Search result for

vous

(51 entries)
(0.2765 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vous-, *vous*, vou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
fulvousadj. สีเหลืองอมน้ำตาล,สีชา
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid
rendezvous(ราน'ดะว'ู) n. การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุมนุม,ที่ชุมนุมพล,ที่นัดพบในอวกาศของสถานีอวกาศ2ลำ vi. นัดพบ,ชุมนุมกัน pl. rendezvous, Syn. place for meeting

English-Thai: Nontri Dictionary
grievous(adj) เศร้าโศก,ทุกข์,สาหัส,มหันต์,ร้ายแรง,หนัก
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก,อย่างสาหัส,อย่างมหันต์,อย่างร้ายแรง,อย่างหนัก
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
rendezvous(n) การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุนนุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(French) Er, je suis, er, très heureux de vous avoir ici.เชอ ซุย เอ่อ.. แทระ เซอร์เรอ เดอ วู ซาวัว อิซิ Love Actually (2003)
S'il vous plait.สั่งเลย สั่งอาหารค่ะ Swimming Pool (2003)
- C'est moi, Monsieur. Cela vous plait-il?"ฉันเองค่ะ คุณชอบมั้ย" Around the World in 80 Days (2004)
Non. Ecoutez, Mademoiselle, vous voulez accrocher quelque chose?"ไม่ เธออยากแขวนอะไรนักใช่มั้ย" Around the World in 80 Days (2004)
Alors, retournez au vestiaire pour accrocher les manteaux puisque c'est pour cela que je vous ai engagee."ออกไปแขวนเสื้อโค้ทเลยไป อย่าอู้งาน" "แต่" Around the World in 80 Days (2004)
Ca n'est plus la peine. Vous etes renvoyee."ฉันไล่เธอออก" Around the World in 80 Days (2004)
They say she starred in the world's first interracial hardcore loop. Cafe Au Lait... Pour Vous.เค้าว่ากันว่าเธอแสดงสวิงฮาร์ดคอร์เรื่องแรกของโลกนะ เออ แล้วจอห์นหล่ะ? Shaun of the Dead (2004)
Mr. Finn, show me the current trap configuration, "s'il vous plait".นายฟินน์แสดงให้ฉันดูการตั้งค่าปัจจุบันกับดัก "s'il vous จีบ" Cubeº: Cube Zero (2004)
We've got a rendez vous.เรามีนัดกัน ที่จุดนัดหมาย March of the Penguins (2005)
- C'est trop dangereux. Je vous I'avais dit.- เข้าฝั่งมันอันตราย ฉันส่งได้แค่นี้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Ou vas vous?Ou vas vous? (ไปไหนครับ) Mr. Bean's Holiday (2007)
Deux, s'il vous plait. - Okay.ดังนั้น ฉันขอแนะนำเครปที่นี่แล้วกัน The Nanny Diaries (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไหม[v. exp.] (ao mai) FR: en voulez-vous ?
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ฉันรักคุณ[xp] (chan rak khun) EN: I love you (m., f.)   FR: je vous aime (m., f.)
ช่วย...[X] (chūay ...) EN: please ...   FR: ... s'il vous plaît ? ; veuillez ...
ดิฉันรักคุณ[xp] (dichan rak khun) EN: I love you   FR: je vous aime
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī dāi phop khun) EN: glad to have met you ; so glad to see you   FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
ดีไหม[xp] (dī mai) FR: ça vous va ?
ด้วย[X] (dūay) EN: please ; kindly   FR: s'il vous plaît
เอง[pr.] (ēng) EN: personally ; in person ; oneself ; alone ; by oneself ; without company ; on one's tod   FR: soi-même : personnellement ; en personne ; toi-même ; lui-même ; elle-même ; eux-mêmes ; nous-mêmes ; vous-mêmes
ให้หน่อย[X] (hai nøi) EN: please ; will you ?   FR: s'il vous plait

French-Thai: Longdo Dictionary
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na,adj-no) mischievous [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
どぎまぎ[, dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vous [vu]
   to you; you
   thee; you
   thou; you
   ye; you
   10.you
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top