Search result for

volition

(37 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volition-, *volition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
volition[N] การตัดสินใจด้วยตัวเอง, See also: การเลือกด้วยตัวเอง, Syn. choice, election, decision
volition[N] ความปรารถนา, See also: ความตั้งใจ, ความประสงค์, ความต้องการ, Syn. will, wish
volitional[ADJ] เกี่ยวกับความตั้งใจ, See also: ซึ่งเป็นความประสงค์
volitionally[ADV] อย่างตั้งใจ, See also: อย่างปรารถนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
volition(โวลิช'เชิน) n. ความตั้งใจ,ความปรารถนา,การเลือกหรือการตัดสินใจด้วยตัวเอง,กำลังใจ,ความเห็นใจ., See also: volitional adj. volitionary adj., Syn. will,willpower

English-Thai: Nontri Dictionary
volition(n) ความตั้งใจ,ความเต็มใจ,กำลังใจ,ความปรารถนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
volitionสัญเจตนา, ความจงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volitional-สัญเจตนา, -ความจงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
volitional tremorอาการสั่นทั้งตัวขณะจะทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, my question is, did you kill Kurt Bessette on your own volition or did his wife talk you into it?ดังนั้น คำถามของผมก็คือ คุณฆ่าเคิร์ด รัสเซลหรือไม่? เป็นเจตนาของคุณเองหรือ ภรรยาของเขาบอกให้คุณทำ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
If, after I've put forth my best efforts, you still believe that I don't have what it takes, then, I'll step down of my own volition.ถ้า ภายหลังจากที่ดิฉันได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ท่านยังคงเชื่อว่าดิฉันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ดิฉันจะลงจากตำแหน่งเองค่ะ My Fair Lady (2009)
That's why, of your own volition, you need to be strong and stand on your own two feet.คุณต้องมีความตั้งใจ ต้องเข้มแข็งและต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้ My Fair Lady (2009)
I'm so sorry, Violet... Detective, I want it noted that my client is here on her own volition, and that your department hasn't shown a shred of evidence that could link Ms. Langdon to the tragic murder of Travis Wanderly.ผมเสียใจจริง ๆ ไวโอเล็ต คุณนักสืบ ผมอยากให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่า ลูกความของผมมาที่นี่ Smoldering Children (2011)
What if Elyan wasn't acting of his own volition?ถ้าหากว่าเอลยานไม่ได้ทำไป ด้วยความตั้งใจของตัวเองล่ะ? A Herald of the New Age (2011)
I know that you would never hurt Arthur. Not of your own volition.ข้ารู้ว่าท่านจะไม่ทำร้ายอาร์เธอร์ ไม่ใช่ความต้องการของท่าน A Herald of the New Age (2011)
Charlotte came to live with me of her own volition.ชาร์ลอตตมาอยู่กับ ผมด้วยความสมัครใจของเธอเอง Duress (2012)
I enter into this union being of sound mind and of my own volition.เราเข้าไปในสหภาพนี้เป็น ของจิตใจเสียงและจากความตั้งใจของตัวเอง Jupiter Ascending (2015)
I'd suggest taking your brother out of college, but he's already dropped out of his own volition.พ่อว่าจะให้เอาพี่แกออกจากมหาวิทยาลัย แต่มันเลิกเรียนเองซะก่อน Sing Street (2016)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
volitionThese are both called "future volitional" and include the intent of the subject.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action   FR: acte [m] ; action [f]
ความตั้งใจ[n.] (khwām tangjai) EN: intention ; will ; determination ; volition   FR: intention [f] ; application [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLITION    V OW0 L IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
volition    (n) (v @1 l i1 sh @ n)
volitional    (j) (v @1 l i1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Willensäußerung {f} | Willensäußerungen {pl}volition | volitions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
ようが[, youga] (exp) (volitional form of verb + ga) regardless of; whether (or not) [Add to Longdo]
意志[いし, ishi] (n) will; volition; intention; intent; determination; (P) [Add to Longdo]
意志未来[いしみらい, ishimirai] (n) {ling} volitional future [Add to Longdo]
知情意[ちじょうい, chijoui] (n) emotion and volition; intellect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Volition \Vo*li"tion\, n. [F., fr. L. volo I will, velle to
   will, be willing. See {Voluntary}.]
   1. The act of willing or choosing; the act of forming a
    purpose; the exercise of the will.
    [1913 Webster]
 
       Volition is the actual exercise of the power the
       mind has to order the consideration of any idea, or
       the forbearing to consider it.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Volition is an act of the mind, knowingly exerting
       that dominion it takes itself to have over any part
       of the man, by employing it in, or withholding it
       from, any particular action.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of an act or exercise of choosing or willing; a
    state of choice.
    [1913 Webster]
 
   3. The power of willing or determining; will.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Will; choice; preference; determination; purpose.
 
   Usage: {Volition}, {Choice}. Choice is the familiar, and
      volition the scientific, term for the same state of
      the will; viz., an "elective preference." When we have
      "made up our minds" (as we say) to a thing, i. e.,
      have a settled state of choice respecting it, that
      state is called an immanent volition; when we put
      forth any particular act of choice, that act is called
      an emanent, or executive, or imperative, volition.
      When an immanent, or settled state of, choice, is one
      which controls or governs a series of actions, we call
      that state a predominant volition; while we give the
      name of subordinate volitions to those particular acts
      of choice which carry into effect the object sought
      for by the governing or "predominant volition." See
      {Will}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 volition
   n 1: the capability of conscious choice and decision and
      intention; "the exercise of their volition we construe as
      revolt"- George Meredith [syn: {volition}, {will}]
   2: the act of making a choice; "followed my father of my own
     volition" [syn: {volition}, {willing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top