Search result for

voide

(26 entries)
(0.6531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voide-, *voide*
Possible hiragana form: う゛ぉいで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voided    [ADJ] โมฆะ, See also: ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก
voider    [N] ผู้ทำให้เป็นโมฆะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voided(วอย'ดิด) adj. โมฆะ,ถูกเพิกถอน,ถูกยกเลิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So there's this restaurant that just opened in the San Fernando Valley and it's called La Maison des la Voide.มีร้านอาหารเปิดใหม่ ย่านซานเฟอร์นันโดวัลเล่ย์ ชื่อร้าน ลาเมซอง เดลาวาร์ด The Green Hornet (2011)
Making them community property now that we voided the Prenup.คือสินทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสของพวกเขา \ ซึ่งตอนนี้เราทำให้สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะไปแ้ล้ว Commitment (2012)
Any infidelities my client may have participated in, from a legal standpoint, was voided by your client's affair with Ms. Davis.การนอกใจลูกความของฉัน อาจจะมีส่วน ต่อทัศนคติทางกฏหมาย จากการที่ลูกความคุณเป็นชู้กับคุณนายเดวิส Commitment (2012)
By returning to France, you voided the agreement between our countries.คุณก็ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศแล้ว The Hard Drive (2012)
Just read out a brief, prepared statement to the judge, and then your death-in-absentia judgment will be voided.แค่อ่านคำแถลงที่เตรียมไว้แล้วต่อหน้าผู้พิพากษา แล้วสถานะผู้สาบสูญของเธอ จะได้ถูกถอนออกไป Honor Thy Father (2012)
He's voided the transaction.เขายกเลิกคำสั่งซื้อไปแล้ว C.O.D. (2012)
I voided that will because I believe Elise Vogelsong not to be in her right mind.ฉันทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะเพราะ เชื่อว่าเอลลิส ไม่อยู่ใน ภาวะที่กระทำการได้ Red Lacquer Nail Polish (2013)
If the fund's capitals drop too much, then the swaps contracts are voided.แล้วสัญญาแลกเปลี่ยนจะเป็น โมฆะ The Big Short (2015)
The contracts are voided?สัญญาดังกล่าวมีโมฆะ? The Big Short (2015)
The contracts are voided?สัญญาดังกล่าวมีโมฆะ? The Big Short (2015)
I'll need a copy of your drivers license and a voided check, and I can take those right now.ขอสำเนาใบขับขี่กับเช็คเปล่าด้วย ตอนนี้เลย The Neon Demon (2016)
Anyways, this engagement is hereby voided.ยังไงก็ตามแต่ การหมั้นครั้งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเด็ดขาด Episode #1.1 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเสีย    [N] voided ballot, See also: voided ballot paper, Example: การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสียทั้งหมด 20,000 ใบ, Thai definition: บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่ถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot   FR: bulletin (de vote) nul [m] ; bulletin (de vote) non valable [m]
รูปไข่[adj.] (rūpkhai) EN: egg-shaped ; oval ; ovate ; elliptical ; elliptic   FR: ovale; ovoïde ; ovoïdal ; ové ; elliptique

CMU English Pronouncing Dictionary
VOIDED    V OY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voided    (v) (v oi1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
鬼門[きもん, kimon] (n) the northeastern (unlucky) direction; person or thing to be avoided [Add to Longdo]
禁忌[きんき, kinki] (n,vs,adj-no) (1) taboo; day, time, direction, words, etc. that must be avoided; (n) (2) contraindication (medical) [Add to Longdo]
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement) [Add to Longdo]
避けて通れない[さけてとおれない, saketetoorenai] (exp,adj-i) (that) cannot be avoided (e.g. problem); unavoidable [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top