watery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watery[ADJ] เกี่ยวกับน้ำ, See also: เต็มไปด้วยน้ำ, Syn. aquatic, aqueous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watery(วอ'เทอรี) adj. เกี่ยวกับน้ำ,มีน้ำมาก,ประกอบด้วยน้ำมาก,เปียก,มีน้ำตาคลอ,มีลักษณะของน้ำ,หลั่งน้ำ,อ่อน,ร่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
watery(adj) เป็นน้ำ,เปียก,แฉะ,มีน้ำ,จืดจาง,ใส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not some weird milky, ricey, watery goop... that you feed to infants and old people, okay?ผมไม่ใช่ข้าวต้มเละๆ ในน้ำต้มกระดูกหมู ที่เอาไว้ใช้ป้อนทารกกับคนแก่ The Hangover Part II (2011)
That's the stuff that makes your nose and eyes watery if you're lucky enough to survive the crash.ซึ่งทำให้ เราน้ำมูกไหล ถ้าเราโชคดีรอดจากการชนมาได้ Kame'e (2011)
He went from choking and carrying fit men to their watery graves to drowning and dumping smaller victims unceremoniously.เขาเปลี่ยนจากทำให้ขาดอากาศตาย และเหยื่อที่แข็งแรงเป็นสุสานใต้น้ำ จับกดน้ำและทิ้งศพเหยื่อที่ตัวเล็กลง อย่างเร่งรีบ Epilogue (2011)
"As the high watery walls came rolling in,"ในขณะที่กำแพงน้ำสูง มากลิ้งใน The Invisible Woman (2013)
as you descend to a watery grave.... เมื่อคุณลงไปที่หลุมศพของน้ำ 300: Rise of an Empire (2014)
The stars are other fiery suns made of the same substance as the Earth, and they have their own watery earths with plants and animals no less noble than our own.ดาวเป็นดวงอาทิตย์ที่ลุกเป็นไฟอื่น ๆ ที่ทำจากสารเดียวกับโลก และพวกเขามีธาตุน้ำของตัวเอง Standing Up in the Milky Way (2014)
The watery fluid in those eyes neatly eliminated the distortion of that bending effect.ของเหลวที่เป็นน้ำในสายตา เหล่านั้นอย่างเรียบร้อย กำจัดการบิดเบือนของที่มีผลดัด Some of the Things That Molecules Do (2014)
It either carries him across the loch or it drags him down to the bottom to his watery death.มันอาจพาเค้าข้ามทะเลสาป.. รึบางทีอาจลากเค้าลงไป ใต้ทะเลสาปจนจมน้ำตายก็ได้ The Water Horse (2007)
Sorry about that. They were all kind of watery.ค่ะ Sparks Fly Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wateryI have watery stools.
wateryMy eyes are watery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โจ๊ก[ADJ] washy, See also: watery, thin, Thai definition: มีน้ำมากเกินส่วน (ใช้แก่น้ำแกง)
แหยะ[ADJ] soft, See also: watery, mushy, icky, yucky, Syn. แฉะ, เละ, แหยะๆ, Example: ฉันไม่ชอบกินอาหารแหยะๆ, Thai definition: ที่ไม่น่ากินไม่น่าแตะต้องเพราะแฉะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจ๊ก[adj.] (jōk) EN: watery   FR: liquide ; aqueux
เหลว[adj.] (lēo) EN: fluid ; liquid ; watery   FR: fluide ; liquide

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERY    W AO1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watery    (j) (w oo1 t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Triefauge {n}watery eye [Add to Longdo]
wässerig; wässrig {adj} | wässeriger; wässriger | am wässerigsten; am wässrigstenwatery | more watery; waterier | most watery; wateriest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel [Add to Longdo]
海の藻屑[うみのもくず, uminomokuzu] (n) watery grave (metaphor) [Add to Longdo]
[かゆ, kayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel; (P) [Add to Longdo]
[ひしお, hishio] (n) (1) paste similar to miso made from koji mold and salt water; (2) watery mash left over from making soy sauce [Add to Longdo]
水っぽい[みずっぽい, mizuppoi] (adj-i) (1) watery; soggy; (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
水臭い(P);水くさい[みずくさい, mizukusai] (adj-i) stand-offish; distant; not frank; reserved; watery; (P) [Add to Longdo]
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含水[hán shuǐ, ㄏㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] watery, #38,893 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] watery expanse, #904,302 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watery \Wa"ter*y\, a. [AS. waeterig.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to water; consisting of water. "The
    watery god." --Dryden. "Fish within their watery
    residence." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Abounding with water; wet; hence, tearful.
    [1913 Webster]
 
   3. Resembling water; thin or transparent, as a liquid; as,
    watery humors.
    [1913 Webster]
 
       The oily and watery parts of the aliment.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, abounding in thin, tasteless, or insipid fluid;
    tasteless; insipid; vapid; spiritless.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watery
   adj 1: filled with water; "watery soil"
   2: wet with secreted or exuded moisture such as sweat or tears;
     "wiped his reeking neck" [syn: {reeking}, {watery}]
   3: relating to or resembling or consisting of water; "a watery
     substance"; "a watery color"
   4: overly diluted; thin and insipid; "washy coffee"; "watery
     milk"; "weak tea" [syn: {watery}, {washy}, {weak}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top