Search result for

watch over

(30 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watch over-, *watch over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watch over[PHRV] คอยคุ้มกัน, See also: ดูแล, ปกป้อง, Syn. have on, keep on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need you to watch over 3PO.ข้าต้องการให้เจ้าอยู่ดูแลทรีพีโอ Bombad Jedi (2008)
Hey, Dong Chul. Offering up my life, I want to watch over youถวายชีวิตของฉัน, เพื่อที่ จะได้คอยปกป้องเธอ Episode #1.7 (2008)
Take me to her. I must watch over her.พาฉันไปหาเธอ ผมอยู่ข้างๆคอยต้องดูแลเธอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Okay, look, I know that the bioweapons threat is over, but I'd feel a lot better if you'd watch over her until she gets on that plane.โอเค ฟังนะ ผมรู้ว่าอันตรายจากอาวุธชีวภาพได้หมดไปแล้ว แต่ผมจะรู้สึกดีกว่าถ้าได้ดูแลเธอ จนกว่าเธอจะขึ้นไปบนเครื่อง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I would always watch over you.ผมจะคอยดูแลคุณ และต้องการดูแลคุณตลอดไป Drag Me to Hell (2009)
You always keep watch over me.คุณไม่เคยหยุดใส่ใจในตัวฉัน Drag Me to Hell (2009)
So I came to pray. See if someone would watch over her.ดังนั้นฉันมายังสวด \ N. เพื่อดูว่าใครเธอนวกรรมิก Prison Break: The Final Break (2009)
Club's going to watch over Kerrianne.คลับจะดูแลเเคล์รอล The Culling (2009)
Clay's already tasked Belfast. They're going to watch over Kerrianne.เคลย์มอบหมายไปยังเบลฟาสต์แล้ว พวกเขาจะคุ้มครองเเคล์รอล The Culling (2009)
Rex will watch over you.เร็กซ์จะคุ้มกันท่านเอง Jedi Crash (2009)
Watch over me.ได้โปรดมองดูฉัน ฉันไม่ใส่มันหรอก ไปกันแถอะ Episode #1.5 (2009)
Watch over me.ได้โปรดมองดูฉัน Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watch overThe guards must keep watch over the jewels.
watch overThere were shepherds keeping watch over their flock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมแจ[V] watch over closely, See also: keep a close control, Example: พ่อเธอคุมแจแบบนี้เธอคงหนีไปเที่ยวกับพวกเราไม่ได้แน่, Thai definition: ติดตามอย่างไม่ห่างหรือไม่ให้คลาดสายตา
คุม[V] take care, See also: watch over, oversee, take charge of, control, guard, protect, supervise, Syn. ดูแล, ควบคุม, Ant. ปล่อยปละ, ละเลย, Example: ผู้ปกครองต้องสอดส่องดูว่ารถโรงเรียนมีครูคอยคุมเด็กหรือไม่, Thai definition: คอยกำกับดูแล
เฝ้าบ้าน[V] watch over the house, See also: take care of the house, Example: เด็กหญิงอยู่เฝ้าบ้าน คอยไล่ไก่ไม่ให้เข้าบ้าน, Thai definition: อยู่ดูแลเอาใจใส่ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่บ้าน
พิทักษ์[V] protect, See also: watch over, guard, Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, ดูแล, อภิบาล, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน, Thai definition: ดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย
รักษาการณ์[V] watch over, See also: be on guard, guard against, Syn. เฝ้าดูแล, ระวังภัย, Example: ทางการมาเลเซียจัดกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาประจำในบริเวณ โนแมนส์แลนด์ เพื่อรักษาการณ์ และมิให้มีเหตุการณ์ปล้นสะดมเกิดขึ้น, Thai definition: เฝ้าดูแลเหตุการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฝ้าบ้าน[v. exp.] (fao bān) EN: watch over the house ; take care of the house   FR: surveiller la maison ; garder la maison
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance   FR: être sur ses gardes
คุม[v.] (khum) EN: look after ; watch over ; take charge of ; guard ; convoy ; escorter   FR: garder ; surveiller
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng raksā) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield   
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard   FR: garder ; surveiller ; sauvegarder
รักษาการณ์[v. exp.] (raksākān) EN: be on duty ; be in charge ; watch over ; be on guard ; guard against   FR: avoir la charge de ; veiller

Japanese-English: EDICT Dictionary
見守る(P);見戍る(iK);目戍る(iK)[みまもる, mimamoru] (v5r,vt) to watch over; to watch attentively; (P) [Add to Longdo]
注視[ちゅうし, chuushi] (n,vs,adj-no) gazing steadily at; observing (a person) closely; maintain a watch over [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看顾[kàn gù, ㄎㄢˋ ㄍㄨˋ, / ] watch over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watch over
   v 1: follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby,
      please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed
      the men with the binoculars" [syn: {watch}, {observe},
      {follow}, {watch over}, {keep an eye on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top