Search result for

wanted

(43 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wanted-, *wanted*, want, wante
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wanted you to like me.ฉันอยากให้เธอชอบฉัน The Serena Also Rises (2008)
I wanted to be your friend last year for a reason.ฉันเคยอยากเป็นเพื่อนเธอ ด้วยเหตุผลบางอย่าง The Serena Also Rises (2008)
I hate to say that I'm surprised that he knows me so well but that is the kind of husband I've always wanted.ฉันละไม่อยากจะพูดเลยว่าฉันละเซอร์ไพรส์จริงๆที่เขารู้จักฉันดีเกินไปละ แต่นี่แหละ... คือสามีที่ฉันต้องการมาตลอด The Serena Also Rises (2008)
I just--I wanted to help Eleanor so badly, and I did.หนูก็แค่อยากช่วยเอลาอนอร์มาก และหนูก็ทำได้ The Serena Also Rises (2008)
Well, I just wanted to make sure you got your breakfast and the morning headlines, especially this one.ฉันก็แค่อยากให้แน่ใจว่า เธอกินอาหารเช้าแล้ว และข่าวพาดหัวตอนเช้า โดยเฉพาะอันนี้ The Ex-Files (2008)
You wanted me to pretend to like this guy so he could make his ex-girlfriend jealous?เธออยากให้ฉันแกล้งทำเป็น ชอบนายคนนั้น เพื่อที่แฟนเก่าของเขาจะได้หึง The Ex-Files (2008)
I know Nate paid you a visit this morning, and I just wanted to thank you,ฉันรู้ว่าเนทไปหาเธอเมื่อเช้า ฉันก็แค่อยากมาขอบคุณ The Ex-Files (2008)
Uh, they wanted to see if I was okay.พ่อมาดูว่าฉันปลอดภัยมั้ยค่ะ The Dark Night (2008)
I just wanted to do something nice.ฉันก็แค่อยากจะทำอะไรให้บ้าง The Dark Night (2008)
Is there something that you wanted to tell me?เธอมีอะไรจะบอกฉันมั้ย? The Dark Night (2008)
I thought you wanted my help with this party you're hosting.ผมนึกว่าคุณอยากให้ผมอยู่ช่วย ในงานปาร์ตี้ของคุณซะอีก The Dark Night (2008)
I just wanted to apologize for scaring you this morning.แม่อยากจะขอโทษเรื่องเมื่อเช้าที่ทำให้ลูกกลัว Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wantedA customer wanted to know who the head honcho was.
wantedAfter getting through customs, I was free to go wherever I wanted.
wanted"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
wantedAll he wanted was time to finish his painting.
wantedAll of them wanted to know my secret.
wantedA man who wanted to see you came while you were out.
wantedAnyhow, lunch ... is where I wanted to go but I decided to go to the toilet first.
wantedAnyway, to get to what I wanted to ask you ... it's about the party. Are you free Friday?
wantedAs she wanted to ask a question, she raised her hand.
wantedAt first I was not sure which one I wanted, but afterwards I decided on this red one.
wantedBetty always managed get what she wanted.
wantedBill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action   FR: monter la tête
ประกาศจับ[n. exp.] (prakāt jap) EN: wanted poster   
ยาดำ[n.] (yādam) EN: pill ; unwanted third person   

CMU English Pronouncing Dictionary
WANTED    W AO1 N T AH0 D
WANTED    W AO1 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wanted    (v) (w o1 n t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
ウォンテット[, uontetto] (n) wanted [Add to Longdo]
ウォンテッド[, uonteddo] (adj-no) wanted [Add to Longdo]
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
求職広告[きゅうしょくこうこく, kyuushokukoukoku] (n) situation-wanted advertisement [Add to Longdo]
求人広告[きゅうじんこうこく, kyuujinkoukoku] (n,adj-no) help wanted advertisements [Add to Longdo]
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do [Add to Longdo]
指名手配[しめいてはい, shimeitehai] (vs) (1) to want (e.g. for questioning by the police); to put on the wanted list; (adj-no) (2) wanted (e.g. for questioning); (P) [Add to Longdo]
指名手配者リスト[しめいてはいものリスト, shimeitehaimono risuto] (n) wanted list [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Want \Want\, v. t. [imp. & p. p. {Wanted}; p. pr. & vb. n.
   {Wanting}.]
   [1913 Webster]
   1. To be without; to be destitute of, or deficient in; not to
    have; to lack; as, to want knowledge; to want judgment; to
    want learning; to want food and clothing.
    [1913 Webster]
 
       They that want honesty, want anything. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       Nor think, though men were none,
       That heaven would want spectators, God want praise.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The unhappy never want enemies.    --Richardson.
    [1913 Webster]
 
   2. To have occasion for, as useful, proper, or requisite; to
    require; to need; as, in winter we want a fire; in summer
    we want cooling breezes.
    [1913 Webster]
 
   3. To feel need of; to wish or long for; to desire; to crave.
    " What wants my son?" --Addison.
    [1913 Webster]
 
       I want to speak to you about something. --A.
                          Trollope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wanted
   adj 1: desired or wished for or sought; "couldn't keep her eyes
       off the wanted toy"; "a wanted criminal"; "a wanted
       poster" [ant: {unwanted}]
   2: characterized by feeling or showing fond affection for; "a
     cherished friend"; "children are precious"; "a treasured
     heirloom"; "so good to feel wanted" [syn: {cherished},
     {precious}, {treasured}, {wanted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top