Search result for

voi

(159 entries)
(3.0523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voi-, *voi*
Possible hiragana form: う゛ぉい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
void[ADJ] ที่ไม่มีประโยชน์, Syn. useless, ineffective, Ant. useful
void[ADJ] ที่ไม่มีสิ่งใด, See also: ที่ปราศจากสิ่งใด, ที่ว่างเปล่า, Syn. null, empty, devoid, Ant. empty
void[ADJ] ที่เป็นโมฆะ, See also: ที่ไม่มีผลทางกฎหมาย, Syn. null
void[N] ความว่างเปล่า, Syn. nullity, unfilled
void[VT] ทำให้เป็นโมฆะ, Syn. invalidate
void[N] ช่องว่าง, Syn. blank
void[N] สิ่งที่เป็นประสบการณ์ เช่น ความสูญเสีย
void[VI] ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
voice[N] เสียงพูด, See also: เสียงที่เปล่งจากปาก, เสียงร้องเพลง, Syn. speech
voice[N] การพูด, See also: การออกเสียง, Syn. utterance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง
voice boxn. กล่องเสียง (ที่ลำคอมนุษย์)
voiced(วอยซฺทฺ) adj. มีเสียงเฉพาะ,ออกเสียง,เปล่งเสียง,แสดงข้อคิดเห็น,เสียงก้อง
voiceful(วอยซฺ'ฟูล) adj. มีเสียงร้อง,มีเสียงพูด,เสียงก้อง
voiceless(วอยซฺ'ลิส) adj. ไร้เสียง,ใบ้,ไม่พูด,ไม่ออกเสียง,ไม่มีถ้อยคำ,มีเสียงที่ไม่ใช่เสียงร้อง, See also: voicelessness n.
void(วอยดฺ) adj. โมฆะ,ไม่มีผลทางกฎหมาย,ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ขาดแคลน,ว่างเปล่า,ว่าง. n. ช่องว่าง,ที่ว่าง,ตำแหน่งว่าง. vt. ทำให้ไม่ได้ผล,ทำให้ว่างเปล่า,เพิกถอน,ทำให้ว่าง,ถ่าย,ระบาย,จากไป., See also: voider n. voidness n. คำที่มีความหมายเหมือนกั
voidable(วอย'ดะเบิล) adj. ทำให้โมฆะได้, ลบล้างได้,บอกเลิกได้
voidance(วอย'เดินซฺ) n. การทำให้เป็นโมฆะ,การทำให้ไม่ได้ผล,การเพิกถอน,การถ่ายออก,การว่าง, Syn. annulment
voided(วอย'ดิด) adj. โมฆะ,ถูกเพิกถอน,ถูกยกเลิก
voile(วอยลฺ) n. สิ่งทอที่เป็นผ้าป่านทำด้วยขนสัตว์ไหม ใยสังเคราะห์และผ้าฝ้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
voice(n) เสียง,วาจก,ความคิดเห็น
voice(vt) เปล่งเสียง,ประกาศ,ออกความคิด
voiceless(adj) ไม่มีเสียง,ไม่ออกเสียง,เป็นใบ้,ไม่พูด
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์
void(n) ที่ว่างเปล่า,ตำแหน่งว่าง,ช่องว่าง
voidance(n) ความว่างเปล่า,การเพิกถอน,การทำให้เป็นโมฆะ
AU au revoir(int) ลาก่อน,แล้วพบกันใหม่
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voiceเสียง(พูด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voiceเสียงแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
voiceเสียงพูด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
voiceเสียง(พูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voice answer back (VAB)การตอบกลับด้วยเสียงพูด (แว็บ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voice bulletin boardกระดานข่าวเสียง(พูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voice coilขดลวดเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voice dialingการต่อเลขหมายด้วยเสียง(พูด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voice mailไปรษณีย์เสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voice mailไปรษณีย์เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voice disordersความผิดปกติทางเสียง [TU Subject Heading]
voice mailไปรษณีย์เสียง
ระบบที่ช่วยเก็บเสียงพูดของผู้ใช้โทรศัพท์ติดต่อมาถึงเราเมื่อเราไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน เมื่อเรากลับมาแล้วเราอาจขอให้ระบบนำเสียงพูดที่อัดไว้นั้นมาให้เราฟังได้ หรือเราอาจใช้โทรศัพท์โทรฯ จากที่อื่นเข้าไปที่สำนักงานแล้วขอฟังเสียงที่ผู้อื่นฝากไว้ก็ได้ หรือจะส่งเสียงที่ฝากนั้นต่อไปให้คนอื่นฟังด้วยก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Voice mail systemsไปรษณีย์เสียง [TU Subject Heading]
Voice over Internet Protocolการสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
voice over IP (VoIP)วอยซ์โอเวอร์ไอพี, การใช้งานโทรศัพท์โดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนี ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้ากับคู่สนทนาที่อาจอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ห่างไกลออกไป โดยเสียงของผู้สนทนาจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลแล้วส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปถ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
voice recognitionการรู้จำเสียงพูด
ระบบที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งเป็นเสียงพูด ระบบนี้ปัจจุบันมีขีดจำกัดตรงที่จำเสียงพูดได้ไม่กี่คำ และอาจจะจำได้เฉพาะของเสียงคนเพียงคนเดียว เสียงพูดของคนแต่ละคนนั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกันมาก จนเป้นการยากที่จะพัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดที่เก่งเท่ากับคน [คอมพิวเตอร์]
Voice trainingการฝึกเสียงพูด [TU Subject Heading]
VoiceXML (Document markup language)วอยซ์เอ็กซ์เอ็มแอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
voidvoid, ช่องว่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
void ratiovoid ratio, อัตราส่วนช่องว่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
voice over[วอยซ์ โอเวอร์] (n) การบันกทึกเสียง, การพากย์เสียง ในหนังภาพยนตร์เป็นต้น
voice over[วอยซ์ โอเวอร์] (n) การบันทึกเสียง, การพากย์เสียง ในหนังภาพยนตร์เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Voila!"Voila ♪ Blazing Saddles (1974)
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
My voice!เสียงของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
My voice.เสียงของเรา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Only the voice of Hynkel was heard.อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่เขาเพียงผู้เดียว The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง Pinocchio (1940)
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน 12 Angry Men (1957)
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน 12 Angry Men (1957)
- He said he yelled at the top of his voice.- เขาบอกว่าเขาตะโกนที่ด้านบนของเสียงของเขา 12 Angry Men (1957)
He couldn't have identified the voice with the el roaring by.เขาไม่ได้ระบุเสียงกับเอคำรามโดย 12 Angry Men (1957)
I held his voice for him while he lost his meetings.ในขณะที่เขาสูญเสียการประชุม ของเขา How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
voiWhen he first heard her lovely voice over the phone, he fell head over heels for her.
voiEven after I went to bed, I was conscious of the voices in the parlor.
voiHer voice could hardly be heard above over the noise.
voiShe began to cry in a loud voice.
voiHer cheerful voice responded just like that. Guess I was worrying over nothing...
voiYour voice reminds me of your mother.
voiShe spoke in a weak voice.
voiHer voices did not carry well over the noise.
voiHer lovely voice was a real feast to the ears.
voiHis voice doesn't go with his appearance.
voiIn the official question collection it is explained as being "passive voice of the present continuous tense".
voiHe had an unpleasant screechy voice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัตรเสีย[N] voided ballot, See also: voided ballot paper, Example: การเลือกตั้งที่ผ่านมามีบัตรเสียทั้งหมด 20,000 ใบ, Thai definition: บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่ถูกต้อง
โมฆะกรรม[N] voidance, See also: annulment, cancellation, abolishment, Example: การสมรสครั้งนี้ให้เป็นโมฆะกรรมเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai definition: การกระทำที่ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
โมฆะ[ADJ] invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
ออกเสียง[V] pronounce, See also: voice, sound, Syn. เปล่งเสียง, Example: ครูภาษาไทยสอนเด็กให้รัวลิ้นไว้เพื่อหัดออกเสียง ร
การแสดงความคิดเห็น[N] opinion, See also: voice, view, idea, point of view, Syn. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การเสนอความคิดเห็น, Example: รัฐบาลยอมรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โมฆียะกรรม[N] voidable act, Example: สัญญานี้มีฐานะเป็นโมฆียะกรรมอยู่ที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่, Thai definition: การกระทำที่อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง หรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการให้สัตยาบัน, Notes: (กฎหมาย)
โฆษะ[N] voice, See also: vocalization, sound, Syn. ก้อง, Ant. ไม่ก้อง, อโฆษะ, Example: เสียงระเบิดมักออกเสียงแทนกันสลับไปมาระหว่างเสียงโฆษะและเสียงอโฆษะ, Thai definition: เรียกพยัญชนะในภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีเสียงก้องว่า พยัญชนะโฆษะ ได้แก่พยัญชนะตัวที่ 3, 4, 5 ของวรรค และ ย ร ล ว ห ฬ.
แปลน[ADJ] void, See also: vacant, Example: ถ้าสวนทุเรียนของเรามีทุเรียนแปลนเยอะก็คงขายไม่ได้ราคาดีนัก, Thai definition: เรียกของที่มีเนื้อที่มีเปลือกหุ้มไม่รอบ เช่น ทุเรียนแปลน
สุรเสียง[N] voice of authority, Syn. เสียง, Example: เพียงแค่เราได้ยินสุรเสียงของท่านก็เกรงกลัวจนหัวหดแล้ว, Thai definition: เสียงก้องกังวาน หมายความว่า เสียงของผู้มีอำนาจ
สิงหนาท[N] voice of the king, Syn. สีหนาท, Example: มีพระบรมราชโองการสิงหนาทให้ประกาศแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและพระสงฆ์สามเณรแลทวยราษฎร์ทั้งปวง, Thai definition: พระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่น่าเกรงขาม เหมือนเสียงของราชสีห์เป็นที่น่าเกรงขามของสัตว์ทั้งปวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunlaphinit) FR: pourvoir discrétionnaire [m]
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān seū) EN: purchasing power   FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitibanyat) EN: legislative power   FR: pouvoir législatif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOID    V OY1 D
VOIR    V W AA1 R
VOIT    V OY1 T
VOIGT    V OY1 T
VOIDS    V OY1 D Z
VOILA    V W AA2 L AA1
VOICE    V OY1 S
VOIGTS    V OY1 T S
VOICES    V OY1 S AH0 Z
VOIGHT    V OY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
void    (v) (v oi1 d)
voice    (v) (v oi1 s)
voids    (v) (v oi1 d z)
voile    (n) (v oi1 l)
voiced    (v) (v oi1 s t)
voices    (v) (v oi1 s i z)
voided    (v) (v oi1 d i d)
voicing    (v) (v oi1 s i ng)
voiding    (v) (v oi1 d i ng)
voiceless    (j) (v oi1 s l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Voicemail {f}; Sprachnachricht {f}voice mail [Add to Longdo]
Voile {m}; feiner Stoffvoile [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
voile(n) |f| กีฬาแล่นเรือใบ เช่น aller faire de la voile
voisin(n) |m| เพื่อนบ้าน
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
aller voir qnไปเยี่ยม (บุคคล), See also: aller
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse, A. découragé(e), sans courage,
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊嗓子[diào sǎng zi, ㄉㄧㄠˋ ㄙㄤˇ ㄗ˙, ] voice training (for Chinese opera) [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] voice of anger; vast; spacious [Add to Longdo]
嗓门[sǎng mén, ㄙㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] voice; windpipe [Add to Longdo]
嗓音[sǎng yīn, ㄙㄤˇ , ] voice [Add to Longdo]
浊音[zhuó yīn, ㄓㄨㄛˊ , / ] voiced consonant (English b or d, as opposed to unvoiced p or t) [Add to Longdo]
美国之音[Měi guó zhī yīn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓ , / ] Voice of America radio [Add to Longdo]
声气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] voice; tone [Add to Longdo]
声音[shēng yīn, ㄕㄥ , / ] voice; sound [Add to Longdo]
语音[yǔ yīn, ㄩˇ , / ] voice [Add to Longdo]
语音信号[yǔ yīn xìn hào, ㄩˇ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] voice signal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance [Add to Longdo]
ボイスコーデック[ぼいすこーでっく, boisuko-dekku] voice codec [Add to Longdo]
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail [Add to Longdo]
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message [Add to Longdo]
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging [Add to Longdo]
音声チャネル[おんせいチャネル, onsei chaneru] voice channel [Add to Longdo]
音声ネットワーク[おんせいネットワーク, onsei nettowa-ku] voice network [Add to Longdo]
音声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox [Add to Longdo]
音声圧縮[おんせいあっしゅつ, onseiasshutsu] voice compression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  VOI
         Verband Optischer Informationssysteme (org.)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top