Search result for

waddle

(29 entries)
(0.0374 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waddle-, *waddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waddle[VI] เดินเป๋ไปเป๋มา, Syn. toddle, totter, wiggle
waddle[N] การเดินเป๋ไปเป๋มา
waddler[N] คนเดินเป๋ไปเป๋มา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waddle(วอด'เดิล) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะเหมือนเป็ด,เดินเหมือนเป็ด, See also: waddler n. waddlingly adv. waddly adv.
swaddle(สวอด'เดิล) vt. พัน,ห่อ,โพก. n. ผ้าอ้อม,ผ้าหุ้มห่อทารก., Syn. swathe
twaddle(ทวอด'เดิล) n.,vi.,vt. (พูด,เขียน) คำพูดหรือข้อเขียนที่ไร้สาระ

English-Thai: Nontri Dictionary
waddle(n) การเดินเตาะแตะ,การเดินอย่างเป็ด,การเดินตุ๊ต๊ะ
waddle(vi) เดินเตาะแตะ,เดินอย่างเป็ด,เดินตุ๊ต๊ะ
swaddle(vt) พัน,ผูกมัด,โพก,ห่อ,หุ้ม
twaddle(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am close enough to the bathroom that I don't have to waddle far.ดีมากๆเลยค่ะ Negro Y Azul (2009)
Waddle, waddle, waddle. Oh, if only I could fly!โรลม้วน, ม้วน, ที่ฉันสามารถบินได้! Happy Feet Two (2011)
By some, hooked nosed, haggy, magicky old crone who probably wouldn't know real love if it leapt up and bit her in her waddle, and who I'd be inclined to lay an epic vengeance beat down on,เพราะมียายแก่จมูกเบี้ยวกับไม้เท้าทุเรศๆ ที่ไหนไม่รู้ซึ่งไม่รู้จักคำว่ารัก และซึ่งฉันขอปฏิเสธที่จะก่อการแก้แค้น I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
I apologize for the intrusion, but your limp-winged friend here waddled into the dog park and was about to become a labrador's lunch.ขอโทษสำหรับการรบกวน แต่เพื่อนมีปีกของเธอ กำลังแหวกว่ายอยู่ในสวนสาธารณะของสุนัข และกำลังจะเป็นอาหารของลาบราดอร์ The Big Sleep No More (2011)
Cooter Mankins is the best thing to happen to me since a sophomore named Becky Jackson waddled into my life, and I will be damned if I lose him, too.คูเตอร์ แมนคินเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉัน ตั้งแต่นักเรียนม.4 ชื่อว่า เบ็กกี้ แจ็คสัน มาเดินป้วนเปี้ยนในชีวิตฉัน ชีวิตฉันจะเหมือนกับตกนรกถ้าฉันสูญเสียเขาไป I Kissed a Girl (2011)
Our plucky little Ewok waddled her way to a respectable C-plus.ภูติตัวน้อยของพวกเรา ตะเกียกตะกายจนได้คะแนน ที่น่าพอใจคือ C บวก Britney 2.0 (2012)
Now, this is her big moment, you understand, and she waddles up onto the stage -- Waddles?ณ ตอนนี้นี่คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของเธอ นายคงเข้าใจ และเธอก็ขึ้นไปเดินเป๋ไปมาบนเวที / เดินเป๋อ่ะนะ? Hunteri Heroici (2012)
Anyway, she waddles up onto the stage, and she is dragging two feet of toilet paper behind her.ยังไงก็ตาม เธอก็ขึ้นไปเดินเป๋บนเวที และเธอก็ลากกระดาษทิชชู่ยาวสองเมตรตามหลังเธอ Hunteri Heroici (2012)
And to teach me humility, the gods have condemned me to watch you waddle about wearing that proud lion that was my father's sigil and his father's before him.และเพื่อสอนให้ข้ารู้จักกับยางอาย ทวยเทพสาปให้ข้าต้องทน เฝ้ามองเจ้าเดินเตาะแตะไปมา โดยสวมตราราชสีห์องอาจนั้น ตราที่เป็นสัญลักษณ์ของพ่อข้า และบรรพบุรุษก่อนหน้านั้น Valar Dohaeris (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waddleShe pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อแย่[V] waddle, See also: sway, wiggle, totter, stalk, wobble, toddle, Syn. อ่อนแอ, Ant. แข็งแรง, Example: อาการของคนไข้ย่อแย่เต็มทน

CMU English Pronouncing Dictionary
WADDLE    W AA1 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waddle    (v) (w o1 d l)
waddled    (v) (w o1 d l d)
waddles    (v) (w o1 d l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuǎi, ㄓㄨㄞˇ, ] waddle; swagger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waddle \Wad"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Waddled}; p. pr. & vb. n.
   {Waddling}.] [Freq. of wade; cf. AS. w[ae]dlian to beg, from
   wadan to go. See {Wade}.]
   To walk with short steps, swaying the body from one side to
   the other, like a duck or very fat person; to move clumsily
   and totteringly along; to toddle; to stumble; as, a child
   waddles when he begins to walk; a goose waddles. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      She drawls her words, and waddles in her pace. --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waddle \Wad"dle\, v. t.
   To trample or tread down, as high grass, by walking through
   it. [R.] --Drayton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 waddle
   n 1: walking with short steps and the weight tilting from one
      foot to the other; "ducks walk with a waddle"
   v 1: walk unsteadily; "small children toddle" [syn: {toddle},
      {coggle}, {totter}, {dodder}, {paddle}, {waddle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top