หรือคุณหมายถึง vividneß?
Search result for

vividness

(9 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vividness-, *vividness*, vividnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vividness[N] ความชัดเจน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll be happy to know that having something to focus on is calming the vividness of my hallucinations.เธอน่าจะดีใจที่รู้ ว่าการมีอะไรให้ครุ่นคิด ทำให้อาการหลอนของฉันสงบลง Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมีชีวิตชีวา[N] liveliness, See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness, Syn. ความร่าเริง, ความสดใส, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่หลายคน

CMU English Pronouncing Dictionary
VIVIDNESS    V IH1 V AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vividness    (n) (v i1 v i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
生彩[せいさい, seisai] (n) life; vitality; vividness [Add to Longdo]
精彩[せいさい, seisai] (n) brilliance; vividness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vivid \viv"id\ (v[i^]v"[i^]d), a. [L. vividus, from vivere to
   life; akin to vivus living. See {Quick}, a., and cf.
   {Revive}, {Viand}, {Victuals}, {Vital}.]
   1. True to the life; exhibiting the appearance of life or
    freshness; animated; spirited; bright; strong; intense;
    as, vivid colors.
    [1913 Webster]
 
       In dazzling streaks the vivid lightnings play.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Arts which present, with all the vivid charms of
       painting, the human face and human form divine.
                          --Bp. Hobart.
    [1913 Webster]
 
   2. Forming brilliant images, or painting in lively colors;
    lively; sprightly; as, a vivid imagination.
    [1913 Webster]
 
       Body is a fit workhouse for sprightly, vivid
       faculties to exercise . . . themselves in. --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Clear; lucid; bright; strong; striking; lively; quick;
     sprightly; active.
     [1913 Webster] -- {viv"id*ly}, adv. -- {viv"id*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vividness
   n 1: interest and variety and intensity; "the Puritan Period was
      lacking in color"; "the characters were delineated with
      exceptional vividness" [syn: {color}, {colour},
      {vividness}]
   2: chromatic purity: freedom from dilution with white and hence
     vivid in hue [syn: {saturation}, {chroma}, {intensity},
     {vividness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top