Search result for

warehouse

(69 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warehouse-, *warehouse*
Possible hiragana form: われほうせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warehouse[N] โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse
warehouse[VT] เก็บไว้ในโกดัง
warehouse[VT] นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)
warehouser[N] เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouseman
warehouser[N] ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า
warehouseman[N] เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouser
warehouseman[N] ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง,คลังสินค้า,ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
warehouse(n) คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warehouseคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse bondกรมธรรม์ค้ำประกันคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse receiptใบรับของคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousemanนายคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mayans torched the warehouse.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า Pilot (2008)
Assembly warehouse burned down.จุดพักคลังสินค้าถูกวางเพลิง Pilot (2008)
And a burned-down warehouse is gonna be the least of your problems. # Scattered like shells lost to the sea #และเรื่องโดนเผาคลังสินค้า จะเป็นปัญหาเล็กสำหรับนาย # Scattered like shells lost to the sea # Pilot (2008)
Merchant KIM's warehouseที่นี่เป็นโรงเก็บสินค้าของนายห้างคิม Portrait of a Beauty (2008)
This warehouse is where you and your government have hidden all of your secrets, yes?โกดังนี่ คือที่ที่คุณและรัฐบาลของคุณ ซ่อนความลับทั้งหมดของคุณไว้ใช่ไหม? Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This is a military warehouse. I've never been here before in my life.นี่คือโกงดังของทหาร ฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Watch the sun come up over the warehouses.เฝ้ามองดวงอาทิตย์ขึ้น ข้ามหลังคาโกดัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Then you were arrested burglarizing an empty warehouse in Dallas.แล้วเธอก็ถูกจับจากการย่องเบา โกดังแห่งหนึ่งในดัลลัส The Lazarus Project (2008)
I'm in a warehouse. They got me wired to these oil drums.ผมอยู่ในโกดัง พวกเขาจับผมมัดกับถงน้ำมัน The Dark Knight (2008)
Then there was the fire in the warehouse and the publishers went out of business.พอมีไฟไหม้โกดัง... สำนักพิมพ์ก็เลยเจ๊ง Inkheart (2008)
- The warehouses at Teverola? - We use them for tires.เราเอาขยะจากโรงงานฟอกหนัง ไปไว้ในเหมืองได้ไหม? Gomorrah (2008)
- Warehouse Clerk.- เสมียนโรงพัสดุ City of Ember (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warehouseHe is working as a security guard at a warehouse.
warehouseThe warehouse was a front for drug traffickers.
warehouseThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
warehouseWho was it that forgot to lock the door of the warehouse?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังเก็บของ[N] warehouse, See also: godown, storehouse, storeroom, Syn. โกดัง, Example: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย, Thai definition: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
ภัณฑาคาร[N] storehouse, See also: warehouse, Syn. โรงไว้ของ, คลังเก็บของ, ห้องเก็บของ, Notes: (บาลี)
ประทวนสินค้า[N] warehouse receipt, See also: godown receipt, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งนายคลังสินค้าออกให้แก่ผู้ฝากสินค้าในคลังสินค้าและผู้ฝากอาจสลักหลังจำนำสินค้าที่จดแจ้งไว้ในประทานโดยไม่ต้องมอบสินค้านั้นให้แก่ผู้รับจำนำ
คลัง[N] storehouse, See also: warehouse, depository, treasury, Syn. ที่เก็บ, คลังเก็บของ, Example: เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึงคลัง พนักงานรับสินค้าจะต้องตรวจของว่าถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่, Count unit: คลัง
คลังสินค้า[N] warehouse, See also: storehouse, Syn. โกดัง, กุดัง, Example: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายสินค้า[v. exp.] (jāi sinkhā) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse   
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān khlang phatsadu) EN: warehouse management ; inventory management   
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
คลังสินค้าทัณฑ์บน[n.] (khlang sinkhā thanbon) EN: bonded warehouse   
โกดัง[n.] (kōdang) EN: godown ; storehouse ; warehouse   
โกดังโรงพักสินค้า[n. exp.] (kōdang rōng phak sinkhā) EN: bonded warehouse ; customs warehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAREHOUSE    W EH1 R HH AW2 S
WAREHOUSED    W EH1 R HH AW2 Z D
WAREHOUSES    W EH1 R HH AW2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warehouse    (n) (w e@1 h au s)
warehouses    (n) (w e@1 h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerhaus {n}; Lagerhalle {f}; Lager {n}; Warenlager {n}; Warendepot {n}; Depot {n}; Magazin {n} | Lagerhäuser {pl}; Lagerhallen {pl}; Magazine {pl}warehouse | warehouses [Add to Longdo]
Lagerverwaltung {f}warehouse management [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエアハウス;ウェアハウス[, ueahausu ; ueahausu] (n) warehouse [Add to Longdo]
ウエアハウスストア[, ueahaususutoa] (n) warehouse store [Add to Longdo]
データウェアハウス[, de-taueahausu] (n) {comp} data warehouse; data warehousing [Add to Longdo]
官庫[かんこ, kanko] (n) (1) national treasury; (2) warehouse owned by the government [Add to Longdo]
庫内[こない, konai] (adv,adj-no) inside (refrigerator, warehouse, etc.) [Add to Longdo]
倉荷[くらに, kurani] (n) warehouse goods [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P) [Add to Longdo]
倉庫に納める[そうこにおさめる, soukoniosameru] (v1) to store in a warehouse [Add to Longdo]
倉庫番[そうこばん, soukoban] (n) warehouseman; storekeeper [Add to Longdo]
倉主[くらぬし, kuranushi] (n) warehouse owner [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, / ] warehouse; storehouse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warehouse \Ware"house`\, n.; pl. {Warehouses}.
   A storehouse for wares, or goods. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warehouse \Ware"house`\, v. t. [imp. & p. p. {Warehoused}; p.
   pr. & vb. n. {Warehousing}.]
   [1913 Webster]
   1. To deposit or secure in a warehouse.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in the warehouse of the government or customhouse
    stores, to be kept until duties are paid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warehouse
   n 1: a storehouse for goods and merchandise [syn: {warehouse},
      {storage warehouse}]
   v 1: store in a warehouse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top