Search result for

warring

(30 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warring-, *warring*, warr
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warring[ADJ] ซึ่งสู้รบกัน, Syn. battling, fighting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warring(วอ'ริง) adj. สู้รบกัน,ทำสงครามกัน,ต่อสู้กัน, Syn. fighting

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
War? A bunch of morons warring against us?มีคนถูกฆ่าทุกวัน Gomorrah (2008)
I'm not warring with you, all we have to do is shoot!เราต้องฆ่ามันแล้วล่ะ Gomorrah (2008)
Legend says that during the warring States periodตำนานกล่าวไว้ว่าในช่วงระหว่างรัฐยุคสงคราม Love in Disguise (2010)
The united nations aims to end civil war in a region plagued by warring factions.UN กำลังเริ่มประชุม เรื่องยุติ สงครามกลางเมือง ในพื้นที่ ยังเต็มไปด้วยการสู้รบ Pilot (2010)
Easiest way to discover the existence of a doppelganger or to get your hands on some long, lost moon stone is to have every single member of two warring species on the lookout.หนทางที่ง่ายที่สุดที่จะค้นพบ การดำรงอยู่ ของตัวตายตัวแทน หรือการได้มาซึ่ง หินจันทราที่สูญหายไปนานแสนนาน Klaus (2011)
The hero positions two warring gangs against each other and gets them to fight for him.วีรบุรุษที่อยู่ระหว่างกลาง ของสมาคมที่เป็นศัตรูกัน และทำให้พวกเขาฆ่าเพื่อสิ่งที่ต้องการ The Next Seduction (2011)
We're nothing but a warring species, and I want no part of it.พวกเราคือสัตว์กระหายสงคราม ผมไม่อยากเข้าไปยุ่งอีก John Carter (2012)
He united 100 warring tribes.เขารวมตัวชนเผ่ากว่าร้อยเผ่า The Watchers on the Wall (2014)
A military genius who only used his talents to prevent violence, he was legendary for traveling among the kingdoms of the warring states, employing ingenious strategies to talk kings out of going to war.อัจฉริยะทหาร คนเดียวที่ใช้ความสามารถของ เขาเพื่อป้องกันความรุนแรง เขาเป็นตำนานสำหรับการเดินทาง Hiding in the Light (2014)
Inhabited by numerous warring clansพวกยุโรปพบแดนกันดารที่ไร้ต้นไม้ เป็นที่อยู่ของเผ่านักรบหลายตระกูล Rapa Nui (1994)
The seven warring lords are...เจ้าแห่งสงครามทั้ง 7 คือ Formula 17 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warringRelations are tenuous as peace talks resume between warring factions.

CMU English Pronouncing Dictionary
WARRING    W AO1 R IH0 NG
WARRINGTON    W AO1 R IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warring    (v) (w oo1 r i ng)
Warrington    (n) (w o1 r i ng t @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一向一揆[いっこういっき, ikkouikki] (n) Jodo Shinshu Buddhist uprising (Muromachi and Warring States periods) [Add to Longdo]
関船[せきぶね, sekibune] (n) (arch) type of fast military boat used from the Warring states period until the Edo period [Add to Longdo]
交戦国[こうせんこく, kousenkoku] (n) warring nations; belligerents [Add to Longdo]
春秋戦国[しゅんじゅうせんごく, shunjuusengoku] (n) the Spring and Autumn period and the Warring States period (Chinese history) [Add to Longdo]
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period [Add to Longdo]
小篆[しょうてん, shouten] (n) (See 六体) small seal script (arising during China's Warring States period) [Add to Longdo]
征夷[せいい, seii] (n) warring against barbarians [Add to Longdo]
斉;齊[せい, sei] (n) Qi (kingdom in China during the Spring and Autumn Period and the Period of the Warring States); Ch'i [Add to Longdo]
戦国[せんごく, sengoku] (n) belligerent country; country in civil war; warring states; (P) [Add to Longdo]
戦国時代[せんごくじだい, sengokujidai] (n) (1) Warring States period (of Japanese history, approx. 1467-1568 CE); (2) Warring States period (of Chinese history, 403-221 BCE); (3) era of vicious competition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 War \War\, v. i. [imp. & p. p. {Warred}; p. pr. & vb. n.
   {Warring}.]
   1. To make war; to invade or attack a state or nation with
    force of arms; to carry on hostilities; to be in a state
    by violence.
    [1913 Webster]
 
       Rezin the king of Syria, and Pekah the son of
       Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem
       to war against it.          --Isa. vii. 1.
    [1913 Webster]
 
       Why should I war without the walls of Troy? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Our countrymen were warring on that day! --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend; to strive violently; to fight. "Lusts which
    war against the soul." --1 Pet. ii. 11.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warring
   adj 1: engaged in war; "belligerent (or warring) nations" [syn:
       {belligerent}, {militant}, {war-ridden}, {warring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top